szakmai önéletrajz

papp Klára

2014

 

I. képzettség, képesítés

 

Megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

történelem-orosz nyelv és irodalom szakos tanár

1976

2249/1976. B.

Kossuth Lajos Tudomány-egyetem, Debrecen

 

II. oktatási tevékenység alapképzésben és mesterképzésben (minimum 5 évre visszamenőleg, de lehetőség szerint minél teljesebb időbeli visszatekintéssel)

 

A) oktatott kurzusok

(i)                 a DE BTK-n képzési szintenként

 

Előadások:

1. A Magyar Királyság az Árpád-korban (1980-as években a tanegységes II. évesek évfolyam-előadása volt.)

2. Magyarország az Anjou-korban (1980-as években a tanegységes II. évesek évfolyam-előadása volt.)  

3. Gazdaság és társadalom a 16–17. századi Magyarországon (1992 óta tartom,a tanegységes és kredites képzésben is. Megújított, forrásértelmezésekre alapozott változata a BA gazdaság- és társadalomtörténeti specializációjának egyik előadása.)

4. Rendiség és abszolutizmus a 18. században (1997 óta tartom. A kredites II. évfolyam előadása)

5. A Magyar Királyság és Erdély a 17-18. században (2013- BA előadás)

Szemináriumok:

Törökellenes harcok a 15–17. században (kredites)

Erdély a 16–18. században (kredites, BA)

Erdély a 17. században (kredites)

Rendi és függetlenségi küzdelmek a 17. században (kredites, BA)

Gazdaság és társadalom a 16–18. században (kredites, BA)

Történelmi személyiségek a 16–17. században (kredites, BA)

A Bocskai felkelés története (BA)

Gazdaság és társadalom a 14–15. században (BA, Gazd. és társ. Spec.)

Világi és egyházi társadalom a 13. századi Magyarországon (kredites, BA)

Magyar városok a 16–18. században (kredites, MA)

Magyarország története a 10-13. században (MA tanári)

Speciálkollégiumok:

Az uradalomtörténet írásának forrásai (tanegységes)

Katonarétegek a 16 –18. századi Magyarországon és Erdélyben (tanegységes, kredites)

Magyar művelődéstörténet I. (15–16. század) – (kredites, MA)

Magyar művelődéstörténet II. (17–18. század) – (kredites, MA)

 

(ii)               a DE más karain képzési szintenként

(iii)             más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

 

1992-ben a Nyíregyházi Főiskolán:

Szeminárium: A 17. századi magyar történelem fő kérdései

 

1993–1997 között a Miskolci Egyetem Történelem és Művelődéstörténeti Tanszékén (ma Történettudományi Intézet) nyertem félállású docensi kinevezést.

Előadások:

Rendiség és abszolutizmus a 18. században (1993-1997)

Szemináriumok:

Történelmi személyiségek a 16–17. században (tanegységes)

Magyar városok a 16–18. században (tanegységes)

A nemzeti-nemzetiségi kérdés a 18-19. században

2006-ban vendégtanárság Eperjesen: A Bocskai felkelés szerepe és jelentősége, A magyarországi nagybirtok a 16–17. században 10 óra

2006 tavaszán vendégtanárság a Kolozsvári Egyetem: Nemesi társadalom a 16–18. századi Magyarországon 10 óra

 

B) oktatásszervezői tevékenység

 

(i)           témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

140

2

OTDK

13

0

egyéb:Hatvani Szakkollégium

17

2

DETEP

7

1

 

(ii)         szakfelelősség: BA történelem alapképzés és az MA történelem tanárképzés szakfelelőse vagyok.

(iii)       szakirányfelelősség: BA „Gazdaság s társadalomtörténet” speciális képzéseinek, valamint MA „Gazdaság s társadalomtörténet” szakirányának felelőse vagyok.

(iv)       tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

 

22 kredit

Történelem BA

Koraújkori magyar történelem                                                                                 7

Gazdaság és társadalom a koraújkorban                                                                  7

 

Történelem MA

A társadalomtörténet új irányai I. mikrotörténet, nőtörténet                                               4

A társadalomtörténet új irányai II. kisebbségtörténet, honismeret, helytörténet     4

 

 

(v)         egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

A Történelmi Intézet oktatóinak választott képviselőjeként 1989 óta – tíz éven át –tagja voltam a Bölcsészkar Oktatási Bizottságának. Részt vettem az új tanterv előkészítésében, kidolgozásában. Külön feladatot kaptam az értelmiségi modul albizottság tagjaként az értelmiségi képzés tartalmi és formai kritériumainak kimunkálásában.

Irányítottam a BA tantervek kidolgozását, az MA tanári és diszciplináris programok elkészítését.

 

Négy vendégtanár meghívását/fogadását készítettem elő (Egyed Ákos két alkalommal, Anton Dörner (Kolozsvár), Kónya Péter (Eperjes) és Gorun-Kovács György (Nagyvárad)).

