publikációs lista 2012

Pósán lászló

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                      

4. Magyarországon magyarul

 

1.) A Német Lovagrend története a 13. században.    

Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 1996., 232 p.

ISBN 963 02 9993 3

 

2.) A Német Lovagrend pénzügypolitikája a kezdetektől a 14. század közepéig.        

Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 2000., 266 p.

ISBN 963 00 3330 5

 

3.) Németország a középkorban.                                  

Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 2003., 413 p.

ISBN 963 210 299 1

 

4.) A középkori Európa.

T.K.K., Debrecen, 2010., 160.p.

ISBN 978-962-596-748-3

 

5.) Krisztus katonái (Hunyadi Zsolttal közösen)

T.K.K., Debrecen, 2011. 135.p.

ISBN 978-963-596-520-5

6.)  Skandinávia a középkorban.

Debreceni Egyetemi Kiadó, Db. 2012. 210. old.

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

Európa a korai középkorban (3–11. század)               

Szerk. Barta János, Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 1997. c. könyvben

ISBN 963 04 9196 6

"A késői császárkor" (3–40.p.)                                        

"A népvándorlás" (41–82.p.)                                           

"A barbár királyságok" (83–129. és 145–157.p.)            

"A német-római császárság" (332–357.p.)                      

 

Európa a korai középkorban (3–11. század)

/második, átdolgozott kiadás/ Szerk. Orosz István, Multiplex Media–Debrecen University Press,  Debrecen, 1999.

ISBN 963 03 8499x  

"A késői császárkor" (3–35.p.)                                        

"A barbár királyságok" (36–55. és 71–76.p.)                  

"A német-római császárság és a nyugati szlávok" (211–235.p.)     

 

Európa az érett és a kései középkorban (11–15. század)

Multiplex Media–Debrecen Univesity Press, Debrecen, 2001.

ISBN 963 00 7598 9

"Európa növekedése: a telepes mozgalmak" (16–24.p.)  

"A középkori ipar" (32–38.p.)   /Barta Jánossal közösen/    

"Kereskedelem, erdő- és vízparti gazdálkodás" (39–50.p.)  

"A pénzrendszer és a pénzügyletek" (51–56.p.)               

"A kereskedelem és a pénzügyek változása" (80–85.p.)   

"A hűbériség" (86–94.p.)                                                 

"A nemesi társadalom" (95–102.p.)   /Barta Jánossal közösen/      

"A középkori egyház" (144–156.p.)                                 

"Németország a középkorban" (199–213.p.)                   

"Hűbériség és rendiség Németországban" (214–218.p.) 

"Itália a középkorban" (219–232.p.)                               

"Az Ibériai-félsziget államai" (233–241.p.)                      

"A keresztes államok" (242–252.p.)                                 

"A Német Lovagrend állama" (264–271.p.)                    

"Az oszmán hatalom felemelkedése" (350–354.p.)          

"Mindennapi élet a középkorban" (401–413.p.)              

 

Európa az újkorban (16–18. század)                           

Szerk. Orosz István – Barta János – Angi János, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2006.

ISBN 963 87272 1 7

 „A kereskedelem” (55–65.p.)                                         

„A pénzügyek és a kapitalizmus kezdetei” (66–73.p.)     

„A Német-római Császárság és a fejedelemségek” (189–201.p.)   

 „A Lengyel Nemesi Köztársaság és a Német Lovagrend utódállamai” (215–223.p.) (Barta Jánossal közösen) 

„Harc a balti-tengeri uralomért és a harmincéves háború” (299–308.p.)  

„A népi és a magas kultúra” (377–380.p.)                      

„Házasság, család és életmód” (407–415.p.)                 

„Mindennapok és ünnepek” (416–425.p.)                       

 

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

1.) Európa története. Szerk. Gunst Péter, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1993.

ISBN 963 260 062 2 

„A keresztény univerzalizmus és a keresztény királyságok ellentmondásai” (63–67.p.)     

  „Kísérletek az egyetemes Európa fenntartására és kiterjesztésére” (95–105.p.)  

  „Reneszánsz, reformáció” (177–187.p.)                       

  „A katolikus megújulás és a barokk” (188–192.p.) /Barta Jánossal közösen/      

 

Vámospércs története. Szerk. Gazdag István, Vámospércs, 1995.

