publikációs lista 2012

DR. JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA

 

I. Szakkönyv, monográfia

3. Külföldön magyarul                     

Míves emberek a kincses Kolozsvárott. Iparos társadalom a 17. századi Kolozsváron.

Erdélyi Múzeum Egyesület –Debreceni Egyetem Történelmi Intézet kiadása. 2004, Kolozsvár. 

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

3. Külföldön magyarul         

Erkölcs és céhek a mindennapokban a korújkori Kolozsvárott. Korunk. Harmadik Folyam. XXI/10. 2010. október. 16–21.

Szőlőtermesztés és borfogyasztás a 17. század első évtizedeiben Kolozsváron. In Korunk. Harmadik folyam. XIX/9.  2008. szeptember. 62–68.   

4. Magyarországon magyarul

Udvari papok és lelkészek püspökök az erdélyi fejedelmi udvarokban a kolozsvári

    számadások tükrében (1605-1649) Egyháztörténeti Szemle 2008. évi 4. száma 61–72. internetes változatában is: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/jeneytoth-udvaripapok.htm

 

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

Külföldön idegen nyelven

1. The Transylvanian Princely Court in the First if the 17th Century: On the Basis of the

Account Books of Kolozsvár. In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.) Studies in the History of Early Modern Transylvania. New York: Atlantic Research and Publucations Inc., 2011. pp. 15–42. (Atlantic Studies on Society in Change; 140.)
(ISBN:978-0-88033-689-5)
  Editor-in-Chief Ignác Romsics. Founder Béla K. Király/ East European Monographs no. DCCLXXXVI Distributed by Columbia University Press, New York. 2011. Library of Congress Catalog Card Number 2011929274.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 Die Städte und die Hofhaltung Bocskais. In:  „Einigkeit ind Frieden sollen auf

Seiten jeder Partei sein”. Die Friedenschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok (15.11. 1606) Herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp) IX. zum 400. Jahrestag des Bocskai-Freiheitskampfes. Debrecen 2007. 85–94.

 

3. Külföldön magyarul                     

  Asztalok rendelése és a fejedelmi konyha Bethlen Gábor erdélyi udvarában. In:

Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár 2010. 155–162.

4. Magyarországon magyarul

 „Mely veszedelmes lévén két fejedelem közt lakni“. Városi politizálás az Erdélyi

Fejedelemségben – Kolozsvár példáján – 1604 októbere és 1605 októbere között. In: „Nincsen nekönk több hazánk ennél...“ Tanulmányok a Bocskai felkelés történetéhez. (Szerk: ifj. Barta János – Papp Klára.) Budapest, 2004.  77–95.

Városok és Bocskai fejedelem udvartartása. In: „Frigy és békesség legyen...”. A bécsi és

a zsitvatoroki béke. Szerkesztette: Papp Klára és Jeney-Tóth Annamária. A Bocskai-szabadságharc 400. évfodulója VIII. Debrecen, 2006. 97–109.

Bocskai István fejedelmi udvara 1605. nyarán. A kolozsvári városi számadások tükrében.

In Studia Agriensia 24. 2006. Szerk.: Petercsák Tivadar-Berecz Mátyás. Eger.

265–276.

Fazekasok Kolozsváron (1589–1650). In: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-

medencében. Szerk.: Holló Szilvia Andrea–Szulovszky János. Budapest–Veszprém 2006. 101–107.

Kereslet és kínálat, fogyasztási szokások a koraújkori kolozsvári polgárok

mindennapjaiban. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület Konferenciája . Fogyasztás társadalomtörténete. Pápa 2004. augusztus 27–28.  Szerk.: Hudi József. Budapest-Pápa 2007. 67–79.

  Attam asszonyunk asztalára avagy fejedelem asszonyok, kíséretük és étkezéseik  Ko-

lozsvárott a 16–17. században. In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60. esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Szerk.: Ujváry Zoltán. Debrecen–Nagykőrös, 2007. 553–557.

 Báthory Gábor udvara 1612-ben Kolozsvárott (Városi számadások alapján). In: A

Báthoriak kora (A Báthoraik és Európa) Tanulmánykötet. A Báthori István Múzeum Füzetei. Új sorozat 3. Főszerkesztő: Dám László, szerkesztette: Ulrich Attila.  Nyírbátor 2008.  137–157.

Bocskai udvara 1605 augusztusában Kolozsváron. Esettanulmány a  fejedelmi udvarról a

kolozsvári számadáskönyvek tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica Tomus XIII. – Fasciculus 2. Szerk.: Horváth Zita. Miskolc 2008. 57–71.

Kézműves vezető réteg Kolozsvárott 1600–1655 között. In: URBS várostörténeti

Évkönyv III. kötet Főszerk.: Á Varga László. Budapest, 2008.  409–428.

Báthory Gábor familiárisai. Kísérlet egy udvari csoport rekonstrukciójára. In: Báthory

Gábor és kora. Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária és Ulrich Attila. Debrecen, 2009.  175–188.

Szőlősgazdák, vincellérek és szőlőmívesek Kolozsváron a 16–17. század fordulóján.  In.

Szőlőtermelés és borkereskedelem Speculum Historiae Debreceniense 2. Szerk. Orosz István–Papp Klára. Debrecen, 2009. 71– 90.

A nemesi ifjak szerepe az udvartartásban Báthory Gábor korában. In: „… éltünk mi

sokáig két hazában”. Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Szerkesztette: Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor. Debrecen, 2011. 77–90.

 

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett kötet

 

4. Magyarországon magyarul 

Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században. Szerk.: Papp Klára–

Gorun Kovács György–Jeney-Tóth Annamária. Debrecen, 2005.

„Frigy és békesség legyen...”. A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerkesztette: Papp

Klára és Jeney-Tóth Annamária. A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója

VIII. Debrecen, 2006.

        Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária és Ulrich Attila.

Debrecen, 2009. (404 oldal)

 

IX. Egyéb publikációk

A gyarapodó Kolozsvár. Kézműves városlakók a 16-17. századi Kolozsváron.

Rubicon 2005/2–3. 32–37.

      Konferencia Debrecen város alapításának 650. évfordulójára. Debreceni Szemle 20.

évf. 2012/1–2. sz. 57–62.