 

III. oktatási tevékenység doktori iskolában (minimum 5 évre visszamenőleg, de lehetőség szerint minél teljesebb időbeli visszatekintéssel)

 

A)    oktatott kurzusok

B)    törzstagság: A DE Történelem- Néprajz Doktori Iskola Gazdaság, társadalom és életmód –alprogram programvezetője, törzstag

C)    témavezetés:

(i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult:

1. Ulrich Attila: A tokaji uradalom a XVIIXVIII. században (megvédte: 2001-ben)

2. Balogh Judit A székely nemesség kialakulása (megvédte 2001 novemberében)

3. Jeney-Tóth Annamária: Kolozsvári céhek a XVII. század első felében (megvédte 2002 márc. 21.)

4. Szabó Jolán: Gyöngyös önkormányzata (megvédte 2003 decemberében)

5. Aranyiné Patai Magdolna: Szentes népesedési viszonyai a XVIII–XIX. században (házivita 2003, megvédte: 2004. jan.)

6. Kovács Teofil: A német nyelv oktatása a Debreceni Református Kollégiumban (megvédte: 2004)

7. Szendiné Orvos Erzsébet: Debrecen jegyzőkönyvei (megvédte 2005)

8. Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei (megvédte 2006)

9. Gorun-Kovács Blanka: A Horea-felkelés és magyarországi forrásai (2008).)

10. Füreder Balázs: A „hosszú reneszánsz konyhakultúra” magyar nyelvű szakácskönyveinek bemutatása és összehasonlító elemzése (2009)

11. Szálkai Tamás: A bihari armalisták nemeslevelei (2010)

12. Vinkler Bálint: Magyarországi borok Krakkóban a 16. század végén (2014)

 

(ii) folyamatban lévő:

abszolutórium van, még nem védtek:

Török Péter: A hajdúvárosok a Rákóczi szabadságharcban

Mohácsi Endre: Szatmár, Kálló, Kisvárda várai a 16-17. században

 

 

 

Képzésben:

Papp Rita: Debrecen büntetőbíráskodása 1693-1715

 

IV. tudományos tevékenység

 

A) főbb kutatási területek:

Koraújkori magyar történelem, gazdaság- társadalomtörténet és művelődéstörténet a 16-18. században, A Csáky család erdélyi ágának története a 17-18. században.

 

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

kandidátusi, CSc

14267/1992

MTA TMB

habilitáció

2008

Debreceni Egyetem, BTK

Akadémiai Doktori fokozat

2010

MTA Doktori Tanácsa

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit, itt csak számadatok kellenek!)

A) lektorált/referált tudományos közlemények: 102

I. Szakkönyv, monográfia: 5

3. Külföldön magyarul: 1

4. Magyarországon magyarul: 4

 

III. Könyvfejezet

A. Könyvfejezet/monográfia-fejezet: 16

1. Külföldön idegen nyelven: 3

2. Magyarországon idegen nyelven: 1

3. Külföldön magyarul: 1

4. Magyarországon magyarul: 11

B. Könyvfejezet/-fejezet szerkesztett (tanulmánykötet, konferencia előadásait tanulmánykötetbe szerkesztett) kötet: 39

1. Külföldön idegen nyelven: 1

2. Magyarországon idegen nyelven: 1

3. Külföldön magyarul: 7

4. Magyarországon magyarul: 30

 

C. Könyvfejezet/szakkönyv(forráskiadvány, kritikai kiadás)-fejezete: 9

4. Magyarországon magyarul: 6

D. Könyvfejezet/tankönyv fejezet

4. Magyarországon magyarul: 3

 

IV. Szakfolyóiratban (periodikában) megjelent tanulmány 33

1. Külföldön idegen nyelven: 7

2. Magyarországon idegen nyelven: 2

3. Külföldön magyarul: 5

4. Magyarországon magyarul: 19

 

B) egyéb tudományos közlemények: 30

 

VI. Kötet szerkesztése: 18

2.Magyarországon idegen nyelven: 2

4. Magyarországon magyarul: 16

 

VIII. Ismertetés, recenzió

4. Magyarországon magyarul: 7

 

IX. Egyéb publikációk

Ismeretterjesztő könyv: 1

Könyvrészlet: 1

Tanulmány: 1

Bibliográfia: 2

 

 

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

 

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

„Tiszántúl és Erdély társadalom- és művelődéstörténete, 16–18. század”

1994–1997

OTKA T 013518

résztvevő

„A Csáky uradalmak gazdasága és társadalma a 18. században”

1999–2003

OTKA T 032802

vezető

„Nagyvárad története a 18–19. században”

2000–2002

OTKA T 029149

résztvevő

„Tudományos iskolák”

Erdély és a Partium gazdasága és társadalma a 16-19. században

2003–2006

OTKA TS 044710

résztvevő

„Szőlőművelés és borkereskedelem a 16–19. században”

2006–2009

OTKA K 61 447

résztvevő

Nyelvtechnológia és bioetika

2010-2012

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Kora újkori magyar emlékezethelyek, Kutatóegyetemi pályázat

kutatócsoport vezető

Jeney-Tóth Annamária „Fejedelmi udvar és társadalom a 16–18. századi Erdélyben” pályázata

2012-2013

belső kutatóegyetemi pályázat

résztvevő

“Műveltség és tár-sadalmi szerepek: arisztokraták a 17-20. századi Magyarorszá-gon.”

