publikációs lista 2017
BARTA JÁNOS

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven. Nincs

2. Magyarországon idegen nyelven: Nincs

3. Külföldön magyarul: Nincs

 

4. Magyarországon magyarul:

1, Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században. Akadémiai Kiadó, Bp. 1973. 128 lap

2, A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit. Akadémiai K. Bp. 1978. 143 lap.

3, A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg és a Hohenzollern monarchiában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 264 lap.

4, A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig 1711-1790. Gondolat, Bp. 1984. 230 lap.

5, Budavár visszavétele. Kossuth K. Bp. 1985. 253 lap.

6, Mária Terézia. Gondolat K. Bp. 1988. 238 lap.

7, A meg nem értett királynő. Mária Terézia, az uralkodó. Szenci Molnár Társaság Kiadása. Bp. 1994. 106 lap.

8, "Napkirályok" tündöklése. Európa a 16-18. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996. 246 lap.

9, A tizennyolcadik század története. Pannonica Kiadó, Budapest 2000. 249 lap.

10, „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” DE Történelmi Intézet Kiadása, Debrecen, 2009. 408 lap.

11, A kalapos király emlékezete. II. József és Magyarország. Didakt Kiadó – Debreceni Egyetemi Kiadó. 2012. 152 lap.

12, „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez, DE Történelmi Intézet Kiadása, Debrecen, 2015.

13, Magyarország története a 18. században. Globe Edit. OmniScriptum GmbH, Saarbrücken,  2017. 184 lap.

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven: Nincs

2. Magyarországon idegen nyelven: Nincs

3. Külföldön magyarul: Nincs

 

4. Magyarországon magyarul:

1, Előszó, A középkori város, A középkori ipar, A nemesi társadalom... stb. [Előszó és 9 fejezet] In: Angi János – Barta János – Bárány Attila – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: Európa az érett és a kései középkorban (11-15. század), Multiplex Media – Debrecen U.P. Debrecen, 2001. VII-X., 25−37, 95−100, 112−116, 272−296, 334−349, 385−400.

2, A városi társadalom; A hatalom intézményesülése; A felvilágosult abszolutizmus elmélete; Németalföld a Habsburg hatalom korában; A Habsburgok birodalma Közép-Európában; Lengyelország; Poroszország a 16-18. században; Felvilágosult reformok a Habsburg Monarchiában; A 18. század hatalmi konfliktusai; A művészetek formaváltozása. (10 fejezet) In: Orosz István – Barta János – Angi János szerk.: Európa az újkorban (16−18. század), Multiplex Media - Debrecen U.P. Debrecen, 2006. 90−96, 123−130, 138−144, 171−176, 206−214, 255−261, 262−270, 329−337, 369−376. lapok.

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

1, Die Rolle der Landwirtschaft in der Politik des aufgeklärten Absolutismus. In: Volksbewegungen und ideologische Klassenkamf beim Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Rostock, 1976. 46−53.

2, – W. M. Ormroddal: The Feudal Structure and the Beginnings of State Finance. In: Economic Systems and State Finance. Ed. by Richard Bonney. Clarendon Press, Oxford 1995. 53−79.

3, – W. M. Ormroddal: La structure féodale et les débuts des finances publiques. In: Systemes économiques et finances publiques. Sous la direction de Richard Bonney. Presses Universitaires de France. Paris, 1996. 37−66.

4, La politica agraria dell´ assolutismo illuminato nella Monarchia degli Absburgo. In: Dalla Liberazione di Buda all´ Ungheria del Trianon. Ungheria e Italia tra etá moderna e contemporanea. A cura di Francesco Guida. Lithos editrice. Roma, 1996. 39−50.

