publikációs lista 2012

DR. PÜSKI LEVENTE

 

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

4. Magyarországon magyarul

Társadalmi érdekképviselet és konzervativizmus, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. /111. o./

A magyar felsőház története, 1927-1945. Napvilág Kiadó, Bp. 2000. /200. o./

A Horthy-rendszer, Pannonica Kiadó, 2006. /303. o./

 

III. Könyvfejezet

4. Magyarországon magyarul

Magyarország a XX. században, I. k. /társszerzőként/ Főszerk: Kollega Tarsoly István, Babits Kiadó, Szekszárd, 1996. 11-23. és 76-139.

 

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

Die ungarische Parlament der Horthy-Zeit im ostmitteleuropäiscen Zusammenhang. In: Ungarn Jarhbuch Band 29. Jahrgang 2008. Hgg: Zsolt K. Lengyel, Ungarisches Institut, München, 2009. 165-178.

2. Magyarországon idegen nyelven

The Long Farewell Aristocracy in Hungary in the 20th Century. Hungarian Quarterly, 2008/Autumn, 115-132.

3. Külföldön magyarul

Arisztokrácia a XX. századi Magyarországon. I. Korunk, 2008/9. 82-92.

Arisztokrácia a XX. századi Magyarországon. II. Korunk, 2008/10. 97-107.

Magyarország politikai berendezkedése a két világháború között. Korunk, 1012/11. 13-25.

4. Magyarországon magyarul

A Horthy-korszak jellegéről. Debreceni Szemle, 1997/3-4. 406-414

A felsőház felépítése és összetétele az 1920-as években. Múltunk, 1993/4 sz. 119-136.

Diktatórikus törekvések a Horthy-korszak államberendezkedésében. Limes, 2003/2. 151-165.

Két választási kampány és a helyi sajtó a két világháború közötti Debrecenben. Médiakutató, 2010/4. 65-76.

Szakemberből politikus – Hóman Bálint. Történelmi Szemle, 2011/2. 215-233.

A parlamenti politizálás nyilvánossága a Horthy-korszakban. Múltunk, 2011/3. 64-82.

Képviselői jövedelmek a Horthy-korszakban. Századok, 2012/1. 79-107.

 

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

3. Magyarországon idegen nyelven

Die Beziehung zwischen Parlament und Staatsoberhaupt im Ungarn in der Zwischenkriegszeit. In: Das Staatsoberhaupt in der Zwischenkrieszeit. Ed: Wilhelm Brauneder-István Szabó. Pázmány Press, Budapest, 2011. 131-145.

4. Magyarországon magyarul

Az 1926. évi felsőházi törvény és politikai előzményei. In: Iparosodás és modernizáció, /Tanulmányok Ránki György emlékének/ Szerk: Mazsu János, KLTE Történelmi Intézete, Debrecen, 1991. 153-168.

A liberális alkotmányosság és az 1885, évi főrendiházi reform. In: Történelmi Tanulmányok, I. k. KLTE Történelmi Intézet, Debrecen, 1992. 67-81.

A politikai elit változása 1919 után. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk: Valuch Tibor, Püski Levente, Osiris Kiadó, Bp. 1995. 400-406.

Az agrárkérdés a 30-as évek Magyarországán nagybirtokos nézőpontból. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben, I. k. Szerk: Püski Levente, Tímár Lajos, Valuch Tibor. KLTE Történelmi Intézet, Debrecen, 1999. 115-122.

Politikai rendszerek Kelet-Közép-Európában az I. világháború után. In: A híd túlsó oldalán, szerk: Bán D András, Osiris K. Bp. 2000. 90-117.

Az alispáni kar társadalmi összetétele az 1920-as években. /Barta Róberttel közösen/ In: Történeti Tanulmányok VIII. Szerk: Takács Péter, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2000. 5-14.

Helykeresés. Arisztokrácia és politika az 1920-as években. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára, szerk: Angi János és Barta János, Multiplex Media-DUP K. Debrecen, 2000. 435-454.

Demokrácia és diktatúra között. A Horthy-rendszer jellegéről. In: Mítoszok, legendák, tévhitek a XX, századi magyar történelemről, szerk: Romsics Ignác, Osiris K. Bp. 2002. 206-233.

