Publikációs tevékenység és idézettség 2012

Dr. KEREPESZKI RÓBERT

 

 

Tudományos publikációk száma: 53

 

Összes hivatkozások száma (önhivatkozások nélkül): 169

Hivatkozások magyar nyelvű munkákban: 152

Hivatkozások recenziókban, ismertetésekben: 8

Hivatkozások idegen nyelvű munkákban: 9

A független idéző közlemények száma: 65 (ebből idegen nyelvű közlemények: 6)

 

 

Doktori disszertáció:

A Turul Szövetség országos és debreceni szervezete (1919–1945). Kézirat, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 2009. 302 l. (témavezető: dr. Barta Róbert egyetemi docens). Online: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/90265/5/ertekezes.pdf (35 hivatkozás)

·         Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk” társadalomban. Ráció, Budapest, 2010. 5 hivatkozás (421. o. 18. jegyzet, 422. o. 19. jegyzet, 425. o. 25. jegyzet, 432. o. 43. jegyzet, 481. o. 193. jegyzet)

·         Püski Levente: Két választási kampány és a helyi sajtó a két világháború közötti Debrecenben. Médiakutató, 2010/4. 65–76. 3 hivatkozás (66. o. szövegközti hivatkozások)

·         Bartha Ákos: Magyarország első Nemzeti Munkatábora – a sárospataki diákok útépítése. Sárospataki Füzetek, 2010/4. 59–79. 1 hivatkozás (72. o. 78. jegyzet)

·         Szécsényi András: A Turul Szövetség revíziós propagandája. A Pest Megyei Levéltárban 2010. november 25-én rendezett tudományos ülésen elhangzott előadás szerkesztett változata. Online: Pest Megyei Levéltár honlapja, http://www.pestmlev.hu/data/files/201572583.pdf (letöltve: 2011. április 15.) 1 hivatkozás (2. jegyzet)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc és a katyni ügy. Lengyelország magyarul. Polákia Online Magazin honlapja (Lengyel Kisebbségi Önkormányzat) http://www.leki17.hu/polakia/katyn/ma_katyn_orsos.pdf (letöltve 2011. június 2.) 1 hivatkozás (6. o. 21. jegyzet)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc, a katyni vizsgálóbizottság debreceni tagja. Debreceni Szemle, 2011/3. 304–311. 1 hivatkozás (308. o. 21. jegyzet)

·         Szécsényi András: Egyetemi és főiskolai munkatáborok Magyarországon 1935–39. In: Visszatekintés a 19 – 20. századra. Főszerk. Erdődy Gábor. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2011. 149–164. 5 hivatkozás (149. o. 2. jegyzet, 153. o. 17. jegyzet, 157. o. 31. jegyzet, 160. o. 47. jegyzet, 163. o. 65. jegyzet)

·         Szécsényi András: Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon a Horthy-korszakban. In: Történeti Muzeológiai Szemle 11. Szerk. Ihász István – Pintér János. Magyar Múzeumi Történész Társulat, Budapest, 2011. Online: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/mamutt_evkonyv_11/index.htm (letöltve 2011. október 21.) 4 hivatkozás (2., 10., 30. és 47. jegyzet)

·         P. Szabó Béla: Tanulságos évtizedek. A Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914–1949). DE Állam- és Jogtudományi Kar – Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 2011. 5 hivatkozás (82. o. 284. jegyzet, 83. o. 289. jegyzet, 83. o. 290. jegyzet, 84. o. 292. jegyzet, 84. o. 293. jegyzet)

·         Szécsényi András: Végváry József pályája. A Turul Szövetségtől az ÁVH-ig. Múltunk, 2011/3. 7–35. 7 hivatkozás (7. o. 1. jegyzet, 13. o. 32. jegyzet, 13. o. 34. jegyzet, 15. o. 39. jegyzet, 17. o. 49. jegyzet, 19. o. 58. jegyzet, 20. o. 61. jegyzet)

·         P. Szabó Béla: Emlékbeszéd március 15-én. Gerundium, 2011/1-2. 261–267. 2 hivatkozás (265. o. 23. és 24. jegyzet)

 

 

Önálló monográfia: 2

1.      Tudomány életközelben. Az MTA Debreceni Területi Bizottságának története (1976–2010). DAB, Debrecen, 2010. 101 l. (4 hivatkozás)

·         Varga Mátyás: A debreceni Nyári Egyetem alapítása (1927). In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László. DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2010. 387–396. 1 hivatkozás (388. o. 8. jegyzet)

·         Szendrei Ákos: Az államosítástól a privatizációig. Az Alföldi Nyomda története 1949–1998. In: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégebbi folyamatosan működő nyomdánkról. Tanulmánykötet. Alföldi Nyomda Zrt. Méliusz Műhelye, Debrecen, 2011. 153–172. 1 hivatkozás (167. o. 43. jegyzet)

·         Szendrei Ákos: Ellentétek és szembenállások: Tisza István és Justh Gyula vitája a parlamentarizmusról. In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2011. 111–122. 1 hivatkozás (121. o. 33. jegyzet)

Recenzió, ismertetés:

·         Berényi Dénes: Kerepeszki Róbert: Tudomány életközelben. Debreceni Szemle, 2011/3. 337–338.