5, Vom Bauernschutz zur Bauernbefreiung in den Habsburgischen Ländern im regionalen Vergleich (1750-1848). In: Historische Grenzlandschaften Ostmittel­europas im 16-20. Jh. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik. Unter der Redaktion Mieczysław Wojciechowski und Ralph Schattkowsky. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1996. p. 145−158

6, Od ochrony chłopów do ich uwłaszczenia w państwach monarchii habsburskiej na regionalnym tle porównawczym (1750−1848). In: Regiony prograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku. Spoleczeństwo – gospodarska – polityka. Pod redakcją Mieczysława Wojchiechowskiego i Ralpha Schattkowsky'ego. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1996. p. 139−151

7, Urban Functions and Types in the Habsburg Empire in the 18th century. In: Cities in the 18th Century. Comparison between European and Japanese Cities. Ed. by Shingo Minamizuka. Chiba University, 1999. p. 49−61.

8, Staatsbildung in Ungarn vom 16. bis 18. Jahrhundert: Ideale und Realität. In: Der frühmoderne Staat in Ostzentraleuropa I. Hrg. von Antoni Mączak und Wolfgang E. J. Weber. (Documenta Augustana Bd. 1.) Augsburg, 1999. 7−26.

9, - Barta Gáborral: Royal Finance in Medieval Hungary: the Revenues of King Béla III. In: Mark Ormrod – Margaret Bonney and Richard Bonney ed. Crises, Revolutions and Self-Sustained Growth. Essays in European Fiscal History 1130-1830. Stamford, 1999. 22−37.

10, Adelsgüter und Adelseinkommen im ungarischen Komitat Zemplén, Ende des 18. Jahrhunderts. In: Studien zur ostelbischen Gesellschaftsgeschichte. Hrsg. von Ernst Münch und Ralph Schattkowsky. Bd. 1. Festschrift für Gerhard Heitz zum 75. Geburtstag. Rostock, 2000. 185−202.

11, On the way towards the abolition of serfdom in Hungary. In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Coordinatori: Camil Muresanu, Nicolae Bocsan, Ioan Bolovan. Cluj, 2000. 311−320.

12, Ein Versuch zur Besteuerung des Adels in Ungarn unter Ferdinand I. In: Politickỳ Zrod Novovekej Strednej Európy. 500. vỳročie narodenia Ferdinanda I. – zakladatel'a habsburskej monarchie. Zostavovatelia: Jozef Bad'urik, Kamil Sládek. Bratislava 2005. 46−55.

13, Nationalities in Zemplén County at the End of the Eighteenth Century. In: Hungary through the Centuries. Studies in Honor of Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy. Editor-in-Chief Richard P. Mulchahy. East European Monographs, Boulder. Columbia University Press, New York 2011. 105–120.

14, A Kossuth Lajos Tudományegyetem. 289-359. Az Orvostudományi Kar. 204-229. In: A Debreceni Egytem története 1912-2012. Szerkesztette: Orosz István- Barta János. Debreceni Egytemi Kiadó. 2012.

15, Šl'achta Zemplínskej stolice na konci 18. storočia. In:MDCCXV Snem roku 1715 a Uhorská spoločnost' v 18. storoči. Ed. Peter Kónya. Vydavatel'stvo Prešovskej University Prešov 2016. 102-117.

 

2. Magyarországon idegen nyelven:

1, Die Herausgabe landwirtschaftlicher Literatur in Ungarn und der aufgeklärte Absolutismus. In: Tipographia Universitatis Hungaricae Budae. Herausg. Péter Király. Akad. Verl. Bp. 1983. 147-151.1,

2, Dynastische Ostpolitik der ersten Habsburger und der Luxemburger. In: Das Zeitalter König Sigmunds. Herausg. Tilmann Schmidt und Peter Gunst. Debrecen University Press 2000. 45-54.

3, Ungarn und die Habsburger im 18. Jahrhundert. In: The First Millennium of Hungary in Europe. Ed. Papp Klára – Barta János. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2002. 222-237.

4, Der Frieden von Wien und die Habsburger. In: „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein”. Die Friedensschlüsse von Wien (23.06,1606) und Zsitvatorok (15.11.1606) IX. Zum 400. Jahrestag des Bocskai–Freiheitskampfes, herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp. Debrecen, 2007. 193-206.

