publikációs lista 2012

TÓTH ORSOLYA

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                      

4. Magyarországon magyarul

 

Tóth Orsolya: Macrobius és a sarkalatos erények. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 2012.

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

 

Tóth, O.: Macrobe sur les vertus des esclaves. Analyse du chapitre 11 des Saturnales I.

Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XLVI (2010), 157-175.

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

Tóth, O.: Tradíció és tanítás: Macrobius Theodosius és a Saturnalia. Könyv és könyvtár

XXVII (2005), 201-218.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

Tóth, O.: A prudentia mint uralkodói erény Macrobiusnál. In: Takács, L. (szerk.):

Speculum. Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii. Debrecen: Debreceni

Egyetem, Klasszika-filológiai és Művészettörténeti Tanszék 2009, 169-182.

 

Tóth, O.: Macrobius iustitia-koncepciója. In: M. Nagy, I., Szekeres, Cs., Takács, L.,

Varga, T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére.

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2010, 203-213.

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

M. Nagy, I. – Tóth, O. (szerk.): Bölcsészlatin alapfokon. Debrecen: Debreceni Egyetem, Klasszika-filológiai Tanszék, 2004,

http://classics.arts.unideb.hu/letoltesek/bolcseszlatin.pdf.

 

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

Tóth, O.: Janos Fedak: Valóban Gorsium volt-e a pannoniai császárkultusz központja?

Klió (1998/3), 65-68.

 

Tóth, O.: Kurt A. Raaflaub: Volt-e trójai háború? Klió (1999/2), 37-42.

 

Tóth, O.: Gesztelyi Tamás: Pannoniai vésett ékkövek. Debreceni Szemle (2000/1), 151-154.

 

Tóth, O.: Ludwig Wamser: Európa közös kulturális öröksége. Klió (2000/3), 35-36.

 

Tóth, O.: Idősebb Plinius: Természetrajz. Az ásványokról és a művészetekről. Könyv és könyvtár XXIV (2002), 241-244.

 

Tóth, O.: Angelo Brelich: Római variációk az eredet témájára. Ókor VIII/1 (2009), 91-93.

 

IX. Egyéb publikációk

 

Fordítások

Tóth, O.: Philipp Melanchthon: Az ékesszólás dicsérete. In: Imre, M. (szerk.): Retorikák a          reformáció korából. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000, 32-48.

 

Tóth, O.: Aelius Spartianus: Aelius. Flavius Vopiscus, a szirakúzai: Probus. In: Historia Augusta. Debrecen: Multiplex Media-DUP, 2003, 83-89, 527-545.

 

Tóth, O.: Andreas Helvigius: A római Antikrisztus. Felsőörs: Aeternitas Kiadó, 2005.

 

Tóth, O.: A váradi káptalan és Nagyvárad egyezsége – 1722; A felső-magyarországi és   debreceni görög kereskedők kiváltságlevelei – 1690; Oltalomlevél a római   katolikus egyházzal unióra lépett görög rítusú közösségeknek, akik Szatmár, Bereg            és Ugocsa megyében élnek – 1713. In: Papp, K., Gorun-Kovács, Gy. & Jeney-         Tóth, A.: Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16-19. században.           Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2005, 13-20; 255-270; 325-         328.

 

Latin forrásszövegek gondozása és fordítása

Tóth, O.: A kamarai uradalmak urbáriumai (1768). In: Ifj. Barta, J. & Papp, K. (szerk.): Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2005, 253-293.


 

FÜGGELÉK

 

MAB-ÁLLÁSPONT: A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

 

 törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk[1], egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:

a)       a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),

b)       pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,

c)       ISBN vagy ISSN számmal ellátott,

d)       lektorált[2],

e)       referált (közismert adatbázisban fellelhető)[3],

f)        a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,

g)       szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány

h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál[4],

i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

k) megrendelhető vagy megvásárolható.

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.

 

A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:

·         napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),

·         saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)

·         egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.

·         rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,

·         (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással

·         recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),

·         pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,

·         szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),

·         egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,

·         tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)

·         nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)

·         még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

 

 


 

[1] Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóbanforgó periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.

[2] Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent lektorálást.

[3] Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of  Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.

[4]  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres (előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.