Tisza István és a magyar arisztokrácia. In: Történeti Tanulmányok X. Szerk: Takács Péter, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2002. 87-96.

Festetics Sándor, a “nyilas gróf” politikai pályája. In: Történeti Tanulmányok XIII. Szerk: Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2005. 157-168.

A magyar parlament szerkezete a Horthy-korszakban – kelet-közép európai kitekintésben. In: Magyarság és Európa – tegnap és ma. Szerk: Mazsu János, Orosz István, Pallai László, Pósán László. 153-167.

Főúri identitás a két világháború közötti Magyarországon: Esterházy Pál herceg. In: Generációk a történelemben, Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, Nyíregyháza, 2008. 167-173.

 

Választási rendszer és parlamentarizmus a Horthy-korszakban. In: A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948. Szerk: Romsics Ignác, Osiris K. Bp. 2009. 73-101.

 Egy arisztokrata tekintély: gr. Károlyi Gyula. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerk: Papp Klára, Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2009. 205-220.

Bethlen István arisztokrata identitása – egy kaszinói beszéd kapcsán. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk: Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor. Argumentum K. Bp. 2010. 214-224.

Az országgyűlés két házának viszonya a Horthy-korszakban. In: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk: a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága. Acta Juridica et Politica, Tomus LXXIII. Szeged, 2010. 725-737.

Parlamenti ciklusok, ülésszakok, ülések a két világháború közötti Magyarországon. In: Újragondolt negyedszázad – tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk: Miklós Péter, Belvedere Meridionale k. Szeged, 2010. 35-45.

Zsidókérdés és a felsőház a Horthy-korszakban. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk: Kovács Zoltán és Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2010. 315-329.

A Horthy-korszak parlamentjének tisztikara. In: Tanulmányok a 60. éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk: Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M János. Líceum K. Eger, 2011. 420-435.

Parlament és állami költségvetés Bethlen István miniszterelnöksége alatt. In: Megértő történelem Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerk: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor és Rainer M. János. L’Harmattan K. Budapest, 2011. 291-302.

Tisza István emlékezete a két világháború közötti magyar parlamentben. In: Tisza István és emlékezete, tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk: Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2011. 275-286.

Az 1945. évi parlamenti választások Hajdú-Biharban. In: „Kitaszítottak” Emberek, sorsok, politika a XX, század közepének Magyarországán. Szerk: Pallai László. Hajdúnánás, 2012. 65-88.

Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus Lázár Andor Emlékezéseiben. In: Emlékirat és történelem. Szerk: Horváth Jenő és Pritz Pál. Magyar Történelmi Társulat-Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2012. 196-214.

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

4. Magyarországon magyarul

Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Osiris Kiadó, Bp. 1995. /Társszerkesztő: Valuch Tibor./

Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben, I-II. k. KLTE Történelmi Intézet, Debrecen, 1999. /Társszerkesztő: Tímár Lajos, Valuch Tibor./

Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. 1956-os Intézet – Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2002. /Társszerkesztő: Valuch Tibor/

1956. és emlékezete. Debreceni Szemle Könyvek I. Debreceni Szemle Alapítvány, Debrecen, 2008. /Társszerkesztők: Pallai László és Mazsu János/

Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2009. /Társszerkesztő: Papp Klára/

Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2010. /Társszerkesztő: Kovács Zoltán/

 

 VIII. Ismertetés, recenzió

4. Magyarországon magyarul

Hitel, 1993/5. 109-112. /Romsics Ignác: Bethlen István, Magyarságkutató Intézet, Bp. 1992./

Hitel, 1993/11. 109-112. /Janics Kálmán: A kassai kormányprogram és a magyarság “kollektív bűnössége”. Pannónia K. Bp. 1993. Molnár Imre-Varga Kálmán: Hazahúzott a szülőföld… Püski K. Bp. 1992. Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Kalligram K. Bp. 1993./

Hitel, 1994/4. 108-111. /Bottlik József-Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Bp. 1993. Dupka György: Koncepciós perek magyar elítéltjei. Bp. 1993./