5, Vorbild oder Hindernis? Gedanken über die mittelaterliche und frühneuzeitliche Beurteilung der Landwirtschaftlichen Fachautoren des Altertums. In: Kalendae. Studia Sollemnia in Memoriam Johannis Sarkady. Hungarian Polis Studies 16. 2008. 19-30.

6, Tolerance or Indifference? Religious Politics in Brandenburg-Prussia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe. Edited by Ábrahám Kovács. L'Harmattan, Bp. 2009. 145-154.

 

3. Külföldön magyarul:

1, Pethe Ferenc a debreceni kollégium diákja. (Greguss Mihály idősebb kortársa.) In: Eliaš Ladiver a Michal Greguš osobnosti a ich dielo v obraze doby. Zostavili: Peter Kónya – Peter Kása. Prešov, 1995. 147-156.

2, Szőlőművelésből és italmérésből származó jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Zostavili Jozef Baďurik – Péter Kónya – Radovan Pekník. Prešov 2001. 109-118.

3, Az agrárirodalom kezdetei Magyarországon. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit és Sipos Gábor. Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2004. 9-17.

4, Városok és polgárság az abszolutizmus korabeli Európában. In: Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Szerk. Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő. Argonaut Kiadó, Cluj–Napoca 2006. 77-88.

5, Vallás- és egyházpolitika a Habsburg Monarchiában a 18. században. In: "Nezameniteľné je dedičstvo otcov..." Zostavil: Peter Kónya. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis X. Prešov 2009. 179-188.

6, Mezőgazdasági irodalmunk társadalomszemlélete a XVII-XVIII. században. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit – Sipos Gábor. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása. Kolozsvár 2010. 11-16.

7, Református uralkodók egy evangélikus országban. In: Jean Calvin 500. A Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából 2009. június 14-én megrendezett nemzetközi tudományos konferencia iratai. Szerk. Gheorghe Gorun – Hermán M. János. Partium Kiadó, Nagyvárad 2010. 111-121.

 

4. Magyarországon magyarul

1, A "Pallérozott mezei gazdaság" és az európai mezőgazdasági irodalom. In: Pethe Ferenc élete és munkássága. Szerk. Hársfalvi Péter. Nyiregyháza 1983. 26-36

2, Machiavelli felvilágosult tanítványa (II. Frigyes). In: Koronás portrék, Szerk. Szvák Gyula. Kozmosz Könyvek, 1987. 177-197.

3, A felvilágosult abszolutizmus fogadtatása Erdélyben. In.: Tanulmányok Erdély történetéről. Szerk. Rácz István. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1988. 118-126.

4, Áldozatok vagy károsultak? In: Alsó–Ausztria társadalma és az 1683-i hadjárat In: Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország. Szerk. Benda Kálmán – R. Várkonyi Ágnes. Akadémiai Kiadó, Bp. 1988. 33-51.

5, A modern Európa hajnala: 1500-1789. In: Európa története. Szerk. Gunst Péter. Csokonai Kiadó, Db. 1993. 145-176, 189-192. és 197-200. lapok

6, Kellett-e a felvilágosodás ismerete a felvilágosult abszolutizmushoz? In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára, szerk. Glatz Ferenc. MTA Történettudományi Intézete, Bp. 1993. 123-128.

7, A magyarországi mezőgazdasági irodalom forrásértéke a 17-18. században. In: Egri Történelmi Évkönyv. Szerk. Misóczki Lajos. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 1993. 134-147.

8, 1556, Amikor lenyugodhatott a nap. 1700, A legalkalmatlanabb király halála. 1740, Örökösödés leányágon. In: Ötven nagyon fontos évszám. Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Szerk. Poór János. Lord Könyvkiadó, Bp. 1995. 170-178, 214-221, 222-228.