„Vámospércs története 1945-től napjainkig” (95–116.p.)   

„Vámospércs népességi és demográfiai viszonyainak története” (157–192.p.)      

 

21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem.  (sorozatszerkesztő: Szvák Gyula) Szerk. Barta János, Pannonica Kiadó, Budapest, 2004. ISSN 1589 0848,  ISBN 963 9252 93x   

  „A kora középkor – Európa születése (476–1050)” (13–61.p.)     

 

    „… quod terra ipsa sub monarchia imperii est.” Az Imperium Romanum és a Német Lovagrend állama a középkorban. In: Németföldről Németországba. magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. Szerk. Frank Tibor (Magyar kutatók az egyetemes történelemről 3. köt.) Gondolat Kiadó, Bp. 2012. 17-38. old.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

 

The Kulmian letters patent of the Teutonic Order of 1233.

            in: Acta Classica Universitatis AScientiarum Debreceniensis, redigunt Thomas

Gesztelyi et Gerorgius Németh, Tom. XLVI (2010) (205-232.p.)

ISSN 0418-453X

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

A Német Lovagrend államalakítási kísérletei Kelet-Európában           

in: Történelmi Szemle, 1990/1-2. (141–171.p.) ISSN 0040-9634

 

A Német Lovagrend Poroszországban. Egy középkori szerzetesi militáns állam

in: História, 1992/7. (15–17.p.) ISSN 01392409

 

Démonománia és boszorkányüldözés a kora újkori Európában

in: Valóság, 1994/7. (36–42.p.) ISSN 0324-7228

 

A középkori lovagi szerelem

in: Rubicon, 1994/6. (25–26.p.)  ISSN 0865-6347

 

A Német Lovagrend alapítása és korai története        

in: Századok, 1995/1. (145–156. p.)  ISSN 0029-8098

 

A porosz népnév jelentésváltozása a középkorban

in: Aetas, 1995/3. (96–108.p.)  ISSN 0237-7934

 

A poroszországi egyházszervezet kiépülése a 13. században

in: Valóság, 1997/7. (89–98.p.)  ISSN 0324-7228

 

Zsigmond és a Német Lovagrend

in: Hadtörténeti Közlemények, 1998/3. (630–656.p.) ISSN 0017-6540

 

A hűbériségtől a rendiségig. Welfek, Staufok, Luxemburgok

in: Rubicon, 1999/1-2. ISSN 0865-6347

 

A paraszti birtokok mérete és szolgáltatási kötelezettségei a középkori Poroszországban

in: Agrártörténeti Szemle, 2004–2005/1–4. sz. (XLVI. évf.) (25–49.p.) ISSN 0002-1105

 

A Német Lovagrend 1233. évi kulmi kiváltságlevele

in: Századok 2009/2.sz. (143.évf.) (427-450.p.) ISSN 0039-8098

 

Robotkötelezettség a középkori Poroszországban

in: Agrártörténeti Szemle, 2008/1-4.sz. (XLIX.évf.) (13-31.p.) ISSN 0002-1105

 

„Rudolfe de Ungaria.” Egy Magyarországról elszármazott nemes a középkori Livóniában

in: Turul 2009/2.sz. (LXXX.évf.) (53-56.p.) ISSN 1216-7258

 

Kertföld (Garten) és birtokosa (Gärtner) a középkori Poroszországban

in: Agrártörténeti Szemle 2009/1-4.sz. (L. évf.) (19-35.p.) ISSN 0002-1105

 

A Német Lovagrend és a lengyel-litván állam közötti „nagy háború” (1409-1411)

in: Hadtörténeti Közlemények 124.évf. (2011/1.) (3-30.p.) ISSN 0017-6540

 

 Híráramlás és információterjedés a Német Lovagrend államában. In: Századok 146. évf. 2. sz. (2012) 405-415.old.

