szakmai önéletrajz

Papp Imre

2014

 

I. képzettség, képesítés000

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

történelem-földrajz szakos középiskolai tanár

1973

KLTE

 

II. oktatási tevékenység alapképzésben és mesterképzésben (minimum 5 évre visszamenőleg, de lehetőség szerint minél teljesebb időbeli visszatekintéssel)

 

A) oktatott kurzusoka DE BTK-n képzési szintenként

(i)                 BA:     Európa a kora újkorban. e.a. I. évf. II. félév

(ii)                           Mezőgazdaság és agrártársadalom a középkorban. szem. I. évf. I. félév

(iii)                         XIV. Lajos élete és kora. spec.koll. II-III. évf. II. félév

(iv)                         Az európai nemesség a kora újkorban. III. évf. I. félév

(v)                           A francia forradalom és kora. szem. III. évf. I. félév

(vi)             MA

(vii)                       Gazdaság, társadalom és életmód a kora újkori nyugat-Európában. szem. I.          évf. I. félév

(viii)                     A francia nemesi társadalom a 18. században. e.a. társadalomtört. spec. II.           évf. II. félév

(ix)                         Európa gazdasági régiói a kora újkorban. szem. II. évf. II. félév

(x)                           A francia mezőgazdaság a 19. században. e.a. társ.tört. spec. I. évf. I.       félév

(xi)                         A francia mezőgazdaság és agrártársadalom a XIX. században. speckoll. I-          II évf.

 

(xii)           a DE más karain képzési szintenként

(xiii)         más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

 

B) oktatásszervezői tevékenység

 

(i)           témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

19

 

OTDK

 

 

egyéb:

 

 

 

(ii)         szakfelelősség: MA szak szakfelelőse

(iii)       szakirány felelősség

(iv)       tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével) MA "Rendi társadalom - polgári társadalom" 8 kredit

(v)         egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

 

III. oktatási tevékenység doktori iskolában (minimum 5 évre visszamenőleg, de lehetőség szerint minél teljesebb időbeli visszatekintéssel)

      A) oktatott kurzusok: Doktorszeminárium I. évf. I-II. félév

B) törzstagság: igen

A)    témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

      két sikeres védés

      egy folyamatban

 

IV. tudományos tevékenység

 

A) főbb kutatási területek:     18-19. századi gazdaság-és társadalomtörténet

                                               társadalom és intézmények a 18. századi Franciaországban

 

B) tudományos minősítések (CSc, habilitáció, DSc)

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

CSc

Habilitáció

DSc

1992 2002

2004

MTA

Debreceni Egyetem

MTA

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit, itt csak számadatok kellenek!)

 

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

 

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

Szőlőtermelés és borkereskedelem

Fejezetek a kora újkor történetéből

Memoria Regum Középkori magyar királyok emlékei és emlékezete Európában

A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása

2006-2009

2005-2008

2010-2012

 

 

2011-2013                

OTKA

 

OTKA

 

TÁMOP 4. 2. 1/B-09/1/KONV-2010-0007

 

 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-20010-0024

 résztvevő

 

résztvevő

 

 csoportvezető

 

 

 

projektfelelős

 

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

a.       bizottsági tagság/elnökség: MTA Történettudományi Bizottsági tagság

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: KLIÓ főszerkesztője, Viágtörténet c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) PhD: kb. 6 opponálás. Elnöklés doktori védésen 8 alkalom. MAB szakértői tevékenység évente. Bizottsági tagság 3 alkalommal MTA doktori védésen

F) egyéb tudományos tevékenység: Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola vezetője, MAB külső szakértő        

 

V. egyéb közéleti tevékenység

ˇ         vezetői és egyéb megbízatások:

  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten: BTDHT tagja.