9, Kincstári birtoklás és mezővárosi politika. In: Tokaj. Várostörténeti tanulmányok I. köt. Szerk. Bencsik János - Orosz István. Tokaj, l995. 139-158.

10, Magyarország mezőgazdaságának regenerálódása 1711-1790. In: Magyarország agrártörténete. Szerk. Orosz István – Für Lajos – Romány Pál. Mezőgazda Kiadó, Bp. 1996. 33-79.

11, Debrecen az abszolutizmus korában (1849-1867). In: Debrecen története 3. kötet. Szerk. Gunst Péter. Csokonai Kiadó, Debrecen 1997. 9-39.

12, A Habsburg jobbágypolitika és a magyarországi nemzetiségek. In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században. Szerk. Barta J. Debrecen, 1997. 99-110.

13, Nemesi birtokok és jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. In: Ódor Imre – Pálmány Béla – Takács Péter szerk. Mágnások, birtokosok, címerlevele-sek. Rendi társadalom – polgári társadalom 9. k. Debrecen, 1997. 181-201.

14, Aspremont János Gobert gróf Zemplén-megyei birtokai és jövedelmei a XVIII. sz. végén. In: Tusor Péter szerk. R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Bp. 1998. 478-493.

15, Zemplén megye parasztsága a XVIII. század végén. In: Szabó István Emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerk. Rácz István. Debrecen, 1998. 232-248.

16, Úton a jobbágyfelszabadítás felé. In: Jobbágyfelszabadítás 1848. Szerk. Varga János. Mezőgazdasági Múzeum, 1998. 9-23

17, Zemplén megye parasztsága és a Mária Terézia-féle úrbérrendezés. In: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Ágnes. Debrecen, 1999. 47-56.

18, Néhány észrevétel Arthur Young, az angliai "új mezőgazdaság" vezető szakírójának sikeréről. In: Pro Lyceo Agriensi. Ünnepi kötet Nagy József 70. születésnapjára. Szerk. Gebei Sándor. Eger 1999. 11-28.

19, A mezőgazdasági irodalom felvirágzása az érett feudalizmus korában. In: Klaniczay Gábor – Nagy Balázs szerk. A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Bp. 1999. 143-151.

20, Nemzetiségek Zemplén megyében a 18. század végén. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János és Barta János. Db. 2000. 105-123.

21, Politika és hadügy a Habsburg-uralom idején (1699-1790) – Társadalomtörténet – Kitekintés. In: Magyar Kódex 3. k. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. Bp. 2000. 57-71, 95-108, 416.

22, A Hausvater irodalom kora az európai mezőgazdasági könyvészetben (A hagyományos gazdálkodás irodalmának kiteljesedése a XVII. században). In: Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Piliscsaba 2001. 339-366.

23, Úrbérrendezés Zemplén megyében. In: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Bp. 2001. 9-23.

24, Zemplén megye parasztsága önmaga helyzetéről a XVIII. század második felében. Thesaurus Solemnis. Balogh István köszöntése. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen-Nyíregyháza, 2002. 135-150.

25, II. Frigyes porosz király képe Magyarországon a 18. században. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás és Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, Bp. 2003. 30-35.

26, A három részre szakadt ország. A romlás és kiútkeresés évszázada, A megújulás évszázada. 3 fejezet. In: Kristó Gyula – Barta János – Gergely Jenő: Magyarország története előidőktől 2000-ig. Pannonica Kiadó. Bp. 2003. 205-365.

27, Átdolgozott (rövidített) változata in: Magyar történelem. 21. századi enciklopédia sorozatban. Összeállította Boronkai Szabolcs. Pannonica Kiadó. Bp. 2003. 90-169.

28, I. József, III. Károly, Mária Terézia, II. József, II. Lipót. In: Magyarország uralkodói. Szerk. Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, Bp. 2003. 219-244.

29, Előszó – Írhatunk-e világtörténelmet?; A kora újkor – A modern Európa megalapozása (1492-1789) In: Egyetemes történelem. 21. századi Enciklopédia sorozatban. Szerk. Barta János. Pannonica Kiadó, Bp. 2004. 7-12, 116-173.

