publikációs lista és idézettség

Dr. Barta Róbert   

2014

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

A) lektorált/referált tudományos közlemények: 45

I. Szakkönyv, monográfia: 2

III. Könyvfejezet

A. Könyvfejezet/monográfia-fejezet:

4. Magyarországon magyarul: 4

B. Könyvfejezet/-fejezet szerkesztett kötetben (tanulmánykötet, konferencia előadásainak szerkesztett tanulmányai):

1. Külföldön idegen nyelven: 2

2. Magyarországon idegen nyelven: 2

3. Külföldön magyarul: 1

4. Magyarországon magyarul: 18

C. Könyvfejezet/szakkönyv (forráskiadás, kritikai kiadás stb.)-fejezete

D. Könyvfejezet/tankönyv fejezet

 

IV. Szakfolyóiratban (periodikában) megjelent tanulmány

3. Külföldön magyarul: 1

4. Magyarországon magyarul: 15

 

B) egyéb tudományos közlemények: 28

 

VI.  Kötet szerkesztése: 2

VIII. Ismertetés, recenzió

4. Magyarországon magyarul: 11

IX. Egyéb publikációk

Tanulmány: 9

Fordítás, szakmai lektorálás: 6

 

 

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények:

I. Szakkönyv, monográfia:

 

Az első és második világháború képes története. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen, 2010. ISBN 978 963 596 462 8. 456.

Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2013. ISBN 978-615-5257-38-4. 147.

 

 

 

 

 

 

III. Könyvfejezet

A. Könyvfejezet/monográfia-fejezet:

4. Magyarországon magyarul:

Churchill elképzelései a háború utáni Európáról. In. A híd túlsó oldalán- Tanulmányok Kelet-Közép Európáról /Szerk. Bán D. András/, Osiris Kiadó, Budapest, 2000. ISBN 963 389 0136.  266-304.

Egyetemes történelem 1789-től napjainkig. 21. századi enciklopédia. /Szerk. Barta János/, Pannonica Kiadó, Budapest, 2004. ISBN 963 9252 93X. 174-319.

Magyarország története 1914-1931. In: Magyarország a XX. században./Főszerk. Kollega Tarsoly István/ I. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 1996. ISBN 963 9015 09 1 I. k. 24-76.

A HÁÉV története 1976-1985. In: A Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat története /Szerk. Gazdag István/, Debrecen, 1991. ISBN 963 02 8989X. 192-216.

 

B. Könyvfejezet/-fejezet szerkesztett kötetben (tanulmánykötet, konferencia előadásainak szerkesztett tanulmányai):

1. Külföldön idegen nyelven:

Churchill and a United Europe after 1945. In: Hungary Through the Centuries. Studies in Honour of Professors Steven Bela Várdy and Ágnes Huszár Várdy. /Editor-in-Chief: Richard P. Mulcahy/ East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, New York, 2011. ISBN 978-0-88033-695-6. pp.235-252.

The Hungarian- Slovak Population Exchange and Forced Resettlement in 1947. In: Ethnic cleansing in 20th-Century Europe, /Ed. Steven Béla Várdy et al./ Social Science Monographs, Boulder, Columbia University Press, New York, 2003. ISBN 0-88033-995-0. pp. 565-575.

2. Magyarországon idegen nyelven:

British Ideas on the WWII. Europe and Hungary. In: Small Nations on the Borderlines of Great Powers. /Eds. Attila Bárány-Satu Matikainen/, Debrecen, 2013. ISBN 978-963-473-604-2. pp. 225-238.

Parallels and Differences-Some Comparisions between the British Conservative and the Hungarian Unified Parties in the 1920’s. In: The First Millenium of Hungary in Europe. /Eds. Klára Papp-János Barta/, Multiplex Media-Debrecen University Press, Debrecen, 2002. ISBN 963 202 519 9. pp. 516-526.

3. Külföldön magyarul:

Trianon mai megítélése. In.: Történelmünk a Duna-medencében, Romániai Magyar Közmüvelődési Egyesület, Kolozsvár-Temesvár, 1998. ISBN 973 2967 41X. 216-223.

 

4. Magyarországon magyarul:

Erkölcsi felelősség és a modernkori háborúk. In. Háborús konflikusok és erkölcs./Szerk. Karikó Sándor/ Áron Kiadó, Budapest, 2014. ISBN 978-963-9210-91-2. 129-141.

Winston S. Churchill második miniszterelnöksége. In. „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. /Szerk.Bárány Attila, Györkös Attila, Pallai László/, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2013. ISBN 978-963-473-629-5. 253-272.

Az 1947-es csehszlovák-magyar lakosságcsere. In:”Kitaszítottak.” Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. /Szerk. Pallai László/, Hajdúnánás, 2012. ISBN 978-963-473-582-3. 23-41.

Tisza István és a preventív háború koncepciója. In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára./Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László/, Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének Kiadása, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-473-465-9. 207-216.

A Keresztény-Keresztyén Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt (Egységes Párt). In: Magyarországi Politikai Pártok Lexikona (1846-2010) I. kötet Parlamenti választásokon jelölteket állító pártok. /Főszerk. Vida István/, Gondolat Kiadó-MTA ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest, 2011. ISBN 978 963 693 276 3. 193-196.

Egy hasznos barátság. W. S. Churchill és Emery Reves. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára /Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente/, A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadása, Debrecen, 2010. ISBN 978 963 473 418 5. 35-49.