 

VI. kitüntetések, szakmai elismerések

ˇ         pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

 

Miniszteri Dicséret

Kari Emlékérem

1998-2001

1989

2007

OM

 

OM

DE BTK

 

VII. egyéb szakmai jellegű információk, adatok


 

publikációs lista

PAPP IMRE

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

Magyarországon magyarul

1. A Napkirály. XIV. Lajos élete és kora. Kossuth, 1989. 287 old. ISBN9630933241

2. Nagy Károly és kora. Csokonai, Db., 1997. 197 old. ISBN9632601068

3. A francia mezőgazdaság a 19. században. Kossuth Egyetemi K., Db., 1997. 289 old. ISBN 9634722105

4. A francia nemesi társadalom a 18. században. L'Harmattan, Bp., 2005. 372 old. ISBN 9637343261

 

II. Egyetemi tankönyv        

Magyarországon magyarul, társszerzőkkel

1. Angi-Bárány-Orosz-Papp-Pósán: Európa a korai középkorban (3-11. sz.). DUP, db., 1997. 203-290. old. ISBN963038499

2. Angi-Barta-Bárány-Orosz-Papp-Pósán: Európa az érett és a kései középkorban (11-14. sz). DUP, Db., 2001. 57-63., 135-143. és 157-177. old. ISBN 9630075989

3. Angi-Barta-Bárány-Györkös-Kovács-Lévai-Papp I.-Papp Kl.-Pósán: Európa az újkorban (16-18. sz.). DUP, Db., 2006. 13-27., 84-89., 177-188., 309-320. és 397-406. old. ISBN 9638727217

 

III. Könyvfejezet     

Magyarországon magyarul

1. Hajdúszoboszló politikai viszonyai a polgárim átalakulás korában (1848-1872). In: Dankó Imre szerk.: Hajdúszoboszló monográfiája. Kn., Hajdúszoboszló, 1975. 294-324. old. ISBN 963030211

2. Nagy Károly renovatio imperii-je, Kézműipari forradalom és agrárátalakulás, Rendi társadalom és rendi monarchia, Az ész évszázada,  A francia forradalom és Európa. In: Gunst Péter szerk.. Európa története. Csokonai, Db.,1993. 50-54., 100-126. és 216-230. old. ISBN963260077

3. 1789 - A francia forradalom, 1799 - Napóleon államcsínye. In: Poór János szerk.: Ötven nagyon fontos évszám. Lord K., Bp., 1995. 237-251. old. ISBN9638516372

4. Franciaországra vonatkozó címszavak. In: Poór János szerk.: Egyetemes történeti kislexikon. II. k. Kora újkor. Bp., Maecenas K., 1996. 5 ív. ISBN9639025119

5. Királyság és rendiség Franciaországban. In: Poór János szerk.: A kora újkor története. Osiris, Bp., 2009. 191-210. old. ISBN 9789632760131

6. A francia vallásháborúk és a nantes-i ediktum. In: Poór János: i. m. 2009. 312-331. old.

7. Az első francia gyarmatbirodalom. In: Poór János: i. m. 2009. 403-425. old.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány         

Magyarországon magyarul

1. Trefort Ágoston és a reformkori örökváltság tervek. In: Stúdium IV., KLTE, 1973. 11-16. old.

2. A centralisták vámpolitikája az 1840-es években. In: Stúdium V., KLTE, 1974. 3-14. old.

3. A párizsi Kommün debreceni sajtóvisszhangjáról. In: Múzeumi Kurír 19., 1975 december. 38-40. old.

4. Osztrák-francia diplomáciai kapcsolatok a restauráció korában. In: Egyetemes Történeti tanulmányok X., KLTE, 1976. 30-54. old. ISSN0324-5152

5. Földbirtoklás és differenciálódás a francia agrártársadalomban a polgári forradalom előtti évtizedekben. In: Egyetemes Történeti Tanulmányok XII-XIV., KLTE, 1980. 69-121. old.

6. Stagnálás és átalakulás a francia mezőgazdaságban. A mezőgazdasági termelés története a XVIII. század közepétől a XIX. század közepéig. In: Egyetemes Történeti tanulmányok XV., 1981. 75-137. old.