 

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

 

Beiträge zur deutschen Siedlungsbewegung im Mittelalter

in: Mecklenburg und seine ostelbischen Nachbarn. Historisch-geographische und soziale Strukture im regionalen Vergleich, hgg. von I. Buchsteiner – R. Mühle – E. Münch - Gy. Pápay – R. Schattkowsky, Stock und Stein Verlags-GmbH, Schwerin, 1997. (32–40.p.) ISBN 3-932370-09-0

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

Sigismund und der Deutsche Orden

in: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich., hgg. von T. Schmidt und P. Gunst, Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 2000. (73–82.p.) ISBN 963 472 451 5

 

Prussian Missions and the Invitation of the Teutonic Order into Kulmerlandin: The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity. Ed. by Zs. Hunyadi and J. Laszlovszky, CEU Medievalia, Budapest, 2001. (429–448.p.) ISBN 963 9241 42 3

 

Das Deutsche Reich und die Gründung des ungarischen Staates

in: The First Millennium of Hungary in Europe. Ed. by K. Papp and J. Barta, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2002. (111–116. p.) ISBN 963 202 519 9

 

Matthias Corvinus und der Deutsche Orden

in: Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. Eds. Attila Bárány–Attila Györkös (speculum Historiae debreceniense 1.) Debrecen, 2009. (437-444.p.) ISBN 978-963-473-276-1

 

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

A kelet-magyarországi vasutak története a századfordulóig

in: 100 éves a MÁV Debreceni Igazgatósága. Szerk. Gazdag István, Debrecen, 1990. (27–46.p.) ISBN 963 02 8974 1

 

Clerus et populus. A középkori pápaság univerzális hatalmi kísérlete

in: Történelmi Tanulmányok I., Szerk. L. Nagy Zsuzsa és Veress Géza, KLTE Debrecen, 1992. (19–34.p.) ISSN 0324-5454

 

Beniczky Péter és a barokk színszimbolika

in: Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban. (Studia Litteraria Tomus XXXII.) Szerk. Bitskey István és Tamás Attila, KLTE Debrecen, 1994. (181–193.p.)  ISBN 963 471 951 1,  ISSN 0562-2867

 

A lübecki városjog Poroszországban a Német Lovagrend uralma idején

in: Történeti és néprajzi tanulmányok. Szerk. Ujváry Zoltán, KLTE Debrecen, 1994. (33–38.p.) ISBN 963 471 963 5

 

Az ősi poroszok hitvilága és szokásai

in: Folklór és etnográfia 85., Szerk. Ujváry Zoltán, KLTE Debrecen, 1994. (409–419. p.) ISBN 963 471 982 1,  ISSN 0139-2468

 

A Német Lovagrend legkorábbi poroszországi erődítményeiről (1230–1242)

in: Történeti Tanulmányok III., Szerk. L. Nagy Zsuzsa és Veress Géza, KLTE Debrecen, 1994. (5–13.p.)  ISSN 0324-5454

 

Az ősi porosz társadalom tagozódása a 10–12. században

in: Tanulmányok és közlemények. Szerk. Ujváry Zoltán, Debrecen–Szolnok, 1995. (171–175.p.) ISBN 963 472 023 4

 

Scuola poetica siciliana. Udvari kultúra II. (Hohenstauf) Frigyes korában Dél-Itáliában

in: Italianistica Debreceniensis III., Szerk. Madarász Imre, KLTE Debrecen, 1996. (9–18.p.) ISSN 1219-5391

 

Várépítés és gazdaság a késői középkorban. (A Német Lovagrend 14–15. századi forrásainak tükrében)

in: Történeti Tanulmányok VII., Szerk. Takács Péter, KLTE Debrecen, 1999. (19–32.p.) ISSN 1217-4602

 

A Német Lovagrend pénzügypolitikája a 13–14. században

in: Numizmatika és társtudományok III., Szerk. Ulrich Attila, Nyíregyháza, 1999. (163–169.p.) ISBN 963 7220 402

 

A pénzrendszer és az árak változása Poroszországban a 15. század első felében

in: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Angi János és Barta János, Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 2000. (11–30.p.) ISBN 963 472 452 3

 

Az univerzalizmus eszménye a középkori Európában

in: Nemzetállam – szuverenitás – integráció. Tanulmányok az integráció témaköréből.Szerk. Hülvely István és Pallai László, DE Debrecen, 2001. (39–54.p.)  ISBN 963 472 555 4; in: http//euportal.unideb.hu (2008)

 

A nemiség és testiség szemlélete a középkor és reneszánsz idején

in: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Universitas Kiadó, Budapest, 2002. (25–48.p.) ISBN 963 9104 65 5

 

Halászati jog a középkori Poroszországban

in: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis II., Szerk. Pósán László, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2002. (24–35. p.)