2.      A Turul Szövetség 1919–1945. Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszak-ban. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2012. 388 l. (6 hivatkozás)

·         Dobos Nóra: A „végső megoldás” és a zsidó társadalom Hajdúnánáson. In: „Kitaszítottak”. Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Szerk. Pallai László. K.n. Hajdúnánás, 2012. 43–64. 1 hivatkozás (46. o. 11. jegyzet)

·         Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története. Jaffa Kiadó, K.n. 2012. 1 hivatkozás (59. o., a fejezet végi irodalomjegyzékben)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc professzor és a politika. In: Hallgatói műhelytanulmányok 1. Szerk. Barta Róbert – Kerepeszki Róbert – Szendrei Ákos. DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen, 2012. 181–199. 1 hivatkozás (188. o. 33. jegyzet)

·         Kiss Róbert Károly: A Turul Szövetség szegedi működése. In: Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás: Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. Universitas Szeged, Szeged, 2012. 30–45. 2 hivatkozás (31. o. 7. jegyzet, 32. o. 9. jegyzet)

·         Paksa Rudolf: A szélsőjobboldal a Horthy-korban. Korunk, 2012/11. 88–98. 1 hivatkozás (98. o. 27. jegyzet)

 

 

Kötetszerkesztés: 5

1.      Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára. A kötetet sajtó alá rendezte, az utószót írta és az irodalomjegyzéket összeállította Kerepeszki Róbert. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2007. (4 hivatkozás)

·         B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról. Argumentum, Budapest, 2010. 4 hivatkozás (24. o. 70. jegyzet, 28. o. 95. és 96. jegyzet, 64. o. 130. jegyzet)

2.      Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai. A szöveget sajtó alá rendezte: Kerepeszki Róbert. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2007.

3.      Darkó Jenő: A magyar huszárság eredete. Szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010.

4.      Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban. Szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010.

5.      Hallgatói műhelytanulmányok 1. Szerk. Barta Róbert – Kerepeszki Róbert – Szendrei Ákos. DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen, 2012.

 

 

Könyvfejezet szerkesztett kötetben Magyarországon idegen nyelven: 2

1.      The Roots of Civil Logistics in the Antiquity. In: Logistics Networks. Models, Methods and Applications. Eds. Bányai, Tamás & Cselényi, József. University of Miskolc, Miskolc, 2004. 257–264.

2.      “The racial defense in practice”. The activity of the Turul Association at Hungarian universities between the two world wars. In: The numerus clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe. Eds. Karády, Victor and Nagy, Peter Tibor. Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the Central European University, Budapest, 2012. 138–151. Online: Magyar Elektronikus Könyvtár, MEK, http://mek.oszk.hu/11100/11109/index.phtml (letöltve: 2012. november 22.)

 

 

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány külföldön idegen nyelven: 1

1.      “Nationalist Masculinity” and the Right-Wing Radical University Movements in the Interwar Hungary: The Case of Turul Association. Hungarian Studies Review (Canada), 2012/2. (megjelenés előtt, várható megjelenés: 2012 ősz)

 

 

Könyvfejezet szerkesztett kötetben külföldön idegen nyelven: 1

1.      Overseas Travel as a Shaping Force of World View: the Case of Miklós Horthy. In: Global Encounters European Identities. Europe and the Wider World V. Eds. Harris, Mary N. with Agnarsdóttir, Anna & Lévai, Csaba. Pisa University Press – Cliohres.net, Pisa, 2010. 259–270. (1 hivatkozás)

·         Turbucz Dávid: Horthy Miklós. Napvilág, Budapest, 2011. 1 hivatkozás (27. o.)

 

 

Könyvfejezet Magyarországon magyarul: 7

1.      Személy- és helynévmutató. In: Censorinus: A születésnap. Fordította, a kísérő tanulmányt és a kommentárokat írta: Forisek Péter. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005. 226–250.

2.      20. századi egyetemes történelem. In: Bárány Attila – Fazekas Csaba – Forisek Péter – Hunyadi Zsolt – Kerepeszki Róbert – Kőfalvi Tamás – Ősz Ferenc – Patay-Horváth András – Szendi Attila: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. 281–308. [Online: http://luna.btk.ppke.hu/hefop/]

3.      20. századi magyar történelem. Uo. 309–329.

4.      Darkó Jenő, a hadtörténész. In: Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára. A kötet sajtó alá rendezte, az utószót írta és az irodalomjegyzéket összeállította Kerepeszki Róbert. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2007. 129–139. (2 hivatkozás)

·         B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról. Argumentum, Budapest, 2010. 2 hivatkozás (28. o. 94. jegyzet, 30. o. 109. jegyzet)

5.      Darkó Jenő tudományos életműve és a „huszárság-vita”. In: Darkó Jenő: A magyar huszárság eredete. Szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010. 69–95.

6.      Darkó Jenő és Erdély. In: Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban. Szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010. 115–129. (1 hivatkozás)

·         Szendrei Ákos: Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19–20. század fordulóján. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2012. 1 hivatkozás (186. o. 863. jegyzet)

7.      Diákegyesületek a két világháború között. In: A Debreceni Egyetem története 1912–2012. Szerk. Orosz István (főszerkesztő) és ifj. Barta János. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 245–266.

 

 

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány Magyarországon magyarul: 13

1.      A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben. Múltunk, 2005/4. 42–75. Online: http://www.polhist.hu/multunk/letoltes/kerepeszkir.pdf (8 hivatkozás)

·         Fekete Szabolcs: Az Erzsébet Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak rekrutációs jellemzői (1921–1940). PhD értekezés. Pécs, 2009. 2 hivatkozás (60. o. 14. jegyzet, 67. o. 18. jegyzet)

·         Papp, Julien: L’oiseau turul. Du totem des anciens Magyars aux héritages controversés de la Seconde Guerre mondiale. Öt Kontinens, 2009. 385–406. 1 hivatkozás (394. o. 23. jegyzet)

·         Bandy, Alex: Chocolate and Chess. Unlocking Lakatos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 1 hivatkozás (448. o.)