7. Az "új mezőgazdaság" eszméi Franciaországban a XVIII. század második felében. In: Egyetemes Történeti Tanulmányok XIX., 1988. 5-23. old.

8. Mathieu de Dombasle és a francia mezőgazdaság. In: Agrártörténeti Szemle 1-4., 1990. 118-149. old. HU ISSN0002-1105

9. A Napkirály. In: Rubicon, 1990/5. 3-5. old

10. A francia mezőgazdaság Európában a XIX. században. In: Egyetemes történeti tanulmányok XX., 1990. 58-80. old.

11. A XIX. század végi válság a francia mezőgazdaságban. In: Agrártörténeti Szemle, 1992/1-4. 1-32. old

12. Telepítési mozgalmak és a mezőgazdaság átalakulása a XVIII. században (Barta Jánossal és Orosz Istvánnal közösen). In: Világtörténet, 1995. ősz-tél. 40-42. old. ISSN00836265

13. Gazdaság és társadalom a frank birodalomban Nagy Károly korában. In. Debreceni Szemle, 1995/4. 581-600. old. H ISSN1218 022X

14. A hagyományos mezőgazdaság termelési rendszerei Franciaországban a 18. században. In: Agrártörténeti Szemle, 1996/1-4. 172-185. old.

15. A Karoling birodalom és Európa. In: História, 1997/3. 8-12. old. HU ISSN 01392409

16. Francia utazók az 1820-40-es évek Magyarországáról. In. Debreceni Szemle, 2001/2. 234-240. old.

17. A francia nemesség urasági jogai és birtokai a XVIII. században. In: Agrártörténeti Szemle, 2001/3-4. 307-350. old.

18. Carolus Magnus. valós történetek és tévhitek Nagy Károly életéről. In: Rubicon, 2003/5. HU ISSN 08656347

26-34. old.

19. Nemesség és társadalmi mobilitás a 18. századi Franciaországban. In. Történeti tanulmányok XIV., 2006., Debrecen. 101-117. old. ISSN 1217-4602

20. Tolerancia eszmék és tolerancia ediktumok a francia vallásháborúk korában. In: Történeti tanulmányok XV., 2007 (2009)., 83-94. old. ISSN 1217-4602

21. Párizs gabonaellátása a 18. század második felében. In: Világtörténet, 2011. 3-4. 163-183. old. ISSN 0083-6265

 

 

V. Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

 Külföldön idegen nyelven

1. Contribution à la réception des idées de la Révolution française en Hongrie dans les années 1790. In: Philippe Bourdin - Barnard Gainot, textes réunis par: La République directoriale. t. 1-2, Clermont-Ferrand, Université de Blaise-Pascal, 1998. 1047-1056. old. ISBN2908327406

 

 Magyarországon idegen nyelven

1. Voyageurs français en Hongrie dans les années 1820-1840. In: Klara Papp - Janos Barta editors-in chef: The First Millenium of Hungary in Europe. Db., DUP, 202. 536-541. old. ISBN 2025199

2. La crise agraire en Hongrie et en France à la fin du 19e siècle. In: Jean-Luc Fray - Tivadar Gorilovics, textes publiés sous la résponsabilité de: Regards croisés. Recherches en Lettres et en Histoire, France et Hongrie. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 2003. 223-232. old. ISBN 4727573

 

 Külföldön magyarul

1. A francia szőlő -és bortermelés a filoxéra vész után. In: Josef Badurik - Peter Konya - Radovan Peknik, ed.: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Presov, Univ. Presov, 132-138. old. ISBN 8096831240

2. A francia külpolitika a Rákóczi-szabadságharc korában. In: Peter Konya, ed.: Povstanie Františka II. Rákócziho 1703-1711 (v novšom približeni). Presov, Univ. Presov, 2005. 220-227. old. ISBN 8080684022