2011-2014

OTKA K 83521

résztvevő

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

a.       bizottsági tagság/elnökség

Történész OTKA zsüri tagság (2003-2008)

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Bocskai munkabizottsága szakértője (2005-2010)

MTA Történettudományi Bizottsága tagsága (2008-tól)

MTA Stratégiai Bizottsága tagsága (2008-tól)

MTA Gazdaságtörténeti munkabizottság alelnöke

MTA Agrártörténeti munkabizottság tagja

DAB Történettudományi Munkabizottsága elnöke (2008-tól)

a DE BTDHT tagja

a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolában a „Gazdaság, társadalom és életmód alprogram” vezetője (2008-)

 DE BTDT tagja 2014-

DE BHT tagja 2014-

DE Promóciós Biz. tagja (2014-)

a Bolyai kuratórium szakértője (2014-)

 

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség:

A Debrecen története monográfia szakmai szerkesztő bizottságának tagsága

a Századok szerkesztő bizottságának tagja (2011-től)

a Speculum Historiae Debreceniense sorozatszerkesztője

a Történeti Tanulmányok szerkesztőbizottsági tagja

Új Nézőpont (szerkesztőbizottság tagja) 2013-

az EME könyvkiadói tanácsa tagja,

az Eperjesi Egyetemi Kiadó Szerkesztői Tanácsának tagja

 

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

Oláh József: A Szirmayak gazdálkodása című tanulmányának lektorálása. (2001)

PhD értekezés bírálója: (M. Antalóczy Ildikó (2000), Barta Mária (2001), Tonhaizer Tibor (2002), Mátay Mónika (2003), Kollmann Örs, László (2003), Kujbusné Mecsei Éva (2005),

bizottsági tag G. Etényi Nóra, Papp Sándor habilitációján (2010),

lektorálás: Bihari Diéta, 2010

lektori vélemény Kocsis István: A kiválasztott (Bocskai István) c. drámájáról (2010)

PhD védésen a bizottság tagja: öt alkalommal (Besze Tibor (2000), Borus György (2000), Kordé Zoltán (2003), Szirácsik Éva (2004), Pozsonyi Zoltán (2008))

elnök Miru György habilitációs eljárásában (2010),

titkár Pálffy Géza akadémiai doktori védésén (2010)

bizottsági tag Sipos Gábor habilitációján (2011)

bizottsági elnök Pál Judit habilitációján (2011)

elnök Bogdándi Zsolt PhD védésén (2011)

elnök Krahulcsán Zsolt PhD védésén (2011)

elnök Bodnár Mónika PhD védésén (2011)

elnök Komjáti Zoltán Igor PhD védésén (2012)

elnök Kiss László habilitációján (2011)

opponens Oborni Teréz habilitációján (2012)

bizottsági tag Forrai Judit MTA doktori eljárásában

opponens Papp Sándor MTA doktori fokozatában (2014)

 

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

a Partiumi Szemle (Nagyvárad) szerkesztő bizottsága, valamint az Eperjesi Egyetemi Kiadó Szerkesztői Tanácsának tagja, a Historia Ecclesiastica szerkesztői tanácsának tagja, (az utóbbi  2010-től) Új tisztség: az Annales historici Presoviensis szerkesztőbizottsági tagja (2011-től)

 

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

Opponens Szász Anikó védésén (Kolozsvár, 2011)

opponens Gálfi Emőke PhD védésén (Kolozsvár, 2012)

opponens Martina Bošková PhD védésén (Eperjes, 2012)

elnök Kiss László habilitációján

 

 

F) egyéb tudományos tevékenység

            1989 és 2014 között 22 külföldi levéltári kutatóúton voltam.

Rendszeresen veszek részt előadóként szakmai konferenciákon. 2000 és 2014 között 43 előadást tartottam.

2000-2014: 15 szakmai konferenciát szerveztem, ebből 6 külföldön

16 tanulmánykötet és forráskiadvány szerkesztője voltam.

 

V. egyéb közéleti tevékenység

·         vezetői és egyéb megbízatások:

  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten

Tanszékvezető (Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, 2000-től)

Igazgatóhelyettes: Történelmi Intézet (2000-2002)

Intézetigazgató: Történelmi Intézet (2000-2014)

BTK dékánja, TEK elnökség tagja, TEK Tanács tagja, DE szenátusának tagja: 2010 júliusától

 

  1. más intézménynél Magyarországon
  2. külföldön

az Eperjesi Egyetem Tudományos Tanácsának tagja (2010-től)

 

VI. kitüntetések, szakmai elismerések

 

·          állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések stb.

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Miniszteri dicséret

1989

Oktatási Minisztérium

DE BTK „Elismerő Oklevele”

2006

DE BTK

„Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett”

2007

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere

Bocskai díj

2008

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata

 

 

·         állami, egyetemi, kari stb. ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Universitas Alapítvány

1991/1992

egyéves ösztöndíj

„Debrecen Kultúrájáért Alapítvány”

1994

kutatási ösztöndíj

Debreceni Akadémiai Bizottság

1998

könyvkiadási támogatás

Klebelsberg ösztöndíj

2002

külföldi kutatási ösztöndíj

Széchenyi professzori ösztöndíj

2000-2003

OM

 

VII. egyéb szakmai jellegű információk, adatok

 

1996–1998 között tagja voltam a „Tehetséges debreceni fiatalokért” közalapítvány kuratóriumának, ezen belül egyik referense a társadalomtudományi területnek. 2004-től újra tagja lettem a kuratóriumnak.

1999 januárjától folyamatosan tagja vagyok a „Debrecen Kultúrájáért Alapítvány” kuratóriumának.

2005-től tagja lettem az Erdély-történeti Alapítvány kuratóriumának.