·         Kádár Gábor – Vági Zoltán: Egyetemi zsidóverések, antiszemita merényletek, etnikai tisztogatás a Horthy-korszakban 1923–1942. Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapja, Online: http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147:egyetemi-zsidoveresek-antiszemita-merenyletek-etnikai-tisztogatas-a-horthy-korszakban-1923-1942-&catid=15:tanulmanyok (letöltve: 2012. április 17.), 1 hivatkozás (17. jegyzet)

·         Nagy Péter Tibor: The first anti-Jewish law in inter-war Europe. In: The numerus clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe. Eds. Karády, Victor and Nagy, Peter Tibor. Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the Central European University, Budapest, 2012. 58–70. 1 hivatkozás (68. o.)

·         Fekete Szabolcs: A pécsi egyetem bölcsészdiplomásainak rekrutációja 1921–1940. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont, Budapest, 2012. 2 hivatkozás (53. o. 15. jegyzet, 59. o. 19. jegyzet)

2.      A Volksbund megalakulása Debrecenben. Kút, Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola folyóirata, 2006/4. 57–69.

3.      Debrecen és a Volksbund. Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez. Múltunk, 2007/4. 255–281. (1 hivatkozás)

·         Bandy, Alex: Chocolate and Chess. Unlocking Lakatos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 1 hivatkozás (338. o. 5. jegyzet)

4.      Hajdú vármegye és Debrecen vitézi székkapitányának hangulatjelentései (1935–1939). Századok, 2008/1. 79–122. (2 hivatkozás)

·         Bartha Ákos: Egyetemi falukutatás a két világháború között Debrecenben. Gerundium, 2010/1. 43–57. 1 hivatkozás (46. o. 12. jegyzet)

Recenzió, ismertetés:

·         Notices of Periodicals and Occasional Publications mainly of 2009. The English Historical Review, Vol. CXXV. No. 516. October 2010. 1290–1352. 1 hivatkozás (1306. o.)

5.      A Debreceni Egyetemi Kör újjáalakulása és tevékenysége a második világháború után. Szkholion (a Debreceni Egyetem BTK HÖK művészeti és szakfolyóirata), 2008/1. 27–43. Online: http://www.szkholion.unideb.hu/content/rov/skhmap/09_1/bonc/08kerepeszki.pdf (2 hivatkozás)

·         ifj. Barta János: Szemléleti átalakulás vagy kényszerű szerepvállalás? (A kommunista hatalomátvétel tükröződése a Debreceni Egyetem tanácsának tevékenységében). In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente. DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2010. 9–22. 1 hivatkozás (11. o. 7. jegyzet)

·         Ifj. Barta János: Hallgatói demokrácia és tanulmányi fegyelem. Tanulmányi rend a Debreceni Egyetemen a kommunista hatalomátvétel éveiben. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos – Izsák Lajos. ELTE Eötvös Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2011. 429–435. 1 hivatkozás (429. o. 2. jegyzet)

6.      Adalékok a Turul Szövetség szolnoki kerületének megalakulásának körülményeihez. Jászkunság, 2008/3-4. 161–169. (1 hivatkozás)

·         Vajda Tamás: A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Belvedere, Szeged, 2010. 113–128. 1 hivatkozás (126. o. 53. jegyzet)

7.      Az egyetemi bajtársi egyesületek sajtója a Horthy-korszakban. Magyar Könyvszemle, 2009/4. 456–475. (5 hivatkozás)

·         Vajda Tamás: A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Belvedere, Szeged, 2010. 113–128. 1 hivatkozás (126. o. 53. jegyzet)

·         Szécsényi András: A Turul Szövetség revíziós propagandája. A Pest Megyei Levéltárban 2010. november 25-én rendezett tudományos ülésen elhangzott előadás szerkesztett változata. Online: Pest Megyei Levéltár honlapja, http://www.pestmlev.hu/data/files/201572583.pdf (letöltve: 2011. április 15.) 1 hivatkozás (24. jegyzet)

·         Szécsényi András: Végváry József pályája. A Turul Szövetségtől az ÁVH-ig. Múltunk, 2011/3. 7–35. 1 hivatkozás (11. o. 21. jegyzet)

·         Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története. Jaffa Kiadó, K.n. 2012. 1 hivatkozás (60. o., a fejezet végi irodalomjegyzékben)

·         Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Osiris Kiadó, Budapest, 2012. 1 hivatkozás (236. o. szövegközti hivatkozás)

8.      A debreceni egyetem hallgatóinak emlékirata az egyetem megcsonkítása ellen (1933). Gerundium, 2010/1. 109–121.

9.      Trianon emlék(ezet)helye Debrecenben, a Magyar Fájdalom szobra. Debreceni Szemle, 2010/4. 267–272.

10.  A budaörsi csata emlékezete és a királykérdés a két világháború közötti egyetemi ifjúsági mozgalmak politikai gondolkodásában. Múltunk, 2011/3. 36–63.