30, Az angliai "új mezőgazdaság" eredményeinek kisugárzása a kontinensre. In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2004. 169-184.

31, A Rákóczi szabadságharc társadalmi háttere. In: Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. Szerk. Katona Csaba. Magyar Történelmi Társulat, 2004. 17-30.

32, Európa a 16-17. század fordulóján. In: „Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Szerk. Barta János – Papp Klára. Lucidus Kiadó. Bp. 2004. 17-30.

33, Mád mezőváros birtokosai és lakosai 18. század végi összeírásokban. In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerk. Angi János – Barta János. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2005. 81-89.

34, Parasztvédő rendelkezések a Habsburg Monarchiában a 17/18. században. In: Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Barta János – Papp Klára. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása. Debrecen, 2005. 11-38.

35, A bécsi béke és a Habsburgok. In: „Frigy és békesség legyen…” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára és Jeney-Tóth Annamária. A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója VIII. Debrecen, 2006. 213-224.

36, Az agrárirodalom kezdetei Magyarországon európai összehasonlításban. In: Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Szerk. Orosz István – Mazsu János – Pallai László – Pósán László. Debrecen, 2006. 229-248.

37, Településszerkezet, foglalkozás és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Szerkesztette Ujváry Zoltán. Nagykőrös–Debrecen, 2007. 41-54.

38, Egyházi földbirtokok és jövedelmeik Zemplén megyében a 18. század végén. In: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. Szerk. Erdélyi Gabriella, Tusor Péter. MTA Történettudományi Intézet Kiadása, CD változat!! Bp. 2007. 1021-1038.

39, Földosztályok és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. In: Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza 2007. 73-93.

40, Mintakép vagy akadály? Észrevételek az ókori mezőgazdasági szakírók középkori és koraújkori megítéléséről. In: Orpheusz búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós. Károli Egyetemi Kiadó. Bp. 2007. 31-48.

41, A 18. század. In: Pálffy Géza – Ágoston Gábor – Oborni Teréz – Barta János – Csorba László: A magyar újkor története. Szerk. Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, Bp. 2007. 143-201, 275-276, 283-285.

42, Uradalom az ország szélén (Jobbágyok és földesurak a homonnai uradalomban a 18. század végén). In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger 2008.- 37-52.

43, Mária Terézia "mostoha" mezőgazdasági társasága. In: Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2008. 13-21.7,

44, A parasztgazdaságok jószágai Zemplén megyében a XVIII. század utolsó harmadában. In: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. Szolnok 2009. 147-157.

45, Lappangó szántóföldek (A szántóföld nagysága Zemplén megyében a 18. század végén). In: Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Szerk. Gebei Sándor – Makai János – Bartók Béla. Eger, 2009. 73-84.

46, A paraszti munka értéke. A jobbágymunka értékelése Zemplén megyében a 18. század végén. In: Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József – Draskóczy István. Bp. – Miskolc. 2009. 15-23.

47, A Kazinczy család zempléni birtokai a XVIII/XIX. század fordulóján. In: Ragyogni és munkálni (Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről). Szerk. Debreczeni Attila – Gönczy Monika. Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009, 311-317.

48, Plágium avagy korlátlan írói szabadság? Zemplén megye két leírása a szerzői jogvédelmet megelőző időből. In: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária gondozásában. Szeged, 2010. 119-129.

49, Szemléleti átalakulás vagy kényszerű szerepváltás? (A kommunista hatalomátvétel tükröződése a Debreceni Egyetem tanácsának tevékenységében). In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerkesztette Kovács Zoltán és Püski Levente. Debrecen, 2010. 9-22.

50, Európa a Thököly-felkelés időszakában. In: Az „üstökös kegyeltje”. Késmárki Thököly Imre (1657-1705). Szerk. Gebei Sándor. Hajdúszoboszló, 2010. 89-101.