Emery Reves és  „A béke anatómiája”. In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára /Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László/, A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadása, Debrecen, 2010. ISBN 978 963 473 419 2.  353-367.

 Egy történelmi osztály hanyatlása. Arisztokrácia és politikai elit 1919 után. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 4. /Szerk. Papp Klára-Püski Levente/, A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadása, Debrecen, 2009. ISBN 978 963 473 346 1. 191-205.

 

Churchill és az európai egység 1945 után. In: Nemzetállam– szuverenitás– integráció. Tanulmányok az integráció témaköréböl. /Szerk. Hülvely István és Pallai László/, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001. ISBN 963 472 555 4.  71-87.

Rendszerváltások túlélői. Arisztokraták a Bethlen-konszolidáció idején. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben II. Jelenkortörténeti mühely II. KLTE Történelmi Intézet Új-és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, Debrecen, 2000. ISBN 963 472 391 8. ISSN 1418-9046. 35-41.

W. S. Churchill Szovjetúnióval kapcsolatos politikája a második világháború után. In: Emlékkönyv L.Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára /Szerk. Angi János és Barta János/, Multiplex Media–DUP, Debrecen, 2000. ISBN 963 472 452 3. 497-516.

Az Egységes Párt létrejötte. In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára/Szerk. ifj. Barta János-Pallai László/, Multiplex Média-DUP, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2004. ISBN  963 216 273 0.  321-334.

Magyar konzervatívok a világválság árnyékában- az Egységes Párt utolsó évei. In: Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára /Szerk. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László/, Multiplex Media-DUP, Ady Endre Akadémia Alapítvány, Debrecen, 2006. ISBN 963 872 72 9. 143-153.

Brit követjelentések és a magyar belpolitika: 1945-1946. In: Tiltott történelmünk 1945-1947 /Szerk.: Horváth János/, Századvég Kiadó, Budapest, 2006. ISBN 963 7340 22X. 77-88.

Az Egységes Párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as években. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben /Szerk. Valuch Tibor/, 1956-os Intézet – Osiris Kiadó, Bp. 1995. ISBN 963 379 1014. 407-418.

Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról 1914-1945 között. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában /Szerk. Árvay Viktor, Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor/, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 7504 13 3. 202-217.

A brit Konzervatív Párt és a modernizáció (1918-1945). In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században /Szerk. Bodnár Erzsébet és Demeter Gábor/, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008. ISBN 978-963-7504-91-4. 403-413.

A nyugatmagyarországi kérdés és a soproni népszavazás brit megítélése. In:"Magyarok maradtunk." 1921-1996. Konferencia a soproni népszavazásról, a Soproni Szemle Kiadványai, Új Sorozat, 20. Sopron, 1997. ISSN 0489-7595. ISBN 963 04 8168 5. 15-17.

IV. Szakfolyóiratban (periodikában) megjelent tanulmány

3. Külföldön magyarul:

 Klebelsberg Kunó a bethleni konszolidáció politikusa, Művelődés-Közművelődési Folyóirat, L. évf., Kolozsvár, 1997. április. ISSN-1221-8693. 3-5.

1.     4. Magyarországon magyarul:

Modern sajtópropaganda és információ-áramlás a nemzetközi politikában: Winston Churchill és Emery Reves. Médiakutató-Médiaelméleti folyóirat. Budapest, XV. évf. II. szám, 2014/2. ISSN 1586 8389. 97-104.

Egy világpolgár a nemzetközi politikában. Emery Reves és W.S. Churchill. Századok-A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata, 145. évf. 2011/6. szám. ISSN 0039-8098. 1475-1498.

Horthy és a Horthy-kép a magyar köztudatban és a történetírásban, Debreceni Disputa, Debrecen, VIII. évf. 4. szám, 2010. április, ISSN 1785 5152. 48-54.

A brit konzervatív Párt 1919 és 1945 között. Tanulmányok a konzervativizmus történetéből, Múltunk, XLVII. évf. Budapest, 2002/ 3-4. ISSN 0864-960X.  95-135.

Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról a 20. században, Limes–Tudományos Szemle, XII. évf. 41-42. szám, Tatabánya, 2000/ 2-3. HU ISSN 0238-9266. 255-269.

Az alispáni kar társadalmi összetétele az 1920-as években / társszerzővel/, Történeti Tanulmányok VIII. DE, Debrecen, 2000. ISSN 1217-4602 5-15.

Gróf Tisza István politikai örökösei, Történeti Tanulmányok X. DE, Debrecen, 2002. ISSN 1217-4602 105-111.

Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere. Tanulmányok a liberalizmus történetéről, Múltunk, XLII. évf. Budapest, 1998/3-4. ISSN 0864-960X.  226-255.

Konzervatív pártpropaganda Nagy-Britanniában az 1920-as években, Történeti Tanulmányok IV. KLTE, Debrecen, 1996. ISSN  03224-5454.  101-125.

Az Egységes Párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as években, Történeti Tanulmányok III. KLTE, Debrecen, 1994. ISSN 0324-5454. 103-117.

 

Oxfordi Magyar Liga a magyar önrendelkezésért, Debreceni Szemle, II. évf. 3. szám, Debrecen, 1994. ISSN 1218-022X.  370-376.