 

Kamarások és kamarai körzetek a középkori Poroszországban

in: Történeti Tanulmányok XI. Szerk. Takács Péter, DE Debrecen, 2003. (23–36. p.) ISSN 1217-4602

 

Szőlőtermelés és borkereskedelem a Német Lovagrend államában

in: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerk. Angi János – Barta János, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2005. (25–36. p.) ISBN 963 218 640 0

 

Magyar – Hanza gazdasági kapcsolatok a középkorban

in: Magyarság és Európa, tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Szerk.: Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László, Debrecen, 2006. (21–32.p.)  ISBN 963 87272 0 9

 

Iparosok és egyéb foglalkozású rétegek a Német Lovagrend falvaiban.

in: Történeti tanulmányok XIV. Szerk. Velkey Ferenc, Debrecen, 2006. (37–50.p.) ISSN 1217-4602

 

Tengerjog és hajózási szabályok a középkori Hanza-kereskedelemben

in: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis VII., Debrecen, 2007. (229–246.p.) ISBN 978-963-473-120-7

 

A Német Lovagrend poroszországi majorságai a 15. században

in: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz – Á. Varga László, Eger, 2008. (425–442.p.) ISBN 978-963-7242-46-5

 

Egy kis ország a nagyhatalmi küzdőtéren: Hollandia külpolitikája a 17. század második felében

in: Michiel de Ruyter és Magyarország. Szerk. Bitskey István – Pusztai Gábor, Debrecen, 2008. (13–34.p.) ISBN 978-963-473-169-6

 

A porosz területek mezőgazdasága a német uralom előtt

in: Történeti tanulmányok XVI. Szerk. Velkey Ferenc, Debrecen, 2008. (73-82.p.) ISSN 1217-4602

 

Tolerancia a szicíliai normann királyságban.

in: Történeti tanulmányok XV. Szerk. Velkey Ferenc, Debrecen, 2009 (29-37.p.) ISSN 1217-4602

 

Borkereskedelem a középkori Baltikumban.

in: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk. Orosz István és Papp Klára (Speculum Historiae Debreceniense 2.) Debrecen, 2009. (9-21.p.) ISSN 2060-9213

 

A Német Lovagrend államának széthullása – a 13 éves háború.

in: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente, Debrecen 2010. (271-285.p.) ISBN 978-963-473-418-5

 

Sörfőzés és sörkereskedelem a középkori Poroszországban.

in: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János és Pallai László, Debrecen, 2010. (39-48.p.) ISBN 978-963-473-419-2

 

Németalföldi-magyar gazdasági kapcsolatok a középkorban.

in: Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata. Szerk. Pusztai Gábor és Bozzay Réka, Debrecen, 2010. (13-23.p.) ISBN 978-963-473-430-7

 

Értelmiség a középkori Poroszországban.

in: Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére I-II. Szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely és Száraz Orsolya, Debrecen, 2011. (II. 511-517.p.) ISBN 978-963-318-106-5

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

 

Das Zeitalter König Sigismunds in Ungarn und im Deutschen Reich.

(Történelmi Figyelő Könyvek 8.) Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen 2000.

 

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

Történelmi Figyelő 1. "Forradalom felülről". A Szovjetunió második forradalma.

Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1990.

 

Történelmi Figyelő 2. "Mítosz és valóság". Tanulmányok a francia forradalomról.

Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1991.

 

Történelmi Figyelő 3. "Változás és folytonosság" Tanulmányok az ipari forradalom koráról.       

Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1992.

 

L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1919–1945. (Történelmi Figyelő Könyvek 1.)       

Egyetemi jegyzet, Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1991.

 

Trajánovits Lajos: Emlékiratok. (Történelmi Figyelő Könyvek 2.)      

Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1994.

 

L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918–1945. (Történelmi Figyelő Könyvek 3.)       

Egyetemi jegyzet, második, bővített kiadás, Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1995.

