Szakdolgozati tudnivalók

Szakdolgozati tudnivalók, határidők – nemzetközi tanulmányok alapszak (BA)

Határidők:

Az őszi félévben záróvizsgázó hallgatóknak a szakdolgozati témaválasztás leadásának határideje legkésőbb az adott félév szeptember 20-a. A témaválasztásnak tartalmaznia kell a szakdolgozat címét és a témavezető nevét.

Az őszi félévben záróvizsgázó hallgatóknak a szakdolgozat leadásának határideje legkésőbb az adott félév december 10-e.

A tavaszi félévben záróvizsgázó hallgatóknak a szakdolgozati témaválasztás leadásának határideje legkésőbb az adott félév február 20-a. A témaválasztásnak tartalmaznia kell a szakdolgozat címét és a témavezető nevét.

A tavaszi félévben záróvizsgázó hallgatóknak a szakdolgozat leadásának határideje legkésőbb az adott félév április 10-e.

A határidők jogvesztő jellegűek. A szakdolgozat leadási határidők a TVSz-ben foglalt hosszabbítási lehetőség alapján meghatározott végleges határidők, további hosszabbításra nincs mód.

A leadás módja:

A szakdolgozati témaválasztást a megjelölt határidőre el kell juttatni az intézet erre a feladatra kijelölt munkatársához (Ónadi Sándor, onadi.sandor@arts.unideb.hu). A témaválasztáshoz szükséges adatok: hallgató neve, neptun kódja, szakja (nemzetközi tanulmányok BA), témavezető neve, szakdolgozat címe. A témaválasztás előtt konzultálni kell a témavezetővel!

A szakdolgozatot elektronikus formában kell leadni.

A szakdolgozatot határidőig (december 10 / április 10) fel kell tölteni a DEA rendszerbe (https://dea.lib.unideb.hu/dea/), valamint egyidejűleg elektronikus formában el kell juttatni a témavezetőhöz és az intézet erre a feladatra kijelölt munkatársához (Ónadi Sándor, onadi.sandor@arts.unideb.hu). A megküldött és a DEA-ba feltöltött dolgozatnak teljesen azonosnak kell lennie, erről a hallgatónak az e-mailben nyilatkoznia kell.

Az OTDK-n fődíjat, díjat (1., 2. vagy 3. helyezést) vagy különdíjat nyert dolgozatot, ha az megfelel az intézet/tanszék által előírt szakos követelményeknek, az intézet-/tanszékvezető külön bírálat nélkül, jeles minősítéssel elfogadhatja. Egyéb, országos vagy nemzetközi pályázatok esetén elért kimagasló teljesítmény intézeti, tanszéki vélemény alapján hasonlóan minősíthető. Az ekként minősített dolgozatot, az elejére az OTDK díj tényét rögzítő címlapot és a fenti nyilatkozatot beszerkesztve, fel kell tölteni a DEA rendszerbe a megadott határidőig.

A szakdolgozat terjedelme alapképzésben (BA) mellékletek nélkül minimum 20 oldal (30.000 leütés, szóközök nélkül). A szakdolgozat bírálatát, bírálatait legalább egy héttel a záróvizsga előtt el kell juttatni a szakdolgozat írójának. A szakdolgozatnak jegyzetelést (lábjegyzet) és bibliográfiát is tartalmaznia kell. Egyebekben azon tudományterület (történelem, más bölcsészettudomány, jogtudomány, közgazdaságtan stb.) szabályainak megfelelően kell tartalmilag és formailag megfelelni, amely területhez a dolgozat témája tartozik.

A szakdolgozat megvédése:

A szakdolgozat megvédése a záróvizsgán történik a záróvizsga-bizottság előtt. A szakdolgozat szóbeli védésének a jegye a záróvizsga jegyébe beleszámít, annak részjegyét képezi.

A szakdolgozat témavezetője a szakdolgozat védésen részt vehet, kérdéseket tehet fel, de a szakdolgozat védés értékelésében csak akkor vehet részt, amennyiben egyébként is a bizottság tagja.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 27. 13:53