Numerus Clausus rendelkezések Magyarországon az 1920-as években, Iskolakultúra– Társadalomtudomány– Az Országos Közoktatási Intézet Folyóirata, IV.évf. 21. szám, Budapest, 1994. HU ISSN 1215-5233.  45-50.

A brit Konzervatív Párt az 1920-as években, Századok – A Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 127. évf. 5-6. szám, Budapest, 1993. HU ISSN 0039-8098. 706-738.

A numerus clausus módosítása 1928-ban, Történeti Tanulmányok I. KLTE, Debrecen, 1992. ISSN 0324-5454.  113-125.

 

A numerus clausus és a baloldali magyar zsidó politikai közvélemény, Sic itur ad astra – Fiatal Történészek Folyóirata, 5-6. szám, Budapest, 1990/1-2. HU ISSN 0238-4779. 8-33.

 

 

B) egyéb tudományos közlemények:

 

 

VI.             Kötet szerkesztése

 

Szülőföldünk felfedezése. Honismereti, helytörténeti írások I. /Szerk. Barta Róbert-Pallai László/, Márton Áron Szakkollégium, Debrecen, 2013. 99. ISBN: 978-963-87423-8-4. In: www.martonaron.hu/attachments/article/345/Szülőföldünk felfedezése_Honismereti helytörténeti írások I._Pallai_Barta pdf

 

Hallgatói Műhelytanulmányok I. /Szerk. Barta Róbert-Kerepeszki Róbert-Szendrei Ákos/, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 2012. 286. ISSN-2063-6024.

 

VIII. Ismertetés, recenzió

 

1.     4. Magyarországon magyarul:

 

John Lukacs: George Kennan. Jellemrajz, Klió-Történelmi Szemléző folyóirat, 18. évf. 2009/2.  ISSN 1216-2965. 116-124.

Steven Bela Vardy, Agnes Huszar Vardy: Sztálin Gulágjai és a magyarok, Klió-Történelmi Szemléző folyóirat, 17. évf. 2008/1. ISSN 1216-2965. 95-99.

John H. Morrow: A nagy háború birodalmi története, Klió-Történelmi Szemléző folyóirat, 15. évf. 2006/1. ISSN 1216-2965. 153-160.

Sorina Paula Bolovan-Ioan Bolovan: Transylvania in the Modern Era (Demographic Aspects), Debreceni Szemle, XIV. évf. 3. szám, Debrecen, 2006. HU ISSN 1218-022X, HU ISSN-1588-0229. 436-438.

Éva Haraszti-Taylor: Sir A.F.Gascoigne brit nagykövet Magyarországon a második világháború után, Klió-Történelmi szemléző folyóirat, 14. évf. 2005/1. ISSN 1216-2965. 144-150.

Éva Haraszti-Taylor: Írások mindenféléről, Klió-Történelmi Szemléző folyóirat, 12. évf. 2003/1. ISSN 1216-2965. 173-175.

Egy könyv-két politikus: Roosevelt és Churchill, Múltunk, XLVII. évf. 2. szám, Budapest, 2002. ISSN 0864-960X. 274-277.

III. Országos Jelenkortörténeti Konferencia, Debreceni Szemle, VIII. évf. 4. szám, Debrecen, 2000. HU ISSN 1218-022X, HU ISSN-1588-0229.  646-648.

John Lewis Gaddis: A hidegháború első szakasza, Klió–Történelmi szemléző folyóirat, 8.évf. 1999/3. ISSN 1216-2965. 147-153.

Bán. D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország 1938-1941, Debreceni Szemle, A MTA Debreceni Területi Bizottsága és a Debreceni Egyetemi Szövetség folyóirata, VII. évf. 4. szám, Debrecen, 1999. HU ISSN 1218-022X. 617-619.

 

Mark Wickham Jones: Jobbra át– Thatcher módra, Klió–Történelmi szemléző folyóirat, 7. évf., 1998/1. ISSN 1216-2965. 162- 165.

IX. Egyéb publikációk

Tanulmány:

Churchill és az Európai Egyesült Államok. Rubicon, Budapest, 2014/1. különszám, HU ISSN 0865-6347. 75-79.

Becsület és kötelesség egy életen át. Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona memoárja. Rubicon, Budapest, XXIV. évf. 245. szám, 2013/5. HU ISSN 0865-6347. 20-31.

Horthy. Reflexiók és önreflexiók. Rubicon, Budapest, XXIII. évf. 235-236. szám, 2012/9-10. HU ISSN 0865-6347. 66-76.

Gróf Bethlen István kormánypártja, Rubicon, Budapest, XXII. évf. 222-223. szám, 2011/9-10. HU ISSN 0865-6347. 20-28.

Gróf Bethlen István politikai holdudvara. Rubicon, XVIII. évf. 174-175. szám, Budapest, 2007/4-5. HU ISSN 0865-6347. 117-119.

Egy nyughatatlan irredenta visszaemlékezései. Páter Zadravecz titkos naplója, Rubicon, XIV. évf. 133-134. szám, Budapest, 2003/7-8. HU ISSN 0865-6347. 21-30.

Egy memoár margójára. Horthy Miklós: Emlékirataim. Rubicon, XII. évf. 105-106. szám, Budapest, 2001/1-2. HU ISSN 0865-6347.  71-74.

Az angliai csata. A Luftwaffe London fölött, Rubicon, X. évf. 89-90. szám, Budapest, 1999/5-6. HU ISSN 0865-6347. 76-78.

