Forisek Péter

publikációs lista

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

Forisek Péter: Arrianos-tanulmányok. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2013. 182 lap

Forisek Péter: A Római Birodalom képes története. TKK, Debrecen, 2008. 128 lap

Censorinus A születésnap. (műfordítás, kommentár és a kísérő tanulmányok) Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005. 252 lap

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

Bárány Attila - Fazekas Csaba - Forisek Péter - Hunyadi Zsolt Kerepeszki Róbert - Kőfalvi Tamás - Ősz Ferenc - Patay-Horváth András - Szendi Attila: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. (Szerk. Forisek Péter) Bölcsész Konzorcium, 2006. (http://luna.btk.ppke.hu/hefop/) 329 lap

Forisek Péter: Az ókortudomány informatikai adatbázisai. In: Bevezetés az ókortudományba V. (szerk. Havas László). Debrecen, 2005.

Havas László – Németh György – Szabó Edit: Róma történeti kézikönyv. Az ókori források jegyzékét összeállította: Forisek Péter. Korona Kiadó, Budapest, 2001. 587-635. oldal

Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén. NIIF Információs Füzetek I. 12. 10. Budapest, 2000. 57 lap

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

Címszó: Medicine, MilitaryByzantine Medicine. In: The Oxford Encyclopedia of the Medieval Warfare and Military Technology. (Ed. in chief Clifford J. Rogers). Oxford University Press, 2010. Vol. II. 584-585.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem. (Szerk. Barta János) Pannonica Kiadó, Budapest, 2004. Történelmi fogalomtár 319-379, Nevezetesebb uralkodók és történelmi személyek életrajzi lexikona 380-420, Történeti topográfia 421-430.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

Forisek, Péter: An Extraordinary Military Sacrifice? A Note on Florus II. 24. Acta Antiqua 43, 2003, 107-112.

 

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

Forisek Péter: A számok szerepe antik orvosi elképzelésekben. KALEIDOSCOPE. Művelődés- tudomány- és orvostörténeti folyóirat &:(6) p. &. (2013)

Forisek Péter: L. Flavius Arrianos: Ektaxis kata Alanón (Az alánok elleni csatarend), ÓKOR 2010/2, 47-54.

Forisek Péter: Pányva, vagy hurkos bot? Megjegyzés egy hérodotoszi szöveghelyhez. Jászkunság. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Folyóirata, LI. évf. 3-4. szám. 2007. 114-117.

Forisek Péter: Újításaival megsértette a régi törvényeket és ősi szokásokat. Nagy Konstantin-képek a 20. századi történettudományban, Történeti Tanulmányok. AUD - Acta Historica XV (2007) Különszám: Tolerancia-Intolerancia a történelemben konferencia, Eperjes, 2006. előadásai, megjelenés alatt, 2007.

Forisek Péter: Tudóssors 1945 után. Adalékok Alföldi András emigrációjához. Debreceni Szemle 2007/4. 476-490.

Forisek Péter: Alföldi András a Debreceni Egyetemen. Debreceni Szemle 2005/1. 249-254.

Forisek Péter: Római feliratok Taurinus és Reicherstorffer művében. Történeti Tanulmányok XI. (Szerk. Takács Péter) Debrecen, 2004.

Forisek Péter: Censorinus és műve, a De die natali. (PhD értekezés tézisei) Ókortudományi Értesítő XIV. sz. 2004, 3-8.

Forisek Péter: Censorinus és műve a De die natali. Történeti Tanulmányok XI. (Szerk. Takács Péter) Debrecen, 2003. 197-207.

Forisek Péter: Számmisztika és orvoslás. Censorinus és az antik orvosi iskolák. ÓKOR 2003/2-3. 53-57.

Forisek Péter: Masszinissza numida királysága, Karthagó és Róma. ÓKOR 2002/1. 30-36

Forisek Péter: Egy rendhagyó római győzelmi áldozat. Megjegyzés Florus 2. 24-hez. Történeti Tanulmányok X. Debrecen, 2002. 347-355.

Forisek Péter - Szűcs Tamás: A lacus Pelso az antik és kora középkori irodalomban. Sic itur ad astra 2000/1-2. 257-267.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

Forisek Péter: Arrianos és a görög-római taktikai irodalom. In: Farkas István Gergő, Szabó András (szerk.) Res Militares Antiquae: Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti Konferencia Tanulmányai. Pécs, 2013. február 22-23. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.02.22-2013.02.23. écs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet, 2013. pp. 59-72. (Specimina nova dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis supplementum; 12.)

Forisek, Péter: A Scholar’s Fate after 1945. Reflections on the Emigration of András Alföldi. In: Kalendae. Studia Sollemnia in memoriam Johannis Sarkady. (ed. György Németh) HPS 16. Debrecen 2008. 117-132.

Forisek, Péter: Q. C[a]erellius, the Patron of Censorinus. A Provincial Carrier in the 3rd Century A.D. In: Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam. Vol. II.: De rebus aetatis Graecorum et Romanorum. In memoriam István Tóth. Eds. Ádám Szabó-Péter Vargyas. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2008. 115-120.

Forisek Péter – Szűcs Tamás: Lacus PelsoLake Balaton. A New Etymology? In: György Németh – Péter Forisek: Epigraphica III. Politai et cives. Sudia Sollemnia in honorem Geyzae Alfoeldy doctoris honoris causa Universitatis Debreceniensis. Hungarian Polis Studies 13. Debrecen, 2006. 229-238.