51, Egyházi szerzők a kora újkori magyarországi szakírók között. In: Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 558-564.

52, Hallgatói demokrácia és tanulmányi fegyelem. Tanulmányi rend a Debreceni Egyetemen a kommunista hatalomátvétel éveiben. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos – Izsák Lajos. Bp. 2011. 429-435.

53, „Urak és parasztok” Sátoraljaújhelyen a 18. század végén (A földbirtoklás és a földhasználat szerepe a város társadalmának megoszlásában). In: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 21. szám. 2011. Sátoraljaújhely 2011. 327–339.

54, (Kapusz Nándorral közösen –) Az Orvostudományi Kar. Egyedül: A Kossuth Lajos Tudományegyetem. In: A Debreceni Egyetem története 1912−2012. Szerk. Orosz István – Barta János. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 204−229., 289−359.

55, Országgyarapítás a birodalom ellenében. In: Németföldről Németországba. Magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. Szerkesztette Frank Tibor. Gondolat Kiadó, Bp. 2012. 57–74.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

 

1. Külföldön idegen nyelven

1, - Orosz Istvánnal: Der Einfluß der Lehren Albrecht Daniel Thaers auf die ungarische landwirtschaftliche Literatur. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin 1/1978. 19-25. lapok.

2, La noblesse hongroise des Lumières: pour et contre l´absolutisme éclairé de Joseph II. In: Études sur le XVIIIe Siècle Vol. XI. Idéologies de la noblesse. Ed. Roland Mortier et Hervé Hasquin. Editions de l´Université Bruxelles. Bruxelles 1984. 117-126.

3, Über die Agrargesellschaften der Habsburgermonarchie und Maria Theresia. In: Probleme der Agrargeschichte des Feudalismus und des Kapitalismus, Teil XVII. Rostock 1987. 43-48.

4, Das 18. Jahrhundert in der ungarischen Agrargeschichtsschreibung. In: Probleme der Agrargeschichte... Teil XVIII. Rostock, 1988. 29-35.

5, Unterschiede der Agrargesetzgebung des aufgeklärten Absolutismus in den Habsburger Erbländern und in Ungarn. In: Agrargeschichte, Bd. 24. Rostock., 1990. 4-10.

6, Problémy osvicenského absolutismu v Uhrách. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3. 1989. Studia Historica XXXVI. Universita Karlova, Praha 1991. 133-139.

7, Recepţionarea modului de viaţă occidental in cercurile marii aristocraţii ungare din veacul XVIII. In: Annarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca XXXII. Cluj-Napoca 1993. 49-54.

8, Vyvoj agrárného myslenia v Uhorsku v 17. a 18. storoci. In: Historicky Casopis, 41. évf. 5-6. szám. Bratislava 1993. 715-720.

9, Habsburg Rule in Hungary in the Eighteenth Century. In: Hungarian Studies Review (Toronto) Vol. XXVII. Nos. 1-2. 2001. 133-161.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

1, Die Schilderung der englischen "neuen Landwirtschaft" in der zeitgenössischen ungarischen Agrarliteratur. In: Egyetemes Történeti Tanulmányok III. Db. 1969. 15-35.

2, Das Bauernideal des aufgeklärten Abslutismus. In. Egyetemes Tört. Tan. VIII. Db. 1974. 15-84.

3, The English "New Agriculture" in Contemporary Hungarian Agricultural Literature. In: Angol Filológiai Tanulmányok VIII. Db. 1974. 77-88.

4, England's Role in the Enlightened Absolutistic Theory of State. In: Angol Filol. Tan. XI. Db. 1977. 155-163.

5, The Agrarian Policy of the Enlightened Absolutism in the Habsburg and Hohenzollern Monarchies. In: Agrártörténeti Szemle, Supplementum XX-XXI. 1978-79. 44-68.

6, Meinungen von Zeitgenossen über die Bauern der ungarischen Tiefebene im 18. Jahrhundert. In: Egyetemes Tört. Tanulm. XX. Db. 1990. 34-39.