Az Egységes Párt, Rubicon, Budapest, VIII. évf. 65. szám, Budapest, 1997/1. HU ISSN 0865-6347.  15-17. o.

Fordítás, szakmai lektorálás:

Reszler Gábor:Totalitárius diktatúrák és a játékos ember. In. A játék. Művészeti, társadalom-és bölcsészettudományi tanulmányok. /Szerk. Cs. Jónás Erzsébet és Pethő József/ Reszler Gábor tanulmányát lektorálta: Barta Róbert. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2013. ISBN 978-615-5097-79-9. 111-119.

Szumátrától az orosz frontig. Radnai István első világháborús naplója. /A szöveget sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Pusztai Gábor. A kötetet lektorálták: Barta Róbert és Szirák Péter./, Printart-Press, Debrecen, 2013. ISBN 978-963-473-430-7. 248.

 Pályánk kezdetén. /Szerk. Lukács Anna, lektorálta Barta Róbert/, Studia Historica Debreceniensis I. A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola történészhallgatóinak tanulmánykötet-sorozata, Debrecen, 2012. ISBN 978-963-473-578-6. 173.

Szincsák Tibor: Történelmi kronológia. /lektorálta Barta Róbert/, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Debrecen, 2004. ISBN 963 5961 13 8

Wilhelm Keitel: Életem, /Szerk. Werner Maser, lektorálta Barta Róbert/, Canissa Kiadó, Nagykanizsa, 2001. ISBN 963 9379 05 0

Isaac Deutscher: A lefegyverzett próféta, /fordította Barta Róbert/ In."Forradalom felülről." A Szovjetúnió második forradalma 1928-1933. /Válogatta és szerkesztette: Angi János/, Történelmi Figyelő Könyvek I. KLTE, Debrecen, 1990. ISBN 963 471 663 6. 15-34.

C) IDÉZETTSÉG:

 

Összes idézettség: MTMT alapján: 78. Az MTA II. o. Tört. Tud. Bizottság kritériumai (külföldi idézettség: 2X, többszöri idézettség egy műben: 1X minden idézettség, ismertetés önálló monográfiáról: 5X) alapján: 106

            Barta Róbert

British Ideas on the WWII. Europe and Hungary

In: Bárány Attila Pál, Satu Matikainen (szerk.)

Small Nations on the Borderlines of Great Powers. 270 p.
Debrecen; Jyväskylä: Multiplex Media, 2013. pp. 225-238.
(Speculum historiae Debreceniense; 14.)
(ISBN:978-963-473-604-2)


Közös kiadás, részben külföldi, a Jyväskyläi Egyetemmel. Finnország.

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Berkes Antal, Hevő Péter

Small Nations on the Borderline of Great Powers

Debreceni Szemle 2-3: p. 142. (2013)

2 Fodor Mihályné

Kis nemzetek a nagyhatalmak közelében

Klió 2: p. 10. (2014)

Barta Róbert

Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves

Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2013. 147 p.
(ISBN:978-615-5257-38-4)

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Surányi Róbert

Barta Róbert: Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves.

SZÁZADOK (ISSN: 0039-8098) 147: (4) pp. 1058-1061. (2014) (ismertetés önálló monográfiáról: 5X).

2 Angi János

Az államférfi és a világpolgár

DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE (ISSN: 0418-4513) 85: pp. 87-88. (2014) (ismertetés önálló monográfiáról: 5X)

Barta Róbert

Horthy. Reflexiók és önreflexiók

RUBICON 23:(9-10) p. &. (2012)

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Jánossy Lajos

Litera november: (2012)

2 Gellért Ádám, Turbucz Dávid

Egy elmaradt felelősségre vonás margójára. Horthy Miklós Nürnbergben

Betekintő 4: p. 39. (2012)

Szövegkörnyezet: http://www.betekinto.hu/2012_ 4_gellert_ turbucz

Barta Róbert

Az 1947-es csehszlovák-magyar lakosságcsere

In: Pallai László (szerk.)

„Kitaszítottak”: Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. 196 p.
Konferencia helye, ideje: Hajdúnánás, 2012.06.08 Hajdúnánás: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2012. pp. 23-41.
(ISBN:978-963-473-582-3)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Tóth Judit

Szolíd "Kitaszítottak"-Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán

Debreceni Szemle 1: p. 70. (2013)

Barta Róbert

Churchill and a United Europe after 1945.

In: Richard P Mulchahy

Hungary through the Centuries. Studies in Honor of Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy. New York: Columbia University Press, 2011. pp. 235-252.

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Lévai Csaba

Századok 147: (4) p. 1061. (2013)

 

 

 

Barta Róbert

Az első és második világháború képes története

Debrecen: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2010. 456 p.

Független idéző: 1 Összesen: 1

1. 1914-1918 Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

(2012.)

Barta Róbert

Egy történelmi osztály hanyatlása. Arisztokrácia és politikai elit 1919 után

In: Papp Klára, Püski Levente (szerk.)

Arisztokrata életpályák és életviszonyok. 235 p.
Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 191-205.
(Speculum Historiae Debreceniense; 4.)
(ISBN:978-963-473-346-1)

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Ballabás Dániel

"A gróf meg a soffőr 140 pengője.": Egy főnemesi aranyifjú a két világháború közötti Magyarországon

In: Gebei Sándor, ifj Bertényi Iván, Rainer M János (szerk.) : "Nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni." Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére.. Eger: Líceum Kiadó, 2011. (ISBN 978-963-9894-71-6) p. 17

2. Nagy Dóra

Arisztokrata életpályák és életviszonyok

(2013.)