 

Orosz István: Hagyományok és megújulás. (Csokonai História Könyvek)      

Szerk. Angi János, Mazsu János, Pallai László, Papp Imre, Pósán László, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1995.

 

Lévai Csaba: Új rend egy új világban. Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez.                                    

(Történelmi Figyelő Könyvek 4.) Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 1997.

 

L. Nagy Zsuzsa: A haszonból élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború közötti Magyarországon.     

(Történelmi Figyelő Könyvek 5.) Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 1997.

 

A Habsburgok és Magyarország a XVI–XVIII. században. Tanulmányok. (Történelmi Figyelő Könyvek 6.) Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László KLTE Debrecen, 1997.

 

Debreceni Szemle. Válogatás az 1927–1944. évfolyamok anyagából Debrecen szabad királyi várossá nyilvánításának 300. évfordulója alkalmából.             

Szerk. Gunst Péter, Angi János, Bényei Tamás, Pósán László. Debrecen, 1993.

Debreceni Szemle c. folyóirat 1993–1998.,

Szerk. Gunst Péter, Angi János, Hock Gábor, Pósán László          

 

XXII. OTDK Humán Szekciójának rezümé kötete.   

Szerk Pósán László, KLTE Debrecen, 1995.

 

Csetri Elek: Együtt Európában I. (Történelmi Figyelő Könyvek 7.)    

Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, DE Debrecen, 2000.

 

Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis I.        

Szerk. Pósán László, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2001.

 

Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis II.      

Szerk. Pósán László, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2002.

 

Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára.

Szerk.: Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László, Debrecen, 2006.

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

 

Festschrift zum 70. Geburtstag von István Rácz        

(Ungarn – Jahrbuch, Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete.Band 25, Jahrgang 2000/2001. München, 2002., 380–382.)

 

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

Marian Biskup: Das Ende des Deutschordensstaates Preussen im Jahre 1525.

(Klió, 1992/1., 49–52.) ISSN 1216-2965

 

Karol Górski: Das Kulmer Domkapitel in den Zeiten des Deutschen Ordens. Zur Bedeutung der Priester im Deutschen Orden.    

(Klió, 1992/1., 53–56.) ISSN 1216-2965

 

Helmut Wurm: Zu Ernährungsverhältnisseb und sklettmorphologischen Merkmalen deutscher Population im Früh- und Hochmittelalter                                            

(Klió, 1993/1., 56–58.) ISSN 1216-2965

 

Marian Biskup: Etniczno-demograficzne przemiany Prus Krzyzackich w rozwoju osadnictwa w sredniowieczu           

(Klió, 1993/1., 64–66.) ISSN 1216-2965

 

Arno Borst: Die Katharer.

(Debreceni Szemle, 1993/1., 142–146.) ISSN1588-0229

 

Wolfgang Huschner: Kirchenfest und Herrschaftspraxis

(Klió, 1993/2., 79–81.) ISSN 1216-2965

 

Hans–Jörg Gilomen: Wucher und Wirtschaft im Mittelalter    

(Klió, 1993/2., 82–86.) ISSN 1216-2965

 

Magyar L. András: A műember története                  

(Debreceni Szemle, 1993/2., 280–283.) ISSN 1588-0229

 

Karl Leyser: Am Vorabend der ersten europäischen Revolution. Das 11. Jahrhundert als Umbruchszeit.

(Klió, 1994/1., 30–31.) ISSN 1216-2965

 

Rolf Rehberg: Aufbruch zur Weltmacht. Zur aussenpolitischen Dimension der englischen Revolution in 17. Jahrhundert.            

(Klió, 1994/1., 42–47.) ISSN 1216-2965

 

Richard van Dülmen: A rettenet színháza                  

(Debreceni Szemle, 1994/3., 476–482.) ISSN 1588-0229

 

Peter Brown: A szentkultusz                                        

(Századok, 1994/5., 1029–1032.) ISSN 0029-8098

 

Walter Pohl: Frühmittelalterforschung in Österreich – ein neues Bild „dunkler Jahrhunderte”.   

(Klió, 1995/1., 70–74.) ISSN 1216-2965

 

Rolf Rehberg: Der Zusammenbruch der Stuart-Herrschaft. Schottland und der englische Revolution 1637-1641.                          