 

Magyarországon magyarul

1. A francia mezőgazdaság a polgári forradalom korában. In: Vadász Sándor szerk.: Tanulmányok a francia forradalom történetéből. Bp., Kossuth K., 1989. 18-44. old. ISBN 963093342X

2. Forradalom és gazdaság. In: D. Rácz István szerk.: Tanulmányok a francia forradalomról. Db., KLTE, 1991. 15-21.old. ISBN 963471725

3. A francia forradalom és az agrárkapitalizmus. In: Glatz Ferenc szerk.: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Bp., MTA TI, 1993. 129-138. old. ISBN 9638312041

4. Szerkezeti változások a francia mezőgazdaságban a 19. században. In: Buza J.-Csató T.-Gyimesi S. szerk.: A gazdaság kihívásai. Berend T. Iván 65. születésnapjára. Bp., BKE, 1996. 123-136. old. ISBN 9635031548

5. Földbirtok-és gazdaságmegoszlás a 19. századi francia mezőgazdaságban. In: Fazekas Csaba szerk.: Társadalomtörténeti tanulmányok. Stúdia Miskolciensia 2. Miskolc, Bíbor K., 1996. 124-137. old. ISBN 9638538767

6. Terméshozamok a 19. századi mezőgazdaságban. In: Rácz István szerk.: Szabó István Emlékkönyv. Db., Kossuth Egy. K., 1998. 445-466. ISBN 9634722660

7. A francia nemesség földesúri jövedelmének szerkezete a 18. században. In: Kovács Ágnes szerk.: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Db., KLTE TI, 1999. 177-190. old. ISBN 963 472339X

8. Állam és mezőgazdaság Franciaországban a 18. század második felében. In: Kukovecz György szerk.: A modern politikai gondolkodás kezdetei. Szeged, JATE, 1999. 83-92. old. ISBN 9634824064

9. Hány nemes élt a 18. századi Franciaországban? In: Angi János-Barta János szerk.: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Db., DUP, 2000. 31-51. old. ISBN 9634724523

10. Európa születése és az európaiság-tudat gyökerei. In: Hülvely István-Pallai László szerk.: Nemzetállam- szuveneritás - integráció. Tanulmányok az integráció témaköréből. Db.,DUP, 2001. 17-28. old. ISBN 9634725554

11. A francia nemesség vagyona és jövedelme a 18. században. In: Buza János szerk.: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlasz Jenő 90. születésnapjára. Bp., BKE, 2001. 325-351. old ISBN 9635083181

12. A Karoling-kori nagybirtok és az árutermelés kérdése a történeti irodalomban. In: Bessenyei J.-Feld I.-Kovács J.-Ringer Á. szerk.: Források és történetírás. Miskolc, Bíbor, 2003. 57-63. old. ISBN 9636615829

13. A nemesi jogok eltörlése a francia forradalomban. In: Krausz Tamás-Szvák Gyula szerk.: Életünk Kelet-Európában. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Bp., Pannonica, 2003. 171-176. old. ISBN 9637730338

14. Vállalkozó nemesek a 18. századi Franciaországban. In: Barta János-Pallai László szerk.: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Db., DUP, 2004. 153-168. ISBN 9632162730

15. Lavoisier mezőgazdasági termék becslése. In: Angi János-Barta János szerk.: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára, Db., DUP, 2005. 91-101. old. ISBN 963 993085012

16. Élelmiszerfogyasztás és mezőgazdasági termelés a 19. századi Franciaországban. In: Buza J.-Estók J.-Szávai F.-Varga Zs. szerk.: Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Bp., Corvinus Rgyetem, 23-39. old.  ISBN 9635033559

17. Az udvari nemesség a 18. századi Franciaországban. In: Orosz I.-Mazsu J.-Pallai L.-Pósán L. szerk. : Magyarság és Európa tegnap és ma. Db.,DUP, 2006. 107-120. old.