 

 


 

publikációs lista

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

A) lektorált/referált tudományos közlemények: 102

I. Szakkönyv, monográfia: 5

3. Külföldön magyarul: 1

4. Magyarországon magyarul: 4

 

III. Könyvfejezet

A. Könyvfejezet/monográfia-fejezet: 16

1. Külföldön idegen nyelven: 3

2. Magyarországon idegen nyelven: 1

3. Külföldön magyarul: 1

4. Magyarországon magyarul: 11

B. Könyvfejezet/-fejezet szerkesztett (tanulmánykötet, konferencia előadásait tanulmánykötetbe szerkesztett) kötet: 39

1. Külföldön idegen nyelven: 1

2. Magyarországon idegen nyelven: 1

3. Külföldön magyarul: 7

4. Magyarországon magyarul: 30

 

C. Könyvfejezet/szakkönyv(forráskiadvány, kritikai kiadás)-fejezete: 9

4. Magyarországon magyarul: 6

D. Könyvfejezet/tankönyv fejezet

4. Magyarországon magyarul: 3

 

IV. Szakfolyóiratban (periodikában) megjelent tanulmány 33

1. Külföldön idegen nyelven: 7

2. Magyarországon idegen nyelven: 2

3. Külföldön magyarul: 5

4. Magyarországon magyarul: 19

 

B) egyéb tudományos közlemények: 30

 

VI. Kötet szerkesztése: 18

2.Magyarországon idegen nyelven: 2

4. Magyarországon magyarul: 16

 

VIII. Ismertetés, recenzió

4. Magyarországon magyarul: 7

 

IX. Egyéb publikációk

Ismeretterjesztő könyv: 1

Könyvrészlet: 1

Tanulmány: 1

Bibliográfia: 2

 

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények

I. Szakkönyv, monográfia: 5

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul         

1. Az erdélyi Csákyak. Erdélyi Tudományos Füzetek 273. Kolozsvár, 2011. 466.

dokumentum típusa: Könyv/Monográfia

független idéző közlemények száma:

nyelv: magyar

4. Magyarországon magyarul:

1. Jobbágyi szolgáltatások a XVIII. századi Bihar megyében. Bihar megye parasztsága a XVIII. században III. - Magyar Történeti Tanulmányok XX., Debrecen, 1987, ISSN 0418 – 4556. ISSN 0324 – 5454., pp. 5-159
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
független idéző közlemények száma: 11
nyelv: magyar

2. Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a XVIII. században. Debrecen, 1998., ISBN 963 260 120 3. ISSN 1219 1086, pp. 5-235
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
független idéző közlemények száma: 30
nyelv: magyar

3. „Minden örömöm elegyes volt bánattal” Csáky Kata levelezése. Debrecen, 2006., ISBN 963 87074 7, pp. 5-408
dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv
független idéző közlemények száma: 4
nyelv: magyar

4. „Esze, kardja, s házassága után boldogul az ember” Tanulmányok a Csáky család 17–19. századi történetéből., Debrecen, 2006., ISBN 963 87074 4 5, pp. 5-223
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
független idéző közlemények száma: 2
nyelv: magyar

 

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

III. Könyvfejezet

A. Könyvfejezet/monográfia-fejezet

B. Könyvfejezet/-fejezet szerkesztett kötetben

C. Könyvfejezet/szakkönyv-fejezete

D. Könyvfejezet/tankönyv fejezet

 

  1. Könyvfejezet/monográfia-fejezet: 16

1.Külföldön idegen nyelven: 3

1.Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie. Thököly Imre gróf és felkelése. Ed. Peter Konya. Prešov, 2009. 93–107.

2. Mierové rokovania na krupinskom sneme. In. 400. výročie krupinskeho snemu 1605–2005. A korponai országgyűlés 400. évfordulója. edd. Peter Kónya – Miroslav Lukáč, Krupina, 2006. 10–19.

3. János Jósika at the 1825 Pozsony diet. In. Akы бъчeлa любoдѣльнa. Юбилeeн cбopник в чecт нa дoц. д-p Цвeтaнкa Янaкиeвa, cт. н. c. II cт. д-p Пaвeл Гeopгиeв и дoц. Вaлeнтин Кyлeв. Шyмeн, 2010. 207-220.

 

2. Magyarországon idegen nyelven: 1

1. Die Meinungsänderungen der Ungarischen Stände im Zuge des Friedens-abschlusses von 1606. In. „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein” die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606) IX. zum 400. Jahres­tag des Bocskai-Freiheitskampfes, Herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp, Gemeinsame Ausgabe von dem Institut für Geschichte der Universität Debrecen und der Selbstverwaltung des Komitats Hajdú-Bihar, Debrecen, 2007. 207–218.

 

3. Külföldön magyarul: 1

1. Szőlőtermelés és a bor, sör, pálinka forgalmazása a bihari Csáky uradalmakban. In. Nápoje v minulosti a pritomnosti slovenska. Zostavili: Jozef Baďurik–Peter Konya–Radovan Peknik, Prešov, 2001. 119–126.

 

4. Magyarországon magyarul: 11

1. Nagybajom története 1703–1848. In. Biharnagybajom története és néprajza. Szerk.: Ujváry Zoltán, Debrecen, 1992. 137–197.

2. Tokaj birtokosai és birtoklástörténete a Mohácsi vésztől a Rákóczi szabadság-harc bukásáig, In. Tokaj, Várostörténeti Tanulmányok I. Szerk.: Bencsik János–Orosz István, Tokaj, 1995. 67–87.

3. A bihari nemesség és Mária Terézia. In. Habsburgok és Magyarország a XVI–XVIII. században. (Tanulmányok) Történelmi Figyelő Könyvek. 6. Szerk.: ifj. Barta János, Debrecen, 1997. 65–75.

4. Műveltség és művelődés Miskolcon (1703–1848) In. Miskolc története III. k. Szerk. Faragó Tamás, Miskolc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a miskolci Herman Ottó Múzeum közös kiadványa, 2000. 737–835.