(Klió, 1995/1., 87–91.) ISSN 1216-2965

 

Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása       

(Debreceni Szemle, 1995/2., 295–300.) ISSN 1588-0229

 

Norman Cohn: Európa démonai. A boszorkányüldözés története       

(Debreceni Szemle,1995/4., 635–638.) ISSN 1588-0229

                                   

Francesco Vianello: Wer war Wacho? Namenglieder im langobardischen Königshaus.

(Klió, 1996/2., 68–70.) ISSN 1216-2965

 

Detlef Kattinger: Deutsche Kaufmannshansen im Ost- und Nordseeraum im 12. und 13. Jahrhundert und die Entstehung der hansischen Kontore.

(Klió, 1996/2., 71–73.) ISSN 1216-2965

 

Dieter Breuer (Szerk.): Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock I–II. (Debreceni Szemle, 1996/3., 435–437.) ISSN 1588-0230

 

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet                    

(Debreceni Szemle, 1996/4., 622–625.) ISSN 1588-0229

 

Klaus Bringmann: Die konstantinische Wende. Zum Verhältnis von politischer und religiöser Motivation.                                    

(Klió, 1996/3., 42–44.) ISSN 1216-2965

 

Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok          

(Debreceni Szemle, 1997/1., 121–122.) ISSN 1588-0229

 

Gerhardt Rösch: Wucher in Deutschland 1200-1350. Überlegungen zur Normdidaxe und Normrezeption.                                    

(Klió, 1997/1., 49–51.) ISSN 1216-2965

 

Gecse Gusztáv: A szerzetesség története                      

(Századok, 1997/3., 790–795.) ISSN 0029-8098

 

Robert E. Lerner: Himmelvision oder Sinnendelirium? Franziskaner und Professoren als Traumdeuter im Paris des 13. Jahrhunderts.                                          

(Klió, 1997/2., 80–82.) ISSN 1216-2965

 

Ernst-Dieter Hehl: Was ist eigentlich ein Kreuzzug? 

(Klió, 1998/1., 87–91.) ISSN 1216-2965

 

Poór János (Szerk.): Egyetemes történeti kislexikon. Kora újkor.       

(Debreceni Szemle, 1998/4., 695–696.) ISSN 1588-0229

 

Wolfgang Schmid: Brunnen und Gemeinschaften im Mittelalter.       

(Klió, 1999/2., 61–66.) ISSN 1216-2965

 

Barta János: "Napkirályok" tündöklése. Európa a 16–18. században.

(Debreceni Szemle, 1999/3., 449–450.) ISSN 1588-0230

 

Klaus Herbers: Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Möglichkeiten und Gränzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolingerzeit.

(Klió, 1999/3., 64–66.) ISSN 1216-2965

 

Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

(Debreceni Szemle, 2000/1., 139–147.) ISSN 1588-0230

 

Peter Thorau: Der Krieg und das Geld. Ritter und Söldner in den Heeren Kaiser Friedrich II.

(Klió, 2000/2., 56–59.) ISSN 1216-2965

 

Henry Chadwick: A korai egyház                                

(Debreceni Szemle, 2000/3., 472–474.) ISSN 1588-0229

 

Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára             

(Debreceni Szemle, 2001/2., 294–296.) ISSN 1588-0229

 

Uwe Israel: Mit fremder Zunge sprechen. Deutsche im spätmittelalterlichen Italien.            

(Klió, 2001/2., 58–60.) ISSN 1216-2965

 

Zsoldos Attila: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből      

(Debreceni Szemle, 2001/4., 620–625.) ISSN 1588-0230

 

Shulamith Shahar: Gyermekek a középkorban         

(Debreceni Szemle, 2002/3., 490–494. p.) ISSN 1588-0229

 

Christine Reinle: Exempla weiblicher Stärke? Zu den Ansprägungen des mittelalterlichen Amazonenbildes.                                   

(Klió, 2003/1., 77–80.p.) ISSN 1216-2965

 

Maximilian Lanzinner–Dietmar Heil: Der Augsburger Reichstag 1566. Ergebnisse einer Edition.