11.  Feszültségek az egyetemi templom építése körül 1938-ban. Gerundium, 2011/1-2. 125–134.

12.  „Ellenzék” a Turulban. Századok, 2012/1. 171–204. (Szécsényi Andrással közösen)

13.  „Informátorunk is a Turul Szövetségnek volt tagja…” – Egykori Turul-tagok a politikai rendőrség látóterében 1945 után. BetekintőAz Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata, 2012/1. Online: http://www.betekinto.hu/2012_1_kerepeszki (letöltve: 2012. március 26.)

 

 

Könyvfejezet szerkesztett kötetben Magyarországon magyarul: 15

1.      Darkó Jenő tudományszervező tevékenysége a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemen. In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből II. Szerk. Hollósi Gábor. DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 2005. 57–84. (14 hivatkozás)

·         Havas László: A klasszika-filológia műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. Debreceni Szemle, 2009/1. 96–110. 1 hivatkozás (109. o.)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Görög-latin Philológiai Szeminárumának története (1914–1949). Antik Tanulmányok, 2006/2. 323–331. 1 hivatkozás (323. o. 1. jegyzet)

·         Mudrák, József: L’histoire du Séminaire de Philologie Gréco-Latine à l’Université de Debrecen de 1914 à 1949. In: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XLII. DE Klasszika-Filológia Tanszék. Debrecen, 2006. 223–232. 1 hivatkozás (223. o. 1. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914–1949. Könyv és Könyvtár, 2007. 192–215. 2 hivatkozás (196. o. 13. jegyzet, 198. o. 18. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 19141949. Doktori (PhD) értekezés, kézirat. Debrecen, 2007. 3 hivatkozás (17. o. 25. jegyzet, 19. o. 30. jegyzet, 43. o. 90. jegyzet)

·         Mudrák József: A debreceni egyetemi klasszika-filológiai és ókortörténeti tanszékek oktatói és munkatársai 1914–1949. In: Speculum. Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére. Szerk. Takács Levente. Debrecen, 2009. 183–212. 1 hivatkozás (191. o.)

·         Király Sándor: Egyetemi hallgatók és szociális problémák Magyarországon a két világháború között. Szülői levelek, hallgatói kérelmek Debrecenben. Lymbus, 2009. 259–271. 1 hivatkozás (262. o. 14. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1949-ig. Különös tekintettel a régióban betöltött szerepére. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban I. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája. Szerk. Bartha Ákos – Szálkai Tamás – Szendrei Ákos. HBML – DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2011. 111–132. 1 hivatkozás (112. o. 6. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 19141949. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 3 hivatkozás (20. o. 23. jegyzet, 22. o. 28. jegyzet, 45. o. 88. jegyzet)

2.      Balkanológiai program a Debreceni Egyetemen a 20. század első felében. In: Történeti Tanulmányok XIII. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LVII. A Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, 2005. 229–253. (5 hivatkozás)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914–1949. Könyv és Könyvtár, 2007. 192–215. 1 hivatkozás (194. o. 7. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 19141949. Doktori (PhD) értekezés, kézirat. Debrecen, 2007. 1 hivatkozás (16. o. 19. jegyzet)

·         Havas László: A klasszika-filológia műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. Debreceni Szemle, 2009/1. 96–110. 1 hivatkozás (109. o.)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1949-ig. Különös tekintettel a régióban betöltött szerepére. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban I. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája. Szerk. Bartha Ákos – Szálkai Tamás – Szendrei Ákos. HBML – DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2011. 111–132. 1 hivatkozás (111. o. 3. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 19141949. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 1 hivatkozás (19. o. 17. jegyzet)

3.      A világháborútól a gazdasági válságig – A magyar felsőoktatás egy debreceni professzor szemszögéből (1914–1929). In: Juvenilia I. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Szerk. Kovács Zoltán és Szirák Péter. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006. 58–73.

4.      Ifjúsági egyesületek a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a két világháború között. In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV. Szerk. Hollósi Gábor. A DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 2006. 51–62. (14 hivatkozás)

·         Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914–1949). Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. 1 hivatkozás (227. o. 329. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 19141949. Doktori (PhD) értekezés, kézirat. Debrecen, 2007. 6 hivatkozás (163. o. 505. jegyzet, 164. o. 506. és 508. jegyzet, 165. o. 514. és 515. jegyzet, 166. o. 518. jegyzet)

·         Bartha Ákos: Egyetemi falukutatás a két világháború között Debrecenben. Gerundium, 2010/1. 43–57. 1 hivatkozás (47. o. 16. jegyzet)

·         Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 19141949. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 6 hivatkozás (166. o. 503. jegyzet, 167. o. 504. jegyzet, 167. o. 506. jegyzet, 168. o. 512. jegyzet, 168. o. 513. jegyzet, 169. o. 516. jegyzet)

5.      Az informatika felhasználása az ókortudományban. In: AGATHA XVIII. Bevezetés az ókortudományba V. Szerk. Havas László és Tegyey Imre. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológiai Tanszék. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006. 239–295. Forisek Péterrel közösen (2 hivatkozás)

·         Havas László: A Res Publica Libera története a 2–1. században. In: Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem. Szerk. Németh György. Osiris, Budapest, 2007. 1 hivatkozás (371. o.)

Recenzió, ismertetés:

·         Simon Zsolt: Etruszkológiai kézikönyv, álnéven. BUKSZ, 2007/4. 352–358.