18. Földbirtokviszonyok a 18. század végi Franciaországban: a nemesi birtok. In: Bánkiné Molnár Erzsébet szerk.: Föld és társadalom. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 2007. 7-301. old. ISBN9789637112072

19. Az urasági jogok eltörlése a francia forradalomban. In: Székely Gábor szerk.. Megismerhető világtörténelem. Zsigmond László születésének 100. évfordulójára. Bp., ELTE, 2007. 175-185. old. ISBN9789638576712

20. A francia nemesség a forradalom után. In: Bodnár Erzsébet-Demeter Gábor szerk,.: tradíció és modernizáció a 18-20. században. Bp., Hungarovox, 2008. 371-481. old. ISBN 9789637504914

21. A francia mezőgazdaság termelési szerkezete az 1852-es statisztika tükrében. In: Oborni Teréz-A. Varga László szerk.. Memorie Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger, 2008. 385-396. old. ISBN 9789637242465

22. A királyi hatalom és a parlamentek Franciaországban a 18. században. In: Horváth J. András szerk.: Szívvel és tettel. Tanulmányok. A. Varga László tiszteletére. Bp.-Salgótarján, 2008. 61-76. old. ISBN 9789637243691

23. Abszolutizmus alulnézetből. Tartományi kormányzás Franciaországban a 18. században. In: Halmos K.-Klement J.-Pogány Á.-Tomka B. szerk.: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Bp., Századvég, 2009. 425-434. old. ISBN 9789637340734

24. Chaptal mezőgazdaságitermék-számítása. In: J. Nagy László-Varga Beáta-Fewagner Péter Ákos szerk.:Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnapjára. SzTE, Szeged, 2009. 25-34. old. ISBN 9789634829720

25. Arthur Young a francia mezőgazdaságról. In: Draskóczy István - Bessenyei József szerk.: Pénztörténet - gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Budapest - Miskolc, 2009. 263-273. old. ISBN 9789630685313

26. A tokajihoz hasonlított borok Franciaországban a 19. században. In: Orosz István - Papp Klára szerk.: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2009. 223-234. old.  ISBN 9789634373447

27. A francia szőlő-és bortermelés szerkezeti változásai a 19. században. In: Orosz - Papp szerk.: i. m. 269-294. old.

28. Lavoisier Franciaország és Párizs élelmiszer fogyasztásáról. In: Háda B.- Ligeti D. Á.- Majoros I.- Maruzsa Z.- Merényi Kr.- Petneházi M. (szerk.): Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves. ELTE Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bp., 2010. 459-471. old. ISBN 9789632841465

29. Városfogalom és városi népesség Franciaországban a 18. század második felében. In: Bódy Zs.- Horváth S.- Valuch T. (szerk.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Bp. Argumentum, 2010. 461-470. old. ISBN 9789634465751 30. Jean-Baptiste Moheau Franciaország népességviszonyairól. In: Papp I.- Angi J.- Pallai L. (szerk.): Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, DE Töténelmi Intézet, 2010. 185-194. old. ISBN 9789634734192

31. Louis Messance Franciaország vidéki és városi népességéről. In: Kovács Z.-Püski L. (szerk.): Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Debrecen, DE Történelmi Intézet, 2010. 233-242. old. ISBN 9789634734185

32. Párizs élelmiszerfogyasztása a 19. század első felében. In: Ferwagner Péter Ákos - Kalmár Zoltán (szerk.): Távolabbra tekintve. Tanulmányok J. Nagy László 65. születésnapjára. Szeged, Universitas Szeged Kiadó, 2010. 21-31. old. ISBN 978963888875

33. A nantes-i ediktum előtörténetéhez. In: Imre M.-Oláh Sz.-Fazakas G.-Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen, DE Kiadó, 2011. 535-541. old. ISBN9789633181058 II. k.