(Klió, 2003/1., 85–88.p.) ISSN 1216-2965

 

Natalie Zemon Davis: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban         

(Debreceni Szemle, 2003/2. 301–304.p.), ISSN 1588-0230

 

Hans-Wolfgang Bergerhauser: Die „Verneuerte Landesordnung” in Böhmen 1627: ein Grunddokument des habsburgischen Absolutismus.                                     

(Klió, 2003/2., 48–55.p.) ISSN 1216-2966

 

Birgit Studt: Helden und Heilige. Männlichkeitsentwürfe im frühen und hohen Mittelalter.           

(Klió, 2003/2., 43–47.p.) ISSN 1216-2966

 

Heinrich Keller: Die Baiern im österreichischen Donauraum.

(Klió, 2003/3., 45–47.p.) ISSN 1216-2965

 

Volker Stamm: Gab es eine bäuerliche Landflucht im Hochmittelelter? Land–Stadt–Bewegungen als Auflösungsfaktor der klassischen Grundherrschaft.

(Klió, 2004/1., 80–82.p.) ISSN 1216-2965

 

Klaus Lohrmann: Fürsten zwischen Recht und Raub. Zu den finanziellen Aspekten von Judenvertreibungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit.                      

(Klió, 2004/1., 83–85.p.) ISSN 1216-2966

 

Manfred Vasold: Die Ausbreitung des Schwarzen Todes in Deutschland nach 1348. Zugleich ein Beitrag zur deutschen Bevölkerungsgeschichte.                             

(Klió, 2004/3., 60–65.p.) ISSN 1216-2965

 

Márta Fata (Szerk.): Das Ungarnbild der deutschen Historiographie.            

(Klió, 2005/3., 7–21.p.) ISSN 1216-2965

 

Christina Deutsch: Konsensehe oder Zwangsheirat? Zur mittelalterlichen Rechtsauffassung „consensus facit matrimonium”.        

(Klió, 2006/2., 91-94.p.) ISSN 1216-2965

 

Werner Rösener: Die Bauern und die zeit. Anmerkungen zum bäuerlichen Zeitverständnis in der vormodernen Gesellschaft.                                           

(Klió, 2007/1., 75-79.p.) ISSN 1216-2965

 

Ferdinand Opll: Das Werden der mittelalterlichen Stadt.         

(Klió, 2007/2., 110–114.p.) ISSN 1216-2965

 

Juliane Schiel: Der „Liber Peregrinationis” des Ricoldus von Monte Croce. Versuch einer mittelalterlichen Orienttopografie.       

(Klió, 2007/3., 104–107.p.) ISSN 1216-2966

 

Werner Rösener: Der Wald als Wirtschaftsfaktor und Konfliktfeld in der Gesellschaft des Hoch- und Spätmittelalters.       

(Klió, 2008/1., 58–62.p.) ISSN 1216-2966

 

Eckhard Müller–Mertens: Imperium und Regnum im Verhältnis zwischen Wormser Konkordat und Goldener Bulle. Analyse und neue Sicht im Lichte der Konstitutionen.          

(Klió, 2008/3., 53–57.p.) ISSN 1216-2965

 

 

IX. Egyéb publikációk

 

A Baltikum középkori története                                   

in: Debreceni Krónika, 1990/19.

 

Megjegyzések Egon Friedell: 'Az újkori kultúra története I. Középkor, pestis, misztika' című könyvéhez.

in: Határ IX., 6. évf. 2. sz. (1991) (105–115.p.)  ISSN 0237-6571

 

Irracionalizmus az Ész századában: vámpírhit a 18. századi Európában       

in: Debreceni Szemle, 1993/2. (212–216.p.) ISSN 1218-022X

 

Aetas                         

in: BUKSZ, 1994/2. (243–244.p.)  ISSN 0865-4247

 

A 'Fekete Halál'. Pestisjárványok a középkorban      

in: Debreceni Szemle, 1995/2. (236–240.p.)  ISSN 1588-0229

 

Az egyházi lovagrendek                                                

in: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád, Rubicon–Aquila Könyvek, Budapest 2000. (46–47.p.)