6.      A zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti Magyarországon. In: Tradíció és modernizáció Európában a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet és Demeter Gábor. Hungarovox, Budapest, 2008. 224–237. (12 hivatkozás)

·         Szécsényi András: Lovagias ügy. Epizód az antiszemitizmus történetéhez az 1930-as években. Múlt és Jövő, 2009/1. 133–138. 1 hivatkozás (138. o. 8. jegyzet)

·         Szécsényi András: „Hogy ki a magyar, azt mindig csak maguk a magyarok dönthetik el” – A Turul Szövetség a közgazdasági egyetemen 1941-ben. Kommentár, 2009/3. 69–78. 3 hivatkozás (70. o. 2. és 4. jegyzet, 71. o. 10. jegyzet)

·         Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk” társadalomban. Ráció, Budapest, 2010. 1 hivatkozás (422. o. 19. jegyzet)

·         Vajda Tamás: A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Belvedere, Szeged, 2010. 113–128. 1 hivatkozás (126. o. 53. jegyzet)

·         Vonyó József: Gömbös fajvédő csoportja és a numerus clausus. In: Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. Szerk. Molnár Judit. Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011. 106–120. 1 hivatkozás (106. o. 1. jegyzet)

·         Kádár Gábor – Vági Zoltán: Egyetemi zsidóverések, antiszemita merényletek, etnikai tisztogatás a Horthy-korszakban 1923–1942. Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapja, Online: http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147:egyetemi-zsidoveresek-antiszemita-merenyletek-etnikai-tisztogatas-a-horthy-korszakban-1923-1942-&catid=15:tanulmanyok (letöltve: 2012. április 17.), 3 hivatkozás (6., 8. és 12. jegyzetek)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc professzor és a politika. In: Hallgatói műhelytanulmányok 1. Szerk. Barta Róbert – Kerepeszki Róbert – Szendrei Ákos. DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen, 2012. 181–199. 1 hivatkozás (188. o. 33. jegyzet)

·         Kiss Róbert Károly: A Turul Szövetség szegedi működése. In: Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás: Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. Universitas Szeged, Szeged, 2012. 30–45. 1 hivatkozás (43. o. 42. jegyzet)

7.      A Turul Szövetség debreceni kerületének megalakulása és működése. In: Juvenilia II. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Szerk. Pete László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. 130–144. (2 hivatkozás)

·         Vajda Tamás: A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Belvedere, Szeged, 2010. 113–128. 1 hivatkozás (126. o. 53. jegyzet)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc professzor és a politika. In: Hallgatói műhelytanulmányok 1. Szerk. Barta Róbert – Kerepeszki Róbert – Szendrei Ákos. DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen, 2012. 181–199. 1 hivatkozás (188. o. 33. jegyzet)

8.      A Turul Szövetség. In: A magyar jobboldali hagyomány, 19001948. Szerk. Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 341–376. (38 hivatkozás)

·         Paksa Rudolf: Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as években. In: A magyar jobboldali hagyomány, 19001948. Szerk. Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 275–304. 1 hivatkozás (277. o. 10. jegyzet)

·         Spannenberger Norbert: A politikai katolicizmus. In: A magyar jobboldali hagyomány, 19001948. Szerk. Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 186–213. 1 hivatkozás (202. o. 80. jegyzet)

·         Szécsényi András: Lovagias ügy. Epizód az antiszemitizmus történetéhez az 1930-as években. Múlt és Jövő, 2009/1. 133–138. 1 hivatkozás (138. o. 4. jegyzet)

·         Szécsényi András: „Hogy ki a magyar, azt mindig csak maguk a magyarok dönthetik el” – A Turul Szövetség a közgazdasági egyetemen 1941-ben. Kommentár, 2009/3. 69–78. 5 hivatkozás (70. o. 4. és 7. jegyzet, 71. o. 9. és 11. jegyzet, 72. o. 17. jegyzet)

·         Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk” társadalomban. Ráció, Budapest, 2010. 1 hivatkozás (425. o. 25. jegyzet)

·         Vajda Tamás: A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Belvedere, Szeged, 2010. 113–128. 1 hivatkozás (126. o. 53. jegyzet)

·         Szécsényi András: A Turul Szövetség akciói – a Magyar Egészség Hete és a Magyar Nép Hete. In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Főszerk. Gergely Jenő. ELTE, Budapest, 2010. 191–204. 1 hivatkozás (191. o. 1. jegyzet)

·         Szécsényi András: A Turul Szövetség revíziós propagandája. A Pest Megyei Levéltárban 2010. november 25-én rendezett tudományos ülésen elhangzott előadás szerkesztett változata. Online: Pest Megyei Levéltár honlapja, http://www.pestmlev.hu/data/files/201572583.pdf (letöltve: 2011. április 15.) 1 hivatkozás (2. jegyzet)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc és a katyni ügy. Lengyelország magyarul. Polákia Online Magazin honlapja (Lengyel Kisebbségi Önkormányzat) http://www.leki17.hu/polakia/katyn/ma_katyn_orsos.pdf (letöltve 2011. június 2.) 1 hivatkozás (6. o. 20. jegyzet)

·         Szabóné Sass Szilvia: „Kimondottan szélsőjobboldali beállítottságú tevékenységet nem lehet megállapítani…” Csáki Lajos újságíró igazolóbizottsági és népbírósági ügye. Belvedere Meridionale, 2010/5-6. 19–28. 1 hivatkozás (27. o. 10. jegyzet)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc, a katyni vizsgálóbizottság debreceni tagja. Debreceni Szemle, 2011/3. 304–311. 1 hivatkozás (308. o. 20. jegyzet)