5. Putnok története a kora újkorban. In. Putnok monográfia. Szerk. Bodnár Mónika, Putnok, 2001. 165–192.

6. Konyár története a XVI. század közepétől a polgári forradalomig. In. Konyár falukönyve. Szerk. Ujváry Zoltán, Debrecen, 2002. 93–176.

7. Paraszti társadalom az úrbérrendezés idején. In. Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Ifj. Barta János és Papp Klára, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 151–183.

8. Jobbágyi szolgáltatások az úrbérrendezés idején. In. Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Ifj. Barta János és Papp Klára, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 207–253.

9. Nemesi vélemények változása a békeszerződés folyamatában In. „Frigy és békesség legyen...” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2006. 225–241.

10. A magyarországi prédikátorper történelmi háttere. In. Michael de Ruyter és Magyarország. Szerkesztette és az előszót írta: Bitskey István és Pusztai Gábor, Debrecen, 2008. 35–59.

11. Kassa, a Thököly felkelés központja. In. Az „üstökös kegyeltje” Késmárki Thököly Imre (1657–1705) Szerk. Gebei Sándor, Hajdúszoboszló, 2010. 177–191.

 

 

B. Könyvfejezet/-fejezet szerkesztett kötetben: 39

1. Külföldön idegen nyelven: 1

1. The National and Nationality Question in Pre-Bourgeois Revolutions. In. Revoluţia de la 1848–1849 în Europa centrală. Coordinatori: Camil Mureşanu, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, 2000. 17–25.

 

2. Magyarországon idegen nyelven: 1

1. Der Fürstenhof von Siebenbürgen im 16–17. Jahrhundert In. The First Millennium of Hungary in Europe. Editor -in- chief: Klára Papp, János Barta, co-editors: Attila Bárány, Attila Györkös, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2002. 166–180.

 

3. Külföldön magyarul: 7

1. Mélius és a Debrecen–Egervölgyi Hitvallás. In. Prvé ausburgské vyznanie viery na Slovensku a Bardejov.  Zostavil: Peter Kónya, Prešov, 2000. 33–47.

2. Egy mezővárosi evangélikus iskola és kapcsolatai. Zostavili: Peter Kónya a René Matlovič, Prešov, 2001. 65–80.

3. A Csákyak és a Rákóczi szabadságharc. In. Povstanie Františka II. Rákochiho 1703–1711. Ed. Peter Kónya, Prešov, 2005. 36–52.

4. Jósika János és az 1825. évi pozsonyi országgyűlés. In. Emlékkönyv Egyed Ákos születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor, Kolozsvár, 2010. 259-269.

5. Görög és zsidó kereskedők Bihar vármegyében. In. Židia pred a za Karpatmi v priebehu staročí. Ed. Peter Kónya, Prešov, 2013. 121-133.

6. A váradi püspökség hatása a vallásszabadság érvényesülésére Bihar vármegyében a 17. század végén és a 18. század elején. In. Rekatolizácia, protireformácia a katolicka reštauracia v Uhorsku (Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon) Ed. Peter Kónya, Prešov, 2014. 133–151.

7. Három mezőváros a Sárrét határán: Konyár, Berettyóújfalu és Nagybajom a 18. században. In. Zemepanské mesta a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku (Mezővárosok a koraújkori Magyarországon) Ed. Peter Kónya, Prešov, 2013. 181–193.

 

 

4. Magyarországon magyarul: 30

1. Jobbágyi társadalom a XVIII. századi bihari magánföldesúri birtokon. In. Rendi társadalom-polgári társadalom 1. Szerk.: Varga László, Salgótarján, 1987. 189–201.

2. A robotszolgáltatás forrásai a XVIII. századi bihari Károlyi birtokon. In. Rendi társadalom- polgári társadalom 2. Szerk.: Erdmann Gyula, Gyula, 1989. 264–271.

3. Konfliktusforrások a XVIII. század közepi bihari szolgáltatási gyakorlatban. In. Rendi társadalom-polgári társadalom 3. Szerk.: Á. Varga László, Salgótarján, 1991. 109–119.

4. A bihari hajdútelepek küzdelme a privilégiumok megtartásáért-visszaszerzéséért. In. Rendi társadalom-polgári társadalom 5. Szerk.: Erdmann Gyula, Gyula, 1994. 305–315.

5. A bihari Csáky-birtokok birtokigazgatása és jövedelemforrásai a XVIII. század végén. In. Szabó István emlékkönyv, Szerk.: Rácz István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 191–215.

6. Mezőváros-lakó nemesek és bíráskodásuk a bihari magánbirtokon. In. Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára, Szerk.: Kovács Ágnes, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 1999. 191–203.

7. Mezővárosok a 18. századi bihari magánbirtokon. In. A mezőváros, mint uradalmi központ. Annales Tataienses II. Szerk. Fatuska János, Fülöp Éva Mária, ifj. Gyüszi László, Tata, 2001. 145–179.

8. A bihari táj és település. In. Bihari Diéta III. Szerk. Matolcsi Lajos, Debrecen, 2001. 7–24.

9. A konfliktust okozó testamentum. Az erdélyi Csáky Imre végrendeletének sorsa (1748–1815) In. Thesaurus Solemnis. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Debrecen-Nyíregyháza, 2002. 113–134.

10. A bihari Csáky birtokok az úrbérrendezés idején. In. Bihari Diéta, IV. Szerk. Matolcsi Lajos, Debrecen, 2003. 51–66.

11. Az erdélyi Csáky László leszármazottai és birtokaik. In. Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj. Barta János és Pallai László, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2004. 59–83.