Hitel, 1994/8. 107-110. /Ravasz László: Emlékezéseim. Református Sajtóosztály, Bp. 1993./

Hitel, 1995/2. 105-108. /Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon 1944-1956. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1994./

Hitel, 1995/6. 107-112. /Tilkovszky Lóránt: Nemzetiség és magyarság, Ikva K. Bp. 1994. Fehér István: Az utolsó percben, Kossuth K. Bp. 1993./

Hitel, 1995/10. 105-109. /Fülöp Mihály: A befejezetlen béke, Héttorony K. Bp. 1994./

Múltunk, 1996/1. 242-244. /Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Szerk: Feitl István. Politikatörténeti Alapítvány, Bp. 1995./

Hitel, 1996/5. 110-112. /Haas György: Második Trianon. Tevan K. Bp. 1995./

Hitel, 1996/8. 109-112. /Páva István: Trianon – Belvedere – hadba lépés. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1995./

Debreceni Szemle, 1997/3-4. 406-414. /Parlamenti képviselőválasztások 1920-1990. Szerk: Földes György, Hubai László, Politikatörténeti Alapítvány, Bp. 1994./

Hitel, 1999/2. 110-112. /Fülöp Mihály-Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Aula K. Bp. 1998./

Századok, 1999/3. 639-640. /Wildner Dénes: A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára I-II. k. Ungarisches Institut, München, 1996./

Hitel, 2000/11. 108-110. /Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Elektra K. Bp. 2000. Teleki Pál: Válogatott politikai írások és beszédek. Osiris K. Bp. 2000./

Hitel, 2001/8. 104-106. /Gratz Gusztáv: Magyarország a két háború között. Osiris K. 2001./

Magyar Tudomány, 2002/2. 243-245. /Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I-III. k. Napvilág K. Bp. 2001./

Hitel, 2002/12. 122-124. /Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris K. Bp. 2001./

Hitel, 2004/1. 118-122. /Trianon. Szerk: Zeidler Miklós, Osiris K. Bp. 2003./

Hitel, 2005/10. 126-128. /Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris K. Bp. 2005./

Debreceni Disputa, 2005/4. 60-64. /Trezor 3. Az átmenet évkönyve 2003. Szerk: Gyarmati György. Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára, Bp. 2004./

Debreceni Szemle, 2007/3. 425-428. /L. Nagy Zsuzsa: Egy politikus polgár portréja Rassay Károly. Napvilág K. Bp. 2006./

Debreceni Disputa, 2007/5. 51-53. /Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina K. Bp. 2006./

Hitel, 2008/11. 121-124. /Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Osiris K. 2006./

Vörös postakocsi, 2010/tavasz. 108-110. /Takács Tibor: Döntéshozók. L’Harmattan K. Bp. 2008./

Hitel, 2011/10. 124-126. /Pritz Pál: Az objektivitás mítosza? Magyar Történelmi Társulat, Bp. 2011./

 

 

IX. Egyéb publikációk

 

A felsőház. Rubicon, 1997/1. sz. 17-19.

Demokrácia és diktatúra között. A Horthy-rendszer jellegéről. Rubicon, 2001/10-2002/1. 31-37.

A 30-as évek kormánypolitikájának krónikása, Lázár Andor. Rubicon, 2003/7-8. 30-42.

A bethleni konszolidáció és a zsidókérdés. Rubicon, 2004/11. 62-63.

Az Andrássyak a két világháború közötti Magyarországon. Rubicon, 2004/12. 32-38.

Trianon és Debrecen. Debreceni Disputa, 2005/6. 21-24.

Tekintély és közélet, arisztokrácia a Horthy-korszakban. Rubicon, 2007/4-5. 44-51.

Az elitek gyűjtőhelye, a felsőház. Rubicon, 2007/4-5. 60-65.

Választási rendszer és parlamentarizmus. Rubicon, 2009/1-2.43-47.

Horthy és a politikai elit. Debreceni Disputa, 2010/4. 4-8.

Bethlen a Horthy-korszak képviselőválasztásain. Rubicon, 2011/9-10. 28-31.

A Bethlen-fiúk. Rubicon, 2011/9-10. 32-33.