·         Szécsényi András: Végváry József pályája. A Turul Szövetségtől az ÁVH-ig. Múltunk, 2011/3. 7–35. 6 hivatkozás (7. o. 1. jegyzet, 7. o. 2. jegyzet, 11. o. 17. jegyzet, 14. o. 36. jegyzet, 18. o. 52. jegyzet, 21. o. 64. jegyzet)

·         András Edit: Köztéri emlékművek a történelmi múlt (és jövő) konstruálásában. In: Centrum és periféria. Határ menti perspektívák, kulturális regionalizmus, kortárs vizuális kultúra. Szerk. Györgyjakab Izabella, Kukla Krisztián. Modem – Partiumi Keresztény Egyetem, Debrecen, 2011. 123–150. 2 hivatkozás (133. o. és 134. o. szövegközti hivatkozások)

·         Szécsényi András: Népvédelmi propaganda a Turul Szövetségben. ArchivNet, 2012/1. Online: http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/nepvedelmi_propaganda_a_turul_szovetsegben.html (letöltve: 2012. április 17.), 1 hivatkozás (1. jegyzet)

·         András Edit: Monumentele publice în construirea trecutului (si prezentului) istoric. In: Centru şi periferie. Perspective în zonele transfrontaliere, regionalism cultural, cultură vizuală. Editori Györgyjakab Izabella şi Kukla Krisztián. Modem – Universitatea Creştină Partium, Debrecen, 2011. 123–149. 2 hivatkozás (132. o. és 134. o. szövegközti hivatkozások)

·         Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I-II. köt. Kalligram, Pozsony, 2012. 1 hivatkozás (II. köt. 327. o., szövegközti hivatkozás a fejezet elején található historiográfiai áttekintésben)

·         Mester Attila: Orsós Ferenc professzor és a politika. In: Hallgatói műhelytanulmányok 1. Szerk. Barta Róbert – Kerepeszki Róbert – Szendrei Ákos. DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen, 2012. 181–199. 1 hivatkozás (188. o. 33. jegyzet)

·         Kiss Róbert Károly: A Turul Szövetség szegedi működése. In: Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás: Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. Universitas Szeged, Szeged, 2012. 30–45. 5 hivatkozás (30. o. 2. jegyzet, 31. o. 6. jegyzet, 33. o. 12. jegyzet, 33. o. 14. jegyzet, 45. o. 53. jegyzet)

Recenzió, ismertetés:

·         Laczó Ferenc: Szolid építőkövek. Kommentár, 2009/3. 103–106.

·         Nyerges András: A közelmúlt birtokbavétele. Élet és Irodalom, 2009/33. 2009. augusztus 14.

·         Rainer M. János: Hagyomány és/vagy zsákutca. Mozgó Világ, 2009/8. 31–34.

·         Schlett István: Jobboldali? Hagyomány? Magyar Tudomány, 2009/9. 1147–1150.

·         Perecz László: Hagyomány vagy örökség? Századvég, 2010/1. 103–112. Digitális kiadvány (online: http://www.ecatalog.hu/szazadveg – letöltve: 2010. augusztus 11.)

9.      „Éljen I. Miklós, Magyarország királya!” – Egy politikai gyűlés háttere és körülményei. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente. DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2010. 135–152. (1 hivatkozás)

·         Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története. Jaffa Kiadó, K.n. 2012. 1 hivatkozás (105. o., a fejezet végi irodalomjegyzékben)

10.  Az ifjúsági szervezetek szerepe az egyetemi felvételekben, 1919–1920. In: Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században. Az MFLSZ 2010. évi vándorgyűlése. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 4. Szerk. Kissné Bognár Krisztina – Molnár László – Osváth Zsolt. Budapest, 2010. 24–39.

11.  A politikai és társadalmi élet határán. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége a Horthy-korszakban. In: „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni.” Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk. Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Líceum Kiadó, Eger, 2011. 373–388. (1 hivatkozás)

·         Győri János: A Kollégiumi Diákszövetség tevékenysége és Horthy Miklós kollégiumi emléktáblájának története. A Horthy Miklós emléktábla avatóünnepségén elhangzott előadás írásos változata. A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének honlapja, online: http://kbk.drhe.hu/anyagok/Horthy-emlektabla-avatas-GYJea20120519.pdf (letöltve 2012. május 21.), 1 hivatkozás (4. o. 13. jegyzet)

12.  A bajtársi egyesületek tevékenysége a Debreceni Egyetemen (1921–1939). In: Kultúra, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–26.) elhangzott előadások. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2011. 552–560. Online: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), http://mek.oszk.hu/09300/09396/html/index.htm (letöltve: 2011. április 15.)

13.  A numerus clausus és a Turul Szövetség. In: Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. Szerk. Molnár Judit. Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011. 247–266. (1 hivatkozás)

·         Hildegarda Pokreis: A Komenskŷ Egyetem zsidó hallgatói 1920–1940. In: Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. Szerk. Molnár Judit. Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011. 318–326. 1 hivatkozás (320. o. 6. jegyzet)

14.  Tisza István emlékezete és kultusza a Debreceni Egyetemen a két világháború között. In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2011. 309–322. (3 hivatkozás)

·         Szendrei Ákos: Ellentétek és szembenállások: Tisza István és Justh Gyula vitája a parlamentarizmusról. In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2011. 111–122. 1 hivatkozás (121. o. 33. jegyzet)

·         Győri János: A Kollégiumi Diákszövetség tevékenysége és Horthy Miklós kollégiumi emléktáblájának története. A Horthy Miklós emléktábla avatóünnepségén elhangzott előadás írásos változata. A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének honlapja, online: http://kbk.drhe.hu/anyagok/Horthy-emlektabla-avatas-GYJea20120519.pdf (letöltve 2012. május 21.), 2 hivatkozás (4. o. 12. jegyzet, 9. o. 30. jegyzet)

15.  Az 1947-es választások Hajdú-Biharban. In: „Kitaszítottak”. Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Szerk. Pallai László. K.n. Hajdúnánás, 2012. 89–120.