7, – Papp Klárával: Rákóczi's Insurrection and Minorities in Hungary) In: Minorities Research No. 6. Lucidus Kiadó. Bp. 2004. 142-157.

 

3. Külföldön magyarul:

1, A Zemplén megyei Rákóczi birtokok sorsa a 18. században. In: Povstanie Františka II. Rákociho 1703-1711 (v novšom priblíženi). A Rákóczi szabadságharc 1703-1711 (újabb megközelítésben) Ed. Peter Kónya. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov 2005. 304-312.

 

4. Magyarországon magyarul:

1, Kísérletek az angol gépek és munkamódszerek eltulajdonítására Poroszországban a XVIII. század hetvenes és nyolcvanas éveiben. In: Acta Universitatis Debrece­niensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Series Historica IV. Debrecen 1965. 39-58. lapok

2, A XVIII. századi európai gabonaforgalomhoz. In: Acta Univ. Debr. Ser. Hist. V. Db. 1966. 3-25.

3, A "Pallérozott mezei gazdaság" forrásairól. In: Agrártörténeti Szemle 1969. 277-308.

4, A porosz agrárpolitika fő vonásai II. Frigyes uralkodása idején. In: Egyetemes Tört. Tan. IV. Db. 1970. 13-75.

5, A kelet-európai felvilágosult abszolutizmus agrotechnikai nézeteiről. In: Agrártört. Szle, 1976. 273-298.

6, A felvilágosult abszolutizmus. In: Egyetemes Tört. Tan. X. Db. 1976. 3-29.

7, A felvilágosult abszolutizmus parasztpolitikája a Habsburg és a Hohenzollern monarchiában. In: Agrárt. Szle 1978. 399-447.

8, – Orosz Istvánnal: Albrecht Daniel Thaer hatása a magyarországi agrártudományra. In: Agrártörténeti Szemle 1979. 365-377.

9, Mária Terézia mezőgazdasági társaságai. Kisérlet a Habsburg-monarchia nemességének aktivizálására. In. Agrártört. Szle 1981. 31-50.

10, Felvilágosodás és nemzetkép Magyarországon. In: Irodalomtörténet 1986/2. 338-356.

11, A felvilágosult abszolutizmus és a jobbágyság a Habsburg monarchiában. In: Egyetemes Tört. Tan. XVI. Db. 1987. 11-18.

12, – Barta Gáborral: III. Béla király jövedelmei (Megjegyzések középkori uralkodóink bevételeiről). In: Századok, 1993. 3-4. szám. 413-449.

13, Széchenyi és az angol példa. In: Valóság, 1994/4. szám. 89-94.

14, Illuziók és realitás a magyar jakobinusok mozgalmában. In: Századok, 1995. 4. szám, 883-898.

15, Az elfelejtett békekötés. A karlócai béke háromszázadik évfordulójára. Valóság, 1999/10. szám. 42-47.

16, Néhány észrevétel Arthur Young, az angliai "új mezőgazdaság" vezető szakírójának sikeréről. In: Pro Lyceo Agriensi. Ünnepi kötet Nagy József 70. születésnapjára. Szerk. Gebei Sándor. Eger 1999. 11-28.

17, A nemesi vármegye 1526-1790 között. In: Vármegyék és szabad kerületek I-II. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei 27. sz. szerk. Radics Kálmán. Debrecen, 2001. 51-62.

18, A szabadságharc árnyékában. (Nagyvárad politikai története 1849-1852 között) Történeti Tanulmányok X. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. Szerk. Takács Péter. Debrecen, 2002. 217-234.

19, – Papp Klárával: A Rákóczi szabadságharc és a hazai nemzetiségek. In: Kisebbségkutatás. 2003/2. szám. 282-295.