12. Bocskai kassai fejedelmi udvara. In. „Nincsen nekönk több hazánk ennél...” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Kisebbségkutatási Könyvek, Szerk. Ifj. Barta János, Papp Klára, Budapest, Lucidus Kiadó, 2004. 121–147.

13. Csáky Rozália grófnő cukormanufaktúrájának kezdetei. In. Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerk Angi János és Ifj. Barta János, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2005. 139–153.

14. Debrecen és a Rákóczi szabadságharc. In. Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Szerkesztik: Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2006. 85–101.

15. Az érmelléki szőlőművelés társadalmi hatásai a 18. században. In. Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban, Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet, Kiskunfélegyháza, 2007. 109-137.

16. Bethlen Miklósné Csáky Kata erdélyi gazdasága. In. Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. A kötetet szerkesztette Oborni Teréz és Á. Varga László, Eger, 2008. 397-415.

17. Anya, lánya, unokája (Csáky Kata, Bethlen Rozália és Csáky Rozália) Vázlat a három generáció történetéhez. In. Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Sipos Gábor, Kolozsvár, 2008. 249–269.

18. Debrecen és a hajdúmozgalom 1606-1608-ban. In. Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária–Ulrich Attila. Debrecen, 2009. 355-365.

19. Az erdélyi Csákyak birtokviszonyai és családi stratégiája. In. Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 4. Szerk. Papp Klára és Püski Levente, Debrecen, 2009. 57-81.

20. Jósika János és Csáky Rozália házasságának első évei a családi levelezés tükrében. In. Emlékköny L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente, Debrecen, 2010. 243-257.

21. Csáky Tamás és leszármazottai, a homonnai uradalom megszerzése a 18. században. In. Emlékkönyv Ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debrecen, 2010. 173-185.

22. Két Csáky karrier Felső-Magyarországon a 17. század második felében. In. Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debrecen, 2011. 658-667.

23. Csáky László bihari birtokai. In. Pénztörténet - gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József - Draskóczy István. Budapest - Miskolc, Mirio Kulturális Bt., 2009. 274–283.

24. Melius püspök és Debrecen szerepe a református egyház megerősödésében In. Jean Calvin 500 A Kálvin János születésének 500-ik évfordulójára 2009. június 14-én rendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai, Nagyvárad 2010. 61–72.

25. A szabad királyi oklevéltől az országgyűlési becikkelyzésig. In. Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok, Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás, Debrecen, 2011. 301-319.

26. Útkereső Csákyak az Erdélyi Fejedelemségben és a Magyar Királyságban In.  „… éltünk mi sokáig ̒két hazában̕…” Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Speculum Historiae Debreceniense 9. Szerk. Dáné Veronka – Oborni Teréz – Sipos Gábor, Debrecen, 2012. 193-219.

27. Egy 18. századi erdélyi hagyaték. In. A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. Szerk. Papp Klára és Püski Levente Debrecen, 2013. 135-168.

28. Görög és zsidó kereskedők a 18. századi Bihar vármegyében a tanúvallomási jegyzőkönyvek tükrében In. Kulturális identitás és alteritás az időben. Speculum Historiae Debreceniense, 16. Szerk. Pieldner Judit, Pap Levente,  Tapodi  Zsuzsa, Forisek Péter és Papp Klára, Debrecen, 2013. 11–32.

29. Jósika Antal kolozsi főispán tervezete az erdélyi katolikus ifjúság neveléséről.
In. A francia história nagykövete. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Debrecen, 2013. 145-158.

30. A Csáky-Jósika házaspár kapcsolatai levelezésük tükrében. A személyes történelem forrásai. - A 70 éves dr. Nagy Ferenc címzetes igazgató tiszteletére. Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv 20. sz. 2014. 151-182.

 

C. Könyvfejezet/szakkönyv-fejezete

 

4. Magyarországon magyarul: 6

1. Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században. Szerk. Papp Klára, Gorun-Kovács György és Jeney-Tóth Annamária, Debrecen, 2005. 68–91. 274–281., 300–325.

2. Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2001. 361.

3. Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében II. A szalontai és a váradi járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2003. 345.

4. Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. A belényesi járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2004. 323.

5. Az érmelléki szőlőművelés és szőlőbirtoklás a 18. században. In. Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2009. 147-175.

6. Szőlő- és földbirtoklásból származó konfliktus Vajdán a Csáky és a Dobozy család között In. Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2009. 197-206.

 

 

D. Könyvfejezet/tankönyv fejezet

4. Magyarországon magyarul: 3

1. Az oszmán hatalom Európában, A keresztény Európa külső fenyegetése: a török háborúk, A török hatalom visszaszorítása és a 18. századi török háborúk című fejezetek, In. Európa az újkorban. Szerk. Orosz István, ifj. Barta János, Angi János, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2006. 248–254, 293–298, 323–328.

 

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány: 33

 

1. Külföldön idegen nyelven: 7

1. Stadiul cercetării şi concepţiile de lucru în investigarea relaţiilor agrare şi a istoriei ţârâneşti din comitatale Szabolcs, Sâtmar, Bihor, Békés, Külső-Szolnok, Csongrád şi Csanád în secolul al XVIII.-lea. In. Anuarul institului de istorie Cluj-Napoca XXXI. Cluj, 1992. 163–177.

2. Ocenki diplomaticseszkih szjazej knyazja Rákóczi i Petra Pervovo v vengerszkoj isztoriografii. Acta Universitatis Łodziensis, Folia Historica. 51. 1994. 11–17.