 

 

Ismertetés, recenzió Magyarországon magyarul: 4

1.      Andrew Wilson: Gépek, energia és az ókori gazdaság. KLIÓ, Történelmi Szemléző Folyóirat 2004/3. 30–35.

2.      Németh Béla: A pellai Poszeidipposz epigrammái. Debreceni Szemle 2007/2. 280–282.

3.      A „harmincharmadik nemzedék”. Ujváry Gábor könyvéről. Magyar Szemle, Új Folyam XIX. 2010/11–12. (december) 144–150.

4.      A megismer(tet)és és a megért(et)és szándékával. Paksa Rudolf könyvéről. Limes, 2012/1. 118–122.

 

 

Szakcikkek, beszámolók, egyéb közlemények: 4

1.      JSTOR – The Scholarly Journal Archive ókortudományi gyűjteménye. Ókortudományi Értesítő XIV. (2004) 29–30.

2.      Beszámoló a II. Információs társadalom napról. Debreceni Szemle 2007/4. 576–577. [Forisek Péterrel közösen]

3.      A Debreceni Egyetem centenáriuma. Debreceni Szemle, 2012/1-2. 63–67.

4.      Berettyóújfalui és Bihar vármegyei választások a két világháború között. A Tudományos Bihar-kutatásért Portál. Feltöltve: 2012. november. Online: http://biharkutatas.hu/wp-content/uploads/2012/06/bihari_v%C3%A1laszt%C3%A1sok_tanulm%C3%A1ny_kr.pdf (letöltve: 2012. november 22.)

 

 

Tudományos ismeretterjesztő publikációk: 43

1.      Darkó Jenő. Egyetemi Élet, 43/5. 2004. november, 15.

2.      Volt-e rendszerváltás? Interjú Romsics Ignác akadémikussal. Egyetemi Élet, 46/12. 2008. május, 15.

3.      Turul. Rubicon, 2009/1-2. 90–97. (1 hivatkozás)

·         Szécsényi András: „Hogy ki a magyar, azt mindig csak maguk a magyarok dönthetik el” – A Turul Szövetség a közgazdasági egyetemen 1941-ben. Kommentár, 2009/3. 69–78. 1 hivatkozás (70. o. 4. jegyzet)

4.      A Turul, a diáktüntetések és a sajtó (Források). RubicOnline, 2009/1-2. Online: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_turul_a_diaktuntetesek_es_a_sajto_forrasok/ (2 hivatkozás)

·         Szécsényi András: „Hogy ki a magyar, azt mindig csak maguk a magyarok dönthetik el” – A Turul Szövetség a közgazdasági egyetemen 1941-ben. Kommentár, 2009/3. 69–78. 1 hivatkozás (71. o. 10. jegyzet)

·         Vajda Tamás: A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk. Miklós Péter. Belvedere, Szeged, 2010. 113–128. 1 hivatkozás (126. o. 53. jegyzet)

5.      A leventemozgalom. Rubicon, 2010/4-5. 104–115.

6.      A Horthy-korszak politikai irányzatai a levente mozgalomról. Forrásszemelvények. RubicOnline, a Rubicon internetes melléklete, 2010/4-5. Online: http://www.rubicon.hu/ magyar/oldalak/a_horthy_korszak_politikai_iranyzatai_a_leventemozgalomrol/

7.      Vörös terror a Tiszántúlon. Rubicon, 2011/2. 26–33. (1 hivatkozás)

·         Kádár Gábor – Vági Zoltán: Forradalmak kora – Antiszemita pogromok és atrocitások 1918–19-ben. Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapja, Online: http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=145:forradalmak-kora-antiszemita-pogromok-es-atrocitasok-1918-19-ben-&catid=15:tanulmanyok (letöltve: 2012. április 17.), 1 hivatkozás (21. jegyzet)

8.      Rettenetes rablás. Román megszállás a Tiszántúlon. Rubicon, 2011/5. 36–42.

9.      A Turul Szövetség és az egyetemi bajtársi egyesületek. In: Számokba zárt sorsok. A numerus clausus 90 év távlatából. Páva Könyvek 2. Szerk. Molnár Judit. Holokauszt Emlékközpont, Budapest, 2011. 43–52.

10.  Jelöltek és önjelöltek. A királykérdés megoldásának alternatívái. Rubicon, 2011/8. 28–35.

11.  A kormányzó unokája, ifj. Horthy István. Rubicon, 2011/8. 36–39.

12.  Egyetemisták a budaörsi csatában. Rubicon, 2011/11. 50–57.

13.  A magyar-német viszony jellemzői és változásai a Horthy-korszak második felében. Rubicon, 2012/9-10. 77–91.

 

Az Egyetemi Élet (A Debreceni Egyetem lapja) 1912–2012 c. rovatának vezetése (2008–2012)

1.      Az egyetem alapításának előzményei. Egyetemi Élet, 47/2. 2008. október, 15.

2.      A Debreceni Egyetem első ifjúsági egyesülete, az Egyetemi Kör. Egyetemi Élet, 47/4. 2008. november, 15.

3.      Nők az egyetemen és az ifjúsági szervezetekben a két világháború között. Egyetemi Élet, 47/6. 2008. december, 15.