34. Agrárkonjunktúra III. Napóleon korában. In: Gecsényi Lajos - Izsák Lajos (szerk.): Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2011. 769-776. old. ISBN 9789633120538

35. Párizs gabonafogyasztása a 19. század első felében (18. század vége-1850-es évek) In: Tanulmányok a 70 éves Kaló Ferenc tiszteletére. Szerk.: Kiss László. Acta Academiae Agriensis Nova series Tom. XL. Sectio Historiae. Eger, EKF. 2013. 245- 260. old. ISSN 1785-3117

36. Borfogyasztás és bortermelés a 18. századi Franciaországban. In: Muskovics Andrea Anna (szerk.): Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Tanulmányok a 60 éves Csoma Zsigmond tiszteletére. Budapest, Agroinform, 2013. 329-336. old. ISBN 9789630858281

37. Párizs élelmiszerfogasztása és élelmiszerellátása a 18. század végén. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk.: Halmos Károly - Kiss Zsuzsanna - Klement Judit. Rendi társadalom - polgári társadalom 26. Hajnal István Kör, Budapest, 2014. 162-174. old. ISBN 9789638946324

 

B) egyéb tudományos közlemények

VI. Szerkesztett  kötet

 Magyarországon magyarul

1. Madaras Éva-Papp Imre szerk.: Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. Történeti figyelő 2. Db., KLTE, 1991. 257 old. ISBN 9634717721

2. Angi J.-Mazsu J.-Pallai L.-Papp I.-Pósán L. szerk.: Orosz István: Hagyományok és megújulás. Válogatott tanulmányok a magyar mezővárosok történetéből. Db., Csokonai  K., 1995. 295 old. ISBN 9632600711

3. Papp Imre-Angi János-Pallai László (szerk.): Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, DE Történelmi Intézet, 2010. 420 old. ISBN 9789634734192

 


 

VII. Közlemények

 Magyarországon magyarul

1. Debreceni Tudományos Napok - 2002. In: Debreceni Szemle, 2003/1 151-153. old. HISSN 1218 022X

2. A Klió múltja és célkitűzései. In: Debreceni Szemle, 2007/4. 523-524. old.

3. Oktatás és kutatás a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében. In: Debreceni Szemle, 2009/3-4. 411-419. old.

VIII. Ismertetés, recenzió   

 Magyarországon magyarul

1. Sz. D. Szkazkin. A parasztság a középkori Nyugat-Európában. Bp.,, Kossuth, 1979. In: Századok, 1982/1. 155-161. old. ISSN 0039 8098

2. Perry Anderson: Az abszolutista állam. Bp., Gondolat, 1989. In. BUKSZ, 1991. tél. 488-490. old (Angi Jánossal közösen) ISSN 0865 4247

3. Parasztság és magyarság. Tanulmányok Szabó István születésének 90. évfordulója tiszteletére. Db., KLTE, 1988. In: Agrártörténeti Szemle, 1991/1-4. 271-273. old. HUISSN 00021105

4. Tanulmányok a lengyel nemesség történetéből. Acta Poloniae Historica, XXXVI. 1977. In: Klió, 1992/1. 42-48. old. ISSN 1216 2965

5. Paul Bairoch: Trois révolutions agricoles du monde dévéloppé. Annales ESC, 1989/2. In: Klió, 1993/1. 42-48. old.

6. Dominique Barthélemy: Qu'est-ce que le servage en France au XIe siècle? In: Klió, 1993/2. 53-62. old.

7. Eric Aerts - François Crouset ,dir.: Economic effets of the french Revolutionary and Napoleonic Wars. Leuven, 1990. In: Klió, 1994/1. 66-96. old. (Lévai Csabával közösen)

8. Jean-Marc Moriceau: Au rendez-vous de la Révolution agricole dans la France du XVIIIe siècle. Annales HSS, 1994/1. In: Klió, 1994/2. 113-118. old

9. Robert Fossier: La société médievale. Paris, 1991. In: Debreceni Szemle, 1993/1. 135-142. old. HISSN 1218022X

10. Georges Duby - Guy Lardreau: Párbeszéd a történelemről. Bp., 1991. In: Debreceni Szemle, 1993/2. 288-293. old.

11. Arthur Imhof: Elveszített világok. Bp., 1992. In: Debreceni Szemle, 1994/3. 471-476. old.

12. Domonique Barthélemy: Qu'est-ce que la chevalerie en France aux Xe et XIe siècle? Reveu historique, 1993/587. In Klió, 1995/2. 60-65. old.