 

 

 

 

Barta Róbert

Gróf Bethlen István politikai holdudvara

RUBICON 18:(4-5) pp. 117-119. (2007)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Kerepeszki Róbert

A "tépelődő gentleman" Darányi Kálmán (1886-1939)

Budapest; Pécs: Kronosz Kiadó - Magyar Történelmi Társulat, 2014.

(ISBN 978 615 5339 806)

 

 

Barta Róbert

Brit követjelentések és a magyar belpolitika: 1945-1946.

In: Horváth János (szerk.)

Tiltott történelmünk 1945-47. Budapest: Századvég Kiadó, 2006. pp. 77-88.
(ISBN:963-7340-22-x)

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Deborah S Cornelius

Hungary in World War II. Caught the Cauldron

New York: Fordham University Press, 2011. (5 külföldi idézettség egy műben: 5X2)

2 Kerepeszki Róbert

Az 1947-es választások Hajdú-Biharban

In: “Kitaszítottak.” Emberek, sorsok, politika a XX.század közepének Magyarországán.. Hajdúnánás: &, 2012. p. 90

 

 

 

Barta Róbert

Éva Haraszti-Taylor: Sir A.F.Gascoigne brit nagykövet Magyarországon a második világháború után

KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 14:(1) pp. 144-150. (2005)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Pánczél Hegedűs János

Mindszenty József, az ismeretlen monarchista

Budapest: &, 2009.

 

Barta Róbert

Az Egységes Párt létrejötte

In: Barta J, Pallai L (szerk.)

Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. 428 p.
Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 321-334.
(ISBN:963-216-2730)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Szendrei Ákos

Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján

Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2012.

 

Barta Róbert

The Hungarian- Slovak Population Exchange and Forced Resettlement in 1947.

In: S B Várdy, T Hunt Tooley, Agnes Huszár Várdy (szerk.)

Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. 862 p.
New York: Columbia University Press, 2003. pp. 565-575.

Független idéző: 9 Összesen: 9

1 Ágnes Huszár Várdy

Forgotten Victims of World War II: Hungarian Women in Soviet Forced Labour Camp

Hungarian Studies Review (Canada) 29: (1-2) p. &. (2003) (külföldi idézettség: 2X)

2 Niederhauser Emil

Etnikai tisztogatások a XX. századi Európában

Klió &: (1) pp. 154-163. (2005)

3 Bruce Campbell

Review of Vardy Steven Bela; Tooley, T. Hunt, eds., Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe

H-German, H-Net Reviews &: (november) (2005) (külföldi idézettség: 2X)

4 Steven Béla Várdy, Ágnes Huszár Várdy

Újvilági küzdelmek

Budapest: Kairosz Magyar Egyetemi Kiadó, 2005.

5 Agnes Huszar Vardy

Forgotten victims of World War II: Hungarian Women in Soviet Forced Labour Camps

Deportate,esuli,profughe DEP DEP n.7: p. 89.. (2007) (külföldi idézettség:2X)

6 Steven Béla Várdy, Ágnes Huszár Várdy

Magyarok a Gulag rabszolga táboraiban

Budapest: Kairosz Magyar Egyetemi Kiadó, 2007.

7 Steven Béla Várdy, Agnes Huszár Várdy

Soviet Treatment of Magyars, 1945-56: Hungarian Slave Labourers in the Gulag

Hungarian Studies Review (Canada) 34: (1-2) p. &. (2007) (külföldi idézettség: 2X)

8 Steven Béla Várdy, Agnes Huszár Várdy

Stalin’s Gulag. The Hungarian Experience

Napoli: Universita degli Studi di Napoli L’Orientale, 2007. (külföldi idézettség:2X)

9 Pamela Ballinger

Cleansed of experience? Genocide, Ethnic Cleansing, and the Challenges of Anthropological Representation

In: Alexander Laban Hinton and Kewin Lewis O'Neill editors: Genocide. Truth, Memory and Representation. Pittsburgh: Duke University Press, 2009. p. 311 (külföldi idézettség: 2X)

 

Barta Róbert

Egy nyughatatlan irredenta visszaemlékezései. Páter Zadravecz titkos naplója

RUBICON 14:(7-8) pp. 21-30. (2003)

Független idéző: 3 Összesen: 3

1 Bojtásné Damó Csilla, Bolyósné Újfalusi Éva

A 2003. évi hadtörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Hadtörténeti Közlemények 118: p. 1190. (2005)

2 Turbucz Dávid

Horthy Miklós

Budapest: Napvilág Kiadó, 2011.

3 Kerepeszki Róbert

A Vitézi Rend

Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2013.

 

 

Barta Róbert

Parallels and Differences-Some Comparisions between the British Conservative and the Hungarian Unified Parties in the 1920’s.In: Barta János Papp Klára (szerk.)

The First Millenium of Hungary in Europe.. 582 p.
Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2002. pp. 516-526.
(ISBN:963202-519-9)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Niederhauser Emil

Magyarország első ezer éve Európában

Klió &: (3) p. 17. (2003)

 

Barta Róbert

A brit konzervatív Párt 1919 és 1945 között. Tanulmányok a konzervativizmus történetébő

MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 47:(3-4) pp. 95-135. (2002)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Egedy Gergely

Brit konzervatív gondolkodás és politika (XIX.- XX. század)

Budapest: Napvilág Kiadó, 2005.