4.      A Debreceni Egyetem a gazdasági világválság időszakában I. Az „egyetemcsonkítás” tervei. Egyetemi Élet, 47/7. 2009. március, 15.

5.      A Debreceni Egyetem a gazdasági világválság időszakában. II. Diáktüntetések. Egyetemi Élet, 47/8. 2009. március, 15.

6.      Milyen volt egyetemistának lenni az 1930-as években? Egyetemi Élet, 47/11. 2009. április, 15.

7.      A Debreceni Egyetem 1944/45 fordulóján I. A menekülő egyetem. Egyetemi Élet, 48/5. 2010. november, 15.

8.      A Debreceni Egyetem 1944/45 fordulóján II. Az élet újraindul. Egyetemi Élet, 48/6. 2010. november, 15.

9.      A Debreceni Egyetem a második világháború utáni években. Egyetemi Élet, 48/8. 2010. március, 15.

10.  Az egyetemi integráció lépcsőfokai. Egyetemi Élet, 48/9. 2010. április, 15.

11.  Az egyetemi templom „ügye” az 1930-as évek végén. Egyetemi Élet, 48/10. 2010. április, 15.

12.  A Debreceni Akadémiai Bizottság. Egyetemi Élet, 48/11. 2010. május, 15.

13.  Egy komikus kis momentum 1925-ből. Egyetemi Élet, 49/1. 2010. szeptember, 15.

14.  Professzorportrék: Huss Richárd. Egyetemi Élet, 49/3. 2010. október, 15.

15.  A Debreceni Egyetem professzorai és a politika a Horthy-korszakban. Egyetemi Élet, 49/4. 2010. november, 15.

16.  Tisza István Tudományos Társaság. Egyetemi Élet, 49/6. 2010. december, 15.

17.  Tisza István emlékezete és kultusza. Egyetemi Élet, 49/7. 2011. február, 15.

18.  Pillanatképek az egyetem múltjából I. Különleges látogatók, illusztris vendégek. Egyetemi Élet, 49/10. 2011. április, 14–15.

19.  Pillanatképek az egyetem múltjából II. Tradíciók és rendkívüli események. Egyetemi Élet, 49/11. 2011. április, 14–15.

20.  Botrány az utolsó magyar király debreceni látogatása után. Egyetemi Élet, 50/2. 2011. szeptember, 15.

21.  A debreceni egyetem professzorai és a román megszállás 1919–20-ban. Egyetemi Élet, 50/3. 2011. október, 15.

22.  A Debreceni Egyetemi Athleticai Club (DEAC) a két világháború között. Egyetemi Élet, 50/4. 2011. november, 15.

23.  A numerus clausus és a debreceni egyetem. Egyetemi Élet, 50/5. 2011. november, 15.

24.  Az egyetem Központi Épületének története képekben (1927–1932). Egyetemi Élet, 50/7. 2012. február, 14–15.

25.  Debreceni diákvezérek a Horthy-korban I. Bánsághy György. Egyetemi Élet, 50/8. 2012. március, 15.

26.  Debreceni diákvezérek a Horthy-korban II. Barcza Gedeon. Egyetemi Élet, 50/9. 2012. március, 15.

27.  Professzorportrék: Rugonfalvi Kiss István. Egyetemi Élet, 51/1. 2012. szeptember, 15.

28.  Középiskolai tanárképzés a 20. század első felében. Egyetemi Élet, 51/2. 2012. szeptember, 15.

29.  Modern idegen nyelvek oktatása a Debreceni Egyetemen a 20. század első felében. Egyetemi Élet, 51/3. 2012. október, 15.

30.  A debreceni egyetemisták és az 1937-es Márciusi Front. Egyetemi Élet, 51/5. 2012. november, 14–15.

 

Interjúk: 3

1.      Szabó László: Történelmi sikerek (Interjú). Egyetemi Élet, 45/11. 2007. április, 17.

2.      Bartha Ákos: Kirekesztők voltak az egyetemisták? (Interjú) Moha, 2008. június. Moha Online, http://www.mohaonline.hu/elet_es_stilus/kirekesztok_voltak_az_egyetemistak (letöltve 2011. március 11.)

3.      Békés Márton: Háborútól háborúig (Ismertetés a HírTV Ősök Tere műsoráról). Magyar Nemzet Online, 2010. augusztus 21. Online: http://www.mno.hu/portal/731645 (letöltve 2011. március 11.)

 

Televízió- és egyéb ismeretterjesztő műsorok: 4

1.      Horthy-kori horror. (Kozáry Andreával) HírTV, Ősök Tere, 2009. december 28. Online: http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=328659 (letöltve 2011. március 11.)

2.      A Turul Szövetség 1919–1945. (Szécsényi Andrással) HírTV, Ősök Tere, 2010. augusztus 23. Online: http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=335975 (letöltve 2011. március 11.)

3.      650 év 650 másodperc. A Debrecen Televízió ismeretterjesztő sorozata Debrecen történetéről (5. rész: Őrváros). DVD-kiadvány, Debrecen, 2011.

4.      Elveszett ereklyék. Az FM90 Friss Rádió hetente jelentkező történelmi magazinműsora (szerkesztő-műsorvezető, Forisek Péterrel, 2011–2012)