13.Erik Wolf: Európa és a történelem nélküli népek. Bp., 1995. In: Debreceni Szemle, 1996/4. 613-616. old.

14. François Furet: Gondoljuk újra a francia forradalmat. Pécs, 1994. In: Debreceni Szemle, 1996/2. 294-300. old.

15. Elisabeth Magnou-Nortier: La féodalité en crise. Revue Historique, 1996/600. In: Klió, 1997/66-72. old.

16. Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Bp., 1996. In: Debreceni Szemle, 1997/2. 299-305. old.

17. Honvári János szerk.: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig.Bp., 1997. In: Agrártörténeti Szemle, 1997/1-2. 304-311. old.

18. Marie-Claire Amouretti et Françoi Sigaut, dir. par: Traditions agronomiques Européennes. Paris, 1998. In: Agrártörténeti Szemle, 1999. 450-455. old

19. Czoch Gábor-Sonkoly Gábor szerk.: A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Db., 2000.  In: Debreceni Szemle, 2000/4. 640-643. old.

20. Gérard Beaur: Histoire agraire de la France au XVIIIe siècle. Paris, 2000. In: Agrártörténeti Szemle, 2001/1-2. 289-293. old.

21. Kósa László: "Hét szilvafa árnyékában". A nemesség alsó rétegének élete és mentalitása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Bp., 2001. In: Ethnica, 2002/IV/3. 151-152. old. ISSN 14198177

22. Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII-XIX. században. Bp., 2001. In: Debreceni Szemle, 2003/2. 304-308. old.

23. Niederhauser Emil-Szvák Gyula: A romanovok. Bp., 2002. In: Magyar Tudomány, 2003/6. 794-795. old. HUISSN 00250325

24. Fernand Braudel: Franciaország identitása. I-II. köt. Bp., 2003-2004.  In: Debreceni Szemle, 2005/1. 130-135. old.

25. Julian Swann: Burgundia rendi gyűlése. Tartományi kormányzás Franciaországban  a felvilágosodás századában. In: Klió, 2008/1. 70-75. old.

26. Jean-Pierre Jessenne: Les campagnes françaises entre mythe et histoire XVIIIe-XXe siècle. Paris, 2006. In: Agrártörténeti Szemle, 2008/1-4. 329-332. old.

27. Katus László: Sokszólamú történelem. Válogatott tanulmányok és cikkek. Szerk.. Nagy Mariann-Vértesi Lázár. Pécs, PTE, BTK, Történelmi Tanszékcsoport, 2008. In: Századok, 2009/1. 234-238. old.


 

FÜGGELÉK

 

MAB-ÁLLÁSPONT: A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

 

 törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk[1], egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:

a)       a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),

b)       pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,

c)       ISBN vagy ISSN számmal ellátott,

d)       lektorált[2],

e)       referált (közismert adatbázisban fellelhető)[3],

f)        a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,

g)       szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány

h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál[4],

i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

k) megrendelhető vagy megvásárolható.

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.

 

A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:

ˇ         napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),

ˇ         saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)

ˇ         egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.

ˇ         rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,

ˇ         (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással

ˇ         recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),

ˇ         pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,

ˇ         szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),

ˇ         egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,

ˇ         tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)

ˇ         nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)

ˇ         még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

 


 

[1] Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóbanforgó periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.

[2] Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent lektorálást.

[3] Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of  Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.

[4]  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres (előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.