3. Dreptul de folosinţă a pământului de către iobagii de pe demeniile nobiliare laice din Bihor în secolul al XVIII-lea. Crisia, XXIII. Oradea. 1993. 131–144.

4. Die gesellschaftliche Schichtung der Leibeigenen auf den Grossgrundbesitzungen von Bihar wahrend des 18. Jahrhunderts. In. Anuarul Istitutului de Istorie Cluj-Napoca XXXVIII-XXXIX. 1999–2000. Cluj, 2002. 65–83.

5. Lin document inedit din anul 1750 despre biserica din Oradea-Valenţa. Klára Pap – Blanka Gorun–Kovács, In. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, XLVIII, 2. 2003. 163–191.

6. Prestaţii iobăgeşti în comitatul Bihor în perioda reglementǎrii urbariale In. Anarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca XLI. Cluj, 2002. 361–369.

7. Posesiunile transilvănene ale familie Csáky în prima jumătate a secollului al XVIII-lea. In. Anuarul Institutului de istorie „George Bariţ” din Cluj-napoca XLIII. Series Historica, 2004. Cluj, 2005. 99–113.

 

2. Magyarországon idegen nyelven: 2

1. Rákóczi's Insurrection and Minorites in Hungary. (Klára Papp–János Barta Jr.) = Minorities Research, 6. (Edited by Győző Cholnoky) 2004. 142–158.

2. De historische achtergrond van het predikantenproces in Hongerije In. Michel de Ruyter en Hongerije, Acta Neederlandica, 8/2011. 29-53.

 

3. Külföldön magyarul: 5

1. „Kegyessé tesz Debrecen és bölccsé”. (A debreceni Református Kollégium tanárainak oktatási elképzelései a XVII–XVIII. században). In. Elias Ladiver a Michael Gregus, Osobnosti a ich dielo v obraze doby. Zostavili: Peter Kónya, Peter Kása. Prešov, 1995. 109–117.

2. A város iskolájából az ország kollégiuma. A debreceni Református kollégium kapcsolatai és hatása a XVII. században. In. Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy. Acta collégii evangelici prešoviensis I. Zostavili: Peter Kónya a René Matlovič, Prešov, 1997. 249–258.

3. A reformáció kezdetei a partiumi és az erdélyi városokban. In. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. XI. Zostavil Peter Kónya, Prešov, 2011. 112–121.

4. A Csász ügy és következményei (avagy hogyan akadályozta egy katolikus nemesember panasza a református Debrecen szabad királyi városi címének országgyűlési becikkelyezését) = Historia Ecclesiastica, 2012. 2. sz. 79-101.

5. Nemesi társadalom az Erdélyi Fejedelemségben = Korunk, 2013., 24. évfolyam 3. szám, 34-42.

 

4. Magyarországon magyarul: 19

1. Bihar megye magánföldesúri birtokai a XVIII. század első felében. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. VI. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1979. 111–122.

2. A magánföldesúri birtokok jobbágynépessége a XVIII. századi Bihar megyében. In. Magyar Történeti Tanulmányok. XIV. (Szerk. Szendrey István) Debrecen, 1981. 93–155.

3. Adatok a Csáky uradalom társadalomtörténetéhez. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XII. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1985. 53–67.

4. Balkáni kereskedők a XVIII. századi Bihar megyében. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XIV. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1987. 11–29.

5. Együtt élő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai a XVIII. századi Bihar megye mezővárosaiban. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XVI. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1989. 21–33.

6. Jobbágyi földhasználat a XVIII. századi bihari magánbirtokon. Történeti Tanulmányok II. (Szerk. L. Nagy Zsuzsa) Debrecen, 1993. 109–125.

7. Egy „protocollum instantiarum” gazdaságtörténeti tanulságai In. Társadalomtörténeti Tanulmányok. Studia Miskolciensia 2. (Szerk. Fazakas Csaba) Miskolc, 1996. 100–109.

8. A bihari paraszti gazdálkodás a XVIII. században. Rálátás, (Szerk: Dankó Imre) 2001. 2. sz. 1–19.

9. „Iskolába járni majdnem annyi, mint templomba járni” A váradi katolikus iskoláztatás a török kiűzésétől a polgári forradalomig. Történelmi tanulmányok X. (Szerk. Takács Péter) DE Debrecen, 2002. 159–185.

10. A Rákóczi szabadságharc és a hazai nemzetiségek. Papp Klára–ifj. Barta János = Kisebbségkutatás, 12. évf. 2003. 2. sz. 282–296.

11. A bihari Csáky birtokok gazdálkodása a XVIII. században. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. (Szerk. Radics Kálmán) Debrecen, 2002–2003. 45–69.

12. Az erdélyi fejedelmi udvar. In. Történeti Tanulmányok XI. (Szerk. Takács Péter) Debrecen, 2003. 57–79.

13. Az Érmellék az úrbérrendezés idején. In. Bocskai-napok az Érmelléken. Tudományos konferencia az Érmellékről. Létavértes, 2004. június 18., Kismarja, 2004. június 20. (szerk. Pántya Julianna, Radványi Réka) Debrecen, 2004. 17–24.

14. Bocskai alakja a magyar politikatörténetben. In. A „Bocskai emlékezete” történelmi konferencia előadásai, 2004. Hajdúböszörményi Honismereti Kézikönyv III. Szerk. Gyulai Sándor, Hajdúböszörmény, 2004. 35–57.