 

Románia gazdasága az ezredfordulón                         

in: Debreceni Szemle, 2000/2. (282–289.p.) ISSN 1588-0229

 

Kitalált történelem és az okkultista gondolkodás térhódítása    

in: Debreceni Szemle 2003/4. (684–690. p.) ISSN 1588-0229

 

Genealogikus múltszemlélet és kollektív emlékezet a középkorban.     

in: Debreceni Disputa, 2004/10. (II. évf.) (76–79.p.) ISSN 1785-5152

 

Az emberi test megítélése és szemlélete a középkorban  

in: Debreceni Disputa, 2005/7–8.(III. évf.) (87–92.p.)  ISSN 1785-5152

 

Borfogyasztás a középkorban                                      

in: Debreceni Disputa, 2006/9. (IV. évf.) (69–71.p.) ISSN 1785-5152

 

Halálfelfogás, halálszemlélet a középkorban               

in: Debreceni Disputa, 2006/11–12. (IV. évf.) (95–99.p) ISSN 1785-5152

 

„Aki hazugságra támaszkodik, az szelet növeszt”. A hazugság megítélése a skolasztika korában   

in: Debreceni Disputa, 2007/3. (V. évf.) (52–54.p.) ISSN 1785-5152

 

Őstörténet és etnogenezis. A kutatás és a történeti rekonstrukció problémái. 

in: Debreceni Disputa, 2007/5. (V. évf.) (4–9.p.) ISSN 1785-5152

 

Reneszánsz toposzok                                                     

in: Debreceni Disputa, 2007/7–8. (V. évf.) (92–96.p.) ISSN 1785-5152

 

Középkori gasztronómia                                               

in: Debreceni Disputa, 2007/11-12. (V. évf,) (13–17.p.) ISSN 1785-5152

 

Vízellátás a középkorban                                              

in: Debreceni Disputa, 2008/3. (VI. évf.) (57–60.p.) ISSN 1785-5152

 

Oktatás a középkorban                                                 

in: Debreceni Disputa, 2008/7–8. (VI. évf.) (101–105.p.) ISSN 1785-5152

 

Bibliaértelmezések a középkorban                               

in: Debreceni Disputa, 2008/11-12. (VI. évf.) (116-120.p.) ISSN 1785-5152

 

A középkori Európa válsága. Klímaváltozás, természeti katasztrófák, éhínségek, járványok, háborúk.

in: Debreceni Disputa 2009/2. (VII.évf.) (47-51.p.) ISSN 1785-5152

 

Szexualitás a középkorban

in: Debreceni Disputa, 2009/6. (VII.évf.) (53-57.p.) ISSN 1785-5152

 

Játék és szórakozás a középkorban

in: Debreceni Disputa, 2009/11-12. (VII. évf.) (102-106.p.) ISSN 1785-5152

 

Comitatus, mega regis. A vármegye a középkorban és a kora újkorban.

in: Debreceni Disputa, 2010/9.  (VIII. évf.) (4-10.p.) ISSN 1785-5152

 

V. Klemm: A mezőgazdaságtantól az önálló agrártudományig. (Fordítás)     

in: Egyetemes történeti tanulmányok XX., Szerk. Orosz István, KLTE Debrecen, 1990. (48–57.p.) ISSN 0418-4557

 

G. van den Heuvel: Feudalizmus – kapitalizmus. A feudális földesúri rendszer 18. Századi átalakulásához. (Fordítás)                  

in: Történelmi Figyelő 2. "Mítosz és valóság" Tanulmányok a francia forradalomról. Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1991. (25–34.p.)

 

M. Vovelle: A forradalom megélt tapasztalata: a felfordulás megnyilvánulásai. (Fordítás)  

in: Történelmi Figyelő 2. "Mítosz és valóság" Tanulmányok a francia forradalomról. Szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László, KLTE Debrecen, 1991. (209–221.p.)

 

K. Krüger: Skandinávia és Mecklenburg a kora újkorban. (Fordítás)           

in: Történeti Tanulmányok IV., Szerk. L. Nagy Zsuzsa és Veress Géza, KLTE Debrecen, 1996. (49–79.p.)   /Pallai Lászlóval közösen/ ISSN 0324-5454

 

T. Schmidt: Fegyverszállítási tilalom és kereskedelmi háború a középkorban. (Fordítás)    

in: Debreceni Szemle, 1997/1. (3–11.p.) ISSN 1588-0229