 

Barta Róbert

Churchill és az európai egység 1945 után

In: Hülvely István, Pallai László (szerk.)

Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből. 158 p.
Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 71-87.
(ISBN:963 472 555 4)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1& British Library of Political and Economic Science (BLPES) International Bibliography of Political Sciences. Vol. LI

London: Routledge, 2002. (külföldi idézettség:2X)

 

Barta Róbert

Egy memoár margójára. Horthy Miklós: Emlékirataim

RUBICON 12:(1-2) pp. 71-74. (2001)

Független idéző: 4 Összesen: 4

1 Turbucz Dávid

A Horthy-kultusz

In: A magyar jobboldali hagyomány. 1900-1948. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. p. 149

2 Kerepeszki Róbert

Overseas Travel as a Shaping Force of World View: the Case of Miklós Horthy

In: Global Encounters European Identities. Pisa: Edizioni Plus-Pisa University Press, 2010. p. 264 (külföldi idézettség:2X)

3 Turbucz Dávid

Az "országépítő" kormányzó képének megjelenése az 1920-as évek második felében

Kommentár 3: p. 4. lbj.. (2011)

4 Turbucz Dávid

Horthy Miklós

Budapest: Napvilág Kiadó, 2011.

 

 

Barta Róbert

Churchill elképzelései a háború utáni Európáról

In: Bán D András (szerk.)

A híd túlsó oldalán: tanulmányok Kelet-Közép-Európáról. Budapest: Osiris Kiadó, 2000. pp. 266-304.
(ISBN:963-3890-13-6)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Jávor Balázs

A híd túlsó oldalán

Valóság 12: p. &. (2001)

 

 

Püski Levente, Barta Róbert

Az alispáni kar társadalmi összetétele az 1920-as években

TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK : A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 8: pp. 5-14. (2000)

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Eőry Gabriella

Az Országos Kaszinó tisztikara és tagsága (1883-1943)

Korall 17: (szeptember) p. 72. (2004)

2 Eőry Gabriella

Az Országos Kaszinó és a középosztály

In: Zsombékok. Középrétegek és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20 század közepéig. Társadalomtörténeti Tanulmányok. Budapest: Századvég, 2006. p. 336

 

 

Barta Róbert

John Lewis Gaddis: A hidegháború első szakasza

KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 8:(3) pp. 147-153. (1999)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Hajdú Tibor

Tudjuk, de nem értjük

Mozgó Világ 29: (5) p. &. (2003)

 

Barta Róbert

Trianon mai megítélése

In: Jakó Zsigmond (szerk.)

Történelmünk a Duna-medencében. Kolozsvár; Temesvár: Polis, 1998. pp. 216-223.
(ISBN:973-9267-41-X)


hibás ISBN 973-9267-41-X*

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Bernáth Árpád

Felsőoktatásunk a XX. Században

Tiszatáj 60: (2) (2006)

 

Barta Róbert

Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere. Tanulmányok a liberalizmus történetéről

MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 42:(3-4) pp. 226-255. (1998)

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Bihari Mihály, Pokol Béla

Politológia

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009.

2 Szendrei Ákos

Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján

Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2012.

 

Barta Róbert

Magyarország története 1914-1931

In: Kollega Tarsoly István (szerk.)

Magyarország a XX. században: I. kötet Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. 492 p.
Szekszárd: Babits Kiadó, 1996. pp. 24-76.
(ISBN:963 9015 08 3 Ö 963 9015 09 1 I.k.)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Suslik Ádám

A honvédség szerveződése a mai Kárpátalja területén 1868-1914 között

Ungvár: Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, 2012. (külföldi idézettség: 2X)

 

Barta Róbert

Az Egységes Párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as években

In: Püski Levente, Valuch Tibor (szerk.)

Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest: Osiris Kiadó, 1995. pp. 407-418.

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Vonyó József

A szélsőjobb térnyerése Zalában az országgyűlési képviselőválasztások tükrében (1931-1939)

In: Kostyál László (szerk.) : Zalamegye ezer éve. Zalaegerszeg: &, 2001. p. 221

2 Vonyó József

Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944. Tanulmányok, dokumentumok

Pécs: Kronosz Kiadó, 2012.

 

Barta Róbert

Az Egységes Párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as években

MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 3: pp. 103-117. (1994)

Független idéző: 7 Összesen: 7

1 Püski Levente

Folytonosság és változás. A magyar parlamenti elit 1919 után

Történeti Tanulmányok 3: p. 99. (1994)

2 Gyáni Gábor, Kövér György

Magyarország társadalomtörténete. A reformkortól a II. világháborúig

Budapest: Osiris Kiadó, 1998.

3 Boros Zsuzsanna, Szabó Dániel

Parlamentarizmus Magyarországon 1867-1944

Budapest: Korona Kiadó, 1999.

4 Heinrich Best, Maurizio Cotta

Parliamentary Representatives in Europe 1848-1990. Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countries

Oxford: Oxford University Press, 2004. (külföldi idézettség: 2X)

5 Püski Levente

A Horthy-rendszer (1919-1945).

Budapest: Pannonica Kiadó, 2006.

6 Szendrei Ákos

Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján

Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2012.