Forisek Péter: Inscriptions of the Roman Dacia in the Works of Taurinus and Reicherstorffer. In: György Németh - Ioan Piso: Epigraphica II. Mensa Rotunda Epigraphiae Pannonicae Dacicaeque. Hungarian Polis Studies 11. Debrecen, 2004. 237-253.

Forisek Péter: An Online Database of the Greek Inscriptions of Pannonia. Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonicarum. In: György Németh - Péter Forisek: Epigraphica I. Studies on Epigraphy. Hungarian Polis Studies 6. Debrecen, 2000. 106-112.

 

3. Külföldön magyarul

Forisek Péter: A társadalmi mobilitás egy lehetősége a Kr. u. III. századi Rómában. In: Papp Levente – Tapodi Zsuzsa (szerk.): Közösség, kultúra, identitás. Válogatás a Közösség és idegenek (Csíkszereda 2005. szeptember 14-16.) című konferencia előadásaiból. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2007, 79-88.

 

4. Magyarországon magyarul

Forisek Péter: Arrianos alán hadjáratának logisztikája, In: Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Szerk, M. Nagy Ilona-Szekeres Csilla-Takács Levente-Varga Teréz. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010. 65-71.

Forisek Péter: Bithyniától Rómáig. Arrianos politikai és katonai karrierének vázlata, Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. (Szerk. Papp Imre-Angi János-Pallai László) Debrecen, 2010, 17-24.

Forisek Péter: Európa fogalma a klasszikus antikvitásban. In: Nemzetállam - Szuverenitás - Integráció. Tanulmányok az integráció témaköréből. (Szerk. Hülvely István - Pallai László) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001. 7-17.

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

György Németh - Péter Forisek (eds.): Epigraphica I. Studies on Epigraphy. Hungarian Polis Studies 6. Debrecen, 2000.

 

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

Alföldi András: Pogány szokások, keresztény emlékek. (Szerk. Patay-Horváth András – Forisek Péter). Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2011.

Alföldi András: A korai Róma. (Ford. Takács Levente, szerk. Patay-Horváth András – Forisek Péter). Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2009.

Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton. (Ford. Patay-Horváth András, szerk. Patay-Horváth András – Forisek Péter). Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2006.

Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma. (szerk. Patay-Horváth András – Forisek Péter) Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005.

Alföldi András: Magyarország népei és a Római Birodalom. (szerk. Patay-Horváth András – Forisek Péter) Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2004. 204 lap

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

Angelos Chaniotis-Pierre Ducrey (Eds.): Army and Power in the Ancient World. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2002. Acta Antiqua 43, 2003, 501-502.

 

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

Forisek Péter: Kurt A. RaaflaubHans van Wees (szerk.): Kézikönyv az archaikus kori görögségről (Forisek Péter) Klió 2011/3, 45-50.

Forsythe, Gary: Livy and Early Rome. A Study in Historical Method and Judgement. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1999. Historia Einzelschriften 132. Klió 2000/3.

Forisek Péter: Informatika és ókortudomány. Debreceni Szemle 2000/2. 274-278.

Forisek Péter: Ókortudomány és informatika. Sic itur ad astra 2000/1-2. 267-283.

B. Bosworth: Nagy Sándor. A hódító és birodalma. (Ford. Vilmos László) Budapest, 2002. 475 oldal. ÓKOR 1, 2002. 60-61.

Forisek Péter: Sophia. Ókori linkek gyűjteménye. Ókortudományi Értesítő 6, 2000, 40-41.

Forisek Péter: Beszámoló az I. Epigraphicai Kerekasztalról. Debreceni Szemle 2000/2. 324.

Forisek Péter: Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonicarum (CIGP). Ókortudományi Értesítő 5, 2000, 40.

 

IX. Egyéb publikációk

Műfordítás

Appianos: Ibéria története, A hannibáli háború. In: Appianos Róma története. (Szerk. Németh György-Patay-Horváth András) Osiris, Budapest, 2008. 56-160.

Censorinus A születésnap. Ford. a kommentárokat és a kísérő tanulmányokat írta: Forisek Péter) Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005.

Aelius Spartianus: Antoninus Geta életrajza. In: Historia Augusta. (Szerk. Havas László - Burai Erzsébet - Takács Levente) Multiplex Media - Debrecen University Press, Debrecen, 2003. 240-246.

Polübiosz Történeti könyvei. I-II. (Szerk. Tegyey Imre - Forisek Péter) XXXI-XXXII, XXXVIII-XXXIX. könyvek fordítása. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2002.

 

Lexikon-szócikk

Római időszámítás, Genius (szócikkek) In: Hyperión: az Antik Gyűjtemény kiállítása a világhálón. Lexikon -Budapest: Szépművészeti Múzeum 2004.

http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/

Polgár (szócikk) In: Magyar Katolikus Lexikon. (Főszerk. Diós István) Szent István Társulat, Budapest, 2006.

Ismeretterjesztő

Forisek Péter-Köpösdi Judit: A világ csodáinak nyomában. Debrecen, 2008. 112 lap

Szlovákul: Peter Forisek, Judit Köpösdi: Po stopách divov sveta. (prekl. Katarína Borosová). TKK-SK, 2009. p. 120.

Forisek Péter: Háromszáz spártai. IPM 2007. május http://www.interpressmagazin.hu/index.php?page=archivum&cid=61

Forisek Péter: Nagy Sándor, a züllött globalizátor. IPM 2004. február http://www.interpressmagazin.hu/index.php?page=archivum&cid=640

Forisek Péter: Baleári parittyások. IPM 2003. február http://www.interpressmagazin.hu/index.php?page=archivum&cid=1438