Modernkori Magyar Történeti Tanszék

Bemutatkozás

A Tanszék a Történelmi Intézet keretén belül a 19–20. századi magyar történelemhez kötődő oktatási feladatokat látja el. Oktatási és kutatási profilja többrétű, meghatározó stúdiumai a korszak társadalom-, politika- és politikai gondolkodástörténetéhez, valamint a historiográfi-ához és a történeti földrajzhoz kötődnek. A Tanszék munkatársai foglalkoznak még gazdaság-, intézmény- és sajtótörténettel, történeti biográfiával, történetelmélettel és emlékezettör-ténettel. Emellett aktív szerepet vállalnak a tudományos konferenciákon előadóként és/vagy szervezőként, az elmúlt években részt vettek a hallgatói „toborzásban”, laikus közönségnek szánt ismeretterjesztő előadásokat tartottak. Kutatási profiljuknak megfelelően szerteágazó szakmai kapcsolatokat tartanak fenn a hazai és nemzetközi történész-társadalom képviselői-vel, más felsőoktatási intézmények „rokon” szervezeti egységeivel, illetve egyéb kutatóhe-lyekkel. A Tanszék több oktatója is tevékenyen részt vesz az intézeti, kari, egyetemi és széle-sebb országos tudományos közéletben (pl. részvétel EFOP pályázatokban, törzstagság, al-programvezetés a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolában, kari tanácsi tagság, OTKA/NKFI bíráló bizottsági tagság). A Tanszékhez kapcsolódva működik a Historiográfiai Munkacsoport, amely rendszeresen szervez eredményes szakmai rendezvényeket.

Tanszéki koordinátor / tanszékvezető: Dr. Kerepeszki Róbert egyetemi docens

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26