7 Bódy Zsombor

Magyarország társadalomtörténete a két világháború között

Budapest: Osiris, 2013.

(ISBN 978-963-308-086-3)

 

 

Barta Róbert

Numerus Clausus rendelkezések Magyarországon az 1920-as években

ISKOLAKULTÚRA 4:(21) pp. 45-50. (1994)

Független idéző: 1 Összesen: 1

1 Lehotay Veronika

Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre

2012.

 

Barta Róbert

A brit Konzervatív Párt az 1920-as években

SZÁZADOK 127:(5-6) pp. 706-738. (1993)

Független idéző: 2 Összesen: 2

1 Bátonyi Gábor

Britain and Central Europe 1918-1933.

Oxford: Clarendon Press, 1999. (külföldi idézettség: 2X)

2 Szendrei Ákos

Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján

Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2012.

 

Barta Róbert

A numerus clausus módosítása 1928-ban

MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1: pp. 113-125. (1992)

Független idéző: 11 Összesen: 11

1 Paksa Rudolf

Háttéranyag a Numerus Clausus kiállításhoz

(1992.)

2 Gyáni Gábor

A középosztály társadalomtörténete a Horthy-korszakban

Századok &: (6) p. 1301. (1997)

3 Gyáni Gábor, Kövér György

Magyarország társadalomtörténete. A reformkortól a II. világháborúig

Budapest: Osiris Kiadó, 1998.

4 Püski Levente

A magyar felsőház története 1927-1945.

Budapest: Napvilág Kiadó, 2000.

5 Kerepeszki Róbert

A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben

Múltunk &: (4) p. 42. (2005)

6 Kerepeszki Róbert

A világháborútól a gazdasági válságig- A magyar felsőoktatás egy debreceni professzor szemszögéből (1914-1929).

In: Juvenilia I. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006. pp. 58-73.

7 Kerepeszki Róbert

A Turul Szövetség

In: A magyar jobboldali hagyomány. 1900-1948.. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. p. 365

8 Kerepeszki Róbert

A Turul Szövetség 1919-1945. Egyetemi ifjúsági és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban

Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2012.

9. Lehotay Veronika

Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre

2012.

10 Kerepeszki Róbert

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története, 1912-1949

In: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története I.. Debreceni Egyetem-BTK, 2014. (ISBN 978-963-747-710-0) p. 48.o. 99. jegyzet.

11 Kerepeszki Róbert

Nationalist Masculinity and the Right-Wing Radical Student Movements in the Interwar Hungary. The Case of Turul Association

Hungarian Studies Review 1-2: p. 75. (2014) (külföldi idézettség: 2X)

 

Barta Róbert

A numerus clausus és a baloldali magyar zsidó politikai közvélemény

SIC ITUR AD ASTRA &:(1-2) pp. 8-33. (1990)

Független idéző: 12 Összesen: 12

1 Gonda László

A zsidóság Magyarországon 1526-1945

Budapest: Századvég Kiadó, 1992.

2 Paksa Rudolf

Háttéranyag a Numerus Clausus kiállításhoz

(1992.)

3 Ladányi Andor

A numerus clausus törvény 1928. évi módosításáról

Századok &: (6) p. 1146. (1994)

4 Ungvári Tamás

Ahasvérus és Shylock. A "zsidókérdés" Magyarországon

Budapest: Akadémia Kiadó, 1999.

5 Gyurgyák János

A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet

Budapest: Osiris Kiadó, 2001.

6 Kerepeszki Róbert

A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben

Múltunk &: (4) p. 42. (2005)

7 Ungvári Tamás

Csalódások kora. A „zsidókérdés” magyarországi története

Budapest: Scolar Kiadó, 2010.

8 Boros Andrea

Körülzárva a jog által. Diszkriminatív törvénykezés. Holokauszt Emlékközpont. Történelmi szakanyagok

Budapest: &, 2011.

9 Kerepeszki Róbert

A Turul Szövetség 1919-1945. Egyetemi ifjúsági és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban

Budapest: Attraktor Kiadó, 2012.

10. Lehotay Veronika

Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre

2012.

11 Peter Tibor Nagy

The first anti-Jewish law in inter-war Europe

In: The numerus clausus in Hngary. Studies on the first anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe. Budapest: &, 2012. p. 66

12 Kerepeszki Róbert

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története, 1912-1949

In: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története I.. Debreceni Egyetem-BTK, 2014. (ISBN 978-963-747-710-0) p. 32.o. 62. jegyzet.

 

D) Konferencia előadások száma: 35 Ebből hazai: 23 nemzetközi: 12

 

Előadások hazai konferenciákon:

 

1. I. Országos Jelenkortörténeti Konferencia, Debrecen, 1994. IX. 1-3.

/Az Egységes Párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as években/

2-3-4. Sárospataki Népfőiskola, határokon túli magyar szekció. Sárospatak, 1994. július, 1995. július, 1996. július. /A magyar állam nemzetiségi politikája a két világháború között. Gróf Klebelsberg Kunó nemzetiségi politikája/

5. Madách-kör, Vác, 1995. december 14.

/A Horthy-rendszer első évtizede/

6. Tudományos emlékülés a soproni népszavazás 75. évfordulója tiszteletére, Sopron, 1996. december 12.

/A nyugatmagyarországi kérdés és a soproni népszavazás brit megítélése/

7. Ezer éve Európában. Milleniumi Európa Napok Debrecenben, 2000. szeptember 28-30.

/Parallels and Differences- Some Comparisons between the English

Conservatives and the Hungarian Unified Parties in the 1920's/

8. Tisza István konferencia, Debrecen, 2000. október 29.

/Tisza István politikai örökösei/

9. Bolyai ösztöndíjasok fóruma, Budapest, 1999. november 4.

/A 20. századi brit-magyar kapcsolatok historiográfiája/

10. " Albion" Conference on British History and Political Science,

Debrecen, 2001. május 11-12.