15. A béketárgyalás a korponai országgyűlésen. = Debreceni Szemle, 2006. 3. szám 339–350. valamint In. 400. výročie krupinskeho snemu 1605–2005. A korponai országgyűlés 400. évfordulója. edd. Peter Kónya – Miroslav Lukáč, Krupina, 2006. 53-65.

16. A Csákyak erdélyi ága a 18. században. In. Szabolcs-Szatmár -Beregi Levéltári Évkönyv XVII. (Szerk. Galambos Sándor–Kujbusné Mecsei Éva) Nyíregyháza, 2006. 339–359.

17. Egy családi levelezés a Csákyak erdélyi és a partiumi szőlőbirtokairól. In. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltéri Évkönyv, 18. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2008. 53-68.

18. Csáky István és a Bocskai felkelés. In. Publicatones Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, tomus XIII. – fasciculus 2. (szerk. Horváth Zita) Miskolc, 2008. 111–127.

19. Hajdúk története – hajdúk emlékezete. In. Történeti Tanulmányok, XXI. Szerk. Bárány Attila és Papp Klára, Debrecen, 2013. 9-34.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

(nem felel meg a MAB előírásnak)

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Kötet szerkesztése: 18

1. Külföldön idegen nyelven

 

2. Magyarországon idegen nyelven: 2

1. The First Millennium of  Hungary in Europe editor -in- chief: Klára Papp, János Barta, co -editors: Attila Bárány, Attila Györkös, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2002. 582.

2. „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein” die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606) IX. zum 400. Jahres­tag des Bocskai-Freiheitskampfes, Herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp, Gemeinsame Ausgabe von dem Institut für Geschichte der Universität Debrecen und der Selbstverwaltung des Komitats Hajdú-Bihar, Debrecen, 2007. 303.

 

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul: 16

1. Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése. (Szerk.: Dr. Bényei Miklós és Dr. Papp Klára) Debrecen, 1994. 150.

2. Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2001. 361.

3. Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében II. A szalontai és a váradi járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2003. 345.

4. Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. A belényesi járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2004. 323.

5. „Nincsen nekönk több hazánk ennél...” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Kisebbségkutatási Könyvek, Szerk. Ifj. Barta János, Papp Klára, Budapest, Lucidus Kiadó, 2004. 203.

6. Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Ifj. Barta János és Papp Klára, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 386.

7. Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században. Szerk. Papp Klára, Gorun-Kovács György és Jeney-Tóth Annamária. Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 397.

8. „Frigy és békesség legyen...” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2006. 320.

9. Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária–Ulrich Attila. Debrecen, 2009.

10. Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 4. Szerk. Papp Klára és Püski Levente, Debrecen, 2009.

11. Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2009.

12. Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok, Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás, Debrecen, 2011.

13. A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. Szerk. Papp Klára és Püski Levente Debrecen, 2013.

14. Bethlen Gábor képmása Speculum Historiae Debreceniense 15. Szerk. Papp Klára és Balogh Judit, Debrecen, 2013.

15. Kulturális identitás és alteritás az időben. Speculum Historiae Debreceniense, 16. Szerk. Pieldner Judit, Pap Levente, Tapodi Zsuzsa, Forisek Péter és Papp Klára, Debrecen, 2013.

16. Történeti Tanulmányok, XXI. Szerk. Bárány Attila és Papp Klára, Debrecen, 2013.

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

 

 

VIII. Ismertetés, recenzió

 

4. Magyarországon magyarul:7

1. Tudományos ülésszak a visegrádi kongresszus 650. évfordulóján. = Dunakanyar, 1985/3. 30–32.

2. A Csákyak bihari uradalmának levéltári forrásai. = Hajdú-Bihari Napló, 1985. május 7.

3. P. G. Kozlovszkij: Zemlevlagyenyije i zemlepolzoványije v Belorussziji v XVIII-pervoj polivinye XIX. veka, Minszk, Izd. Nauka i Technika. 1982. 205. /Földbirtoklás és földhasználat Belorussziában a XVIII. században és a XIX. század első felében/ = Századok, 1986. 5. sz. 1160–1161.

4. Az Erdély története köteteinek vitájáról. = Debreceni Szemle, 1988. 1. sz. 109–115.

5. Tanulmányok Erdély történetéről. = Debreceni Szemle, 1988. 2. sz. 129–134.

6. „Ezer éve Európában”. = Debreceni Szemle, 2000. 4. sz. 648–649.

7. A Bocskai évfordulóhoz kötődő konferenciák, megemlékezések Hajdú-Bihar megyében. = Debreceni Szemle, 2005. 3. sz. 466–469.

 

 

IX. Egyéb publikációk

 

Ismeretterjesztő könyv: 1

1. Erdélyi fejedelmek, Tóth Könyvkiadó, Debrecen, 2008.

 

Könyvrészlet: 1

1. Bercsényi Miklós. In. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk: Rácz Árpád, az Aquila Kiadó és Rubicon Kiadó közös kiadása, Budapest, 1999. 128–131.

 

Tanulmány: 1

1. Debrecen és a Hunyadiak, Mátyás király halálának 500. évfordulója c. kiadvány. Debrecen, 1990. 10–19.

 

Bibliográfia: 2

1. Bethlen Gábor élete és kora. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár segédlete a középiskolai tanulmányi versenyhez. Debrecen, 1979. 10.

2 Menyhárt Lajos (1940-1993) műveinek válogatott bibliográfiája (Összeállította: Papp Klára–Surányi Béla) In. Történeti Tanulmányok. IX. (Szerk. Takács Péter) Debrecen, 2002. 111–131.