20, Az angliai "új mezőgazdaság" eredményeinek kisugárzása a kontinensre. In: Agrártörténeti Szemle. 2004-2005. 1-4. szám. 9-24.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferencia-kiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

1, - Orosz Istvánnal: Die Entwicklung der Agrarwissenschaften und der landwirtschaftlichen Fachbildung in Ungarn im 19. Jahrhundert. In: Albrecht Daniel Thaer Tagung. Band. 5. Akademie der Landwirtschaftswissenschaten der DDR. Berlin, 1979. 71-78.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

1, Religions- und Kirchenpolitik in der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. In: Die Rolle der Kirchen im Modernisierungsprozess der Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert im pannonischen Raum. Internationales Kulturhistorisches Symposion in Kőszeg 2001. Szombathely, 2008. 11-22.

 

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

1, Az állami jobbágyvédelem időszaka. In: Jobbágyok, zsellérek, parasztok. Tudományos ülésszak Ópusztaszeren. Szerk. Bende Lívia – Lőrinczy Gábor. Ópusztaszer, 2002. 19-38.

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

1, A Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században (Tanulmányok) KLTE Történelmi Intézet. Debrecen, 1997. 132 lap.

2, Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára (Angi Jánossal közösen). Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, Db. 2000.

3, The First Millennium of Hungary in Europe (Papp Klárával közösen) Multiplex Media – Debrecen University Press. Debrecen, 2002. 582 lap.

4, Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára (Pallai Lászlóval közösen). Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, Db. 2004. 428 lap.

5, Egyetemes történelem. 21. századi Enciklopédia sorozatban. Pannonica Kiadó, Bp. 2004. 435 lap.

6, „Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Papp Klárával együtt. Lucidus Kiadó. Bp. 2004.

7, Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára (Angi Jánossal közösen). Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, Db. 2005.

8, Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Barta János – Papp Klára. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása. Debrecen, 2005.

9, „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein”. Die Friedensschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok (15.11.1606) IX. Zum 400. Jahrestag des Bocskai–Freiheitskampfes, herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp. Debrecen, 2007.

10, A Debreceni Egyetem története 1912−2012. Szerk. Orosz Istvánnal együtt. Debreceni Egyetemi Kiadó 2012. 575 lap.

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet: Nincs

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven: Nincs

 

2. Magyarországon idegen nyelven

1, Ungarn und Österreich unter Maria Theresia und Joseph II. Hersg. Von Anna M. Drabek, Richard G. Plaschka und Adam Wandruszka, Wien, 1982. In: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tome 32. No. 1-2. 1986.  185-188.

2, Beiträge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen. Szerk. Paul Philippi. Köln-Wien 1984. In: Acta Historica... Tome 34. No. 2-3. 1988. 307-311.

 

3. Külföldön magyarul: Nincs          

 

4. Magyarországon magyarul: 52 tétel a Századokban, Agrártörténeti Szemlében, Világtörténetben, Debreceni Szemlében és másutt.

 

IX. Egyéb publikációk

1, Közreműködés a Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis X-XVI. kötetének készítésében, Bp. 1979–1986.

2, Megjelent további 6 tudományos-ismeretterjesztő és ismeretterjesztő kötetem (részben a Kossuth és Móra Ferenc Ifjúsági Kiadóknál), de mivel ezeket a MAB nem értékeli, megnevezésüktől eltekintek.

3, Szakfordítás: Franz Mehring: Tanulmányok a német történelemről. Válogatta Gunst Péter. Gondolat Kiadó, Bp. 1981. 597 lap, de, mivel a szerző nem antik auctor, a fordítás így nem minősül tudományos munkának.

4, Rendelkezem kb. 70 kisebb közleménnyel, köztük szócikkekkel a Katolikus Lexikonban, Előszókkal az Erdély és a Partium pályázat keretében megjelentetett kötetekben, évfordulós vagy más megemlékezéseken elhangzott rövid korrajzokkal és életrajzi leírásokkal, konferencia beszámolókkal amelyek azonban szintén nem felelnek meg a MAB követelményeknek, felsorolásukat nem tartom szükségesnek.