/The Oxford Hungarian League for Hungarian Self-Determination/

11. A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában,

Debrecen, 2004. november 10- 11.

/Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról 1914-1945 között/

12. Az 1945. évi nemzetgyűlés megalakulásának 60. évfordulója,

Debrecen, 2005. december 9.

/Brit követjelentések és a magyar belpolitika 1945-1946/

13. Tradíció és modernizáció Európában a XVIII-XX. században.

Debrecen, 2007. november 15-16.

/ A brit Konzervatív Párt és a modernizáció 1918-1945/

14. „Propaganda, esztétikum, identitás: művészetek és a második világháború”,            Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Olvasóterem, Churchill gyűjtemény, Eger, 2008.            Április 24. / Brit sajtópropaganda 1937-1939 között/

15. Arisztokrata életpályák és életviszonyok a magyar történelemben,

Debrecen, 2009. május 28.

/Egy történelmi osztály hanyatlása. Arisztokrácia és politikai elit 1919 után/

16. Tisza István Emlékezete. Tudományos konferencia Tisza István születésének 150.

Évfordulója alkalmából. Debrecen, 2011. április 28.

/ Tisza István és a preventív háború koncepciója/ 

17. ELTE Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék TDK Kör, ELTE Jogi Kar, Budapest 2011.október19.

/A nürnbergi per és a magyar háborús bűnösök pere/

 18. „Hősök hete”. MH. 5. Bocskai Lövész Dandár-Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Kossuth Laktanya, Debrecen, 2013. május 23.

/ Az első vilgháborút meghatározó katonai szövetségek kialakulása/

 19. Információ és társadalom. Nyíregyházi Főiskola, Történettudományi és Filozófiai Intézet, 2013. november 21-22. /Modern sajtópropaganda és információ áramlás a nemzetközi politikában-Winston S. Churchill és Emery Reves/

 20. Háborús konfliktusok és erkölcs. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Alkalmazott Filozófiai Társaság, Sopron, 2014. május 9-10.

/ Erkölcsi felelősség és a modernkori háborúk/

 21. Az első világháború és a magyar vidék. Hjadúnánás Város Önkormányzata, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája, Hajdúnánás, 2014. június 11.

/ A Nagy Háború és Magyarország/

 22. A Nagy Háború és emlékezete. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet-Déri Múzeum, Debrecen, 2014. szeptember 17-18.

/ Az első világháború helye, értékelése a nemzetközi kapcsolatok történetében/

 23. ELTE Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék TDK Kör, ELTE Jogi Kar, Budapest

2014. október 8.

/ Háborús diplomácia-titkos diplomácia/

 

Előadások nemzetközi konferenciákon:

1.St John's College, University  of  Oxford, England, 1993. február 14.

/Hungary in the 1920's/

2. Történelmünk a Duna-medencében, Temesvár, 1996. május 30- június 1.

/Trianon mai megítélése/

3. Klebelsberg Kunó emléknap, Arad-Pécska, 1996. november 16.

/Klebelsberg Kunó, mint a bethleni konszolidáció politikusa/

4. 32nd National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies-AAASS, 9-12 November 2000. Denver,

Colorado, USA

/Conservatism in Hungary between the Two World Wars/

5. Thirty- Fourth Annual Duquesne University History Forum. Conference on Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, November 16-18,

2000. Pittsburgh, Pennsylvania, USA

/Hungarian-Slovak Population Exchange and Forced Resettlement in 1947/

6. Európa- Térben és időben. Nemzetközi tudományos konferencia, Debrecen, 2003. szeptember 25-26.

/ Churchill és az Európai Egyesült Államok/

7. 37th National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies-AAASS, 3-6 November 2005. Salt Lake City,

Utah, USA

/ Conservatism versus Liberalism and Bolshevism- The Ideology of the Horthy Regime /

8. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. augusztus 23-26.

/ A bethleni konszolidáció konzervatív kormánypártja/

9. American-Hungarian Educators Association /AHEA/ 35 th Annual Conference, Szeged, 2010. június 4-5.

/A Hungarian in the Shadow of High Politics. Emery Reves and the Modern Press Propaganda/

10. Small Nations in Between Great Powers. University of Debrecen, Institute of History & University of  Jyväskylä, Department of History and Ethnology, 6-7 October 2011. Debrecen, Hungary / British Ideas on the Post WWII Europe and Hungary/

11. 44th Annual Convention of Association for Slavic, East European, &Eurasian        Studies (ASEEES), November 15-18, 2012, New Orleans, Louisiana, USA /German Economic Interests and Investments in the Interwar Period Hungary/

12. Az Orosz Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháború idején. Moszkvai Magyar Nagykövetség, Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete, Moszkvai Magyar Levéltári Intézet, Moszkva, 2014. október 15-17.

/Első világháborús orosz katonasírok Magyarország területén/