publikációs lista 2012

 

Dr. Erős Vilmos

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

·Magyarországon magyarul 5

A Szekfű-Mályusz vita. "Csokonai Új História Könyvek". Csokonai Kiadó, Debrecen, 2000. 200 o.

Asszimiláció és retorika. "Csokonai Disputa Könyvek". Csokonai Kiadó, Debrecen, 2005. 174 o.

A harmadik út felé. /Szabó István történész cikkekben és dokumentumokban./ „Kisebbségkutatás Könyvek.” Lucidus Kiadó, Budapest, 2006. 418 o.

A szellemtörténettől a népiségtörténetig.(Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról.) Ad Librum Kiadó, Budapest. 2010. 409 o.

A szellemtörténettől a népiségtörténetig.(Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról.)(2., javított, bővített, átdolgozott kiadás.) Debrecen University Press, Egyetemi Kiadó, Debrecen. 2012. 414 o.

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

·Magyarországon magyarul 2

 

Történettudomány. In: Magyarország a XX. században. V. Szerkesztette: Kollega Tarsoly István, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000. 285–312.

Történettudomány. In: Magyarország a XX.században. V. Szerkesztette: Kollega Tarsoly István. Babits Kiadó, Szekszárd. 2000. 285-312.o. /http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/ 2005. 04.28.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven 2

"Historian has to have virtues: A conversation with the Polish historian     and theorist of history Ewa Domanska".

          In: Rethinking History, The Journal of Theory and Practice.15. 2011/3.      419-430.o.

Die ungarische Geschichtsschreibung zur Zeit des Dualismus(1867-          1918).

        In: kakanien revisited. 2012.

http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/VEroes1/main.

 

 

1-10.o.

·Magyarországon idegen nyelven 1

Mályusz 's "Ethnohistory". in:    Budapest Review of Books, 1995/4. 179–186.

3. Külföldön magyarul 4

 

A magyar történetírás a két világháború között.

In: Erdélyi Múzeum, 2009/1-2. 7-27.o.        

 Hóman Bálint és a historiográfia.

  In:Korunk, 2010/9. szeptember. 62-70.o.

I. Tóth Zoltán(1911-1956).

In: Korunk, 2011/5. május. 80-85.o. 

 A magyar történetírás a dualizmus korában.In: Erdélyi Múzeum, LXXIII.           kötet. 2011/3-4. füzet. 12-22.o.

 

4. Magyarországon magyarul:  35

A Szekfű-Mályusz vita kialakulása.

         in: Századok, 1995/3.  573–596.

       - Mályusz Elemér népiségtörténete. in:       BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 1995/3. 280–287.

       - Szekfű és Mályusz vitája a középkori magyar nemzetiségi politikáról.  in:  Történeti Tanulmányok IV., 1995. Debrecen, KLTE .125–146.

       - Szekfű és Mályusz vitája a Magyar Történet -ről. in:       Századok, 1997/2. 453–476.

     - Szabó István körül. in: Aetas , 2000/3. 110–126.

    - Mit jelent a történetírás-történet és miért írjunk ilyent? in: Aetas, 2000/4. 142–147.

- A hatalom humanizálása avagy Szekfű démonizálása. Megjegyzések Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat. Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekfű Gyulával című könyvéhez. in: Századvég , 2000/4.135–144.

- Szabó István és 1848/49. in: Történeti Tanulmányok. X. Debrecen, 2002. 9–37.

- Szabó István és 1848/49. in: Valóság. 2003/7. 94–108.

- Látomás és indulat a szekfűlógiában./Válasz Miskolczy Ambrus: Csoportkép történészekkel című írására./ in: Aetas. 2004/4. 312–321.

- Bevezető Szabó István: Nemzetszemlélet és magyarságtudat című tanulmányához. in: Kisebbségkutatás, 2004/4. 635–646.

- Egyedi-egyetemes történetírás. /Megjegyzések Ernst Breisach könyvéhez./ in: Történeti Tanulmányok, XII. Debrecen, 2005. 7–25.

- A személy, a régió és a föderalizmus. /Prof. Dr. Guy Turchanyval közösen./ In: Magyar Tudomány, 2007/3 354–363.

- A 19.századi német historizmus.In: Valóság, 2007/12. 1–15.

- A személy, a régió és a föderalizmus./ Megemlékezés Denis de Rougemontról/. Prof. Dr. Guy Turchanyval közösen. In: Világosság, 2008/1. 87–98.

- A szellemtörténet. In: Valóság, 2008/5. 20–35.

- Hegel és Kierkegaard között. (Denis de Rougemont és a történelem.) In: Világosság, 2008/5. 81–88.

- Történetfilozófiai iskolák vagy irányzatok a XX. században. In: Valóság, 2008/9. 25–41.

- Erkölcs és államrezon. (Szekfű Gyula és Jacgues Maritain kapcsolata.) In: Világosság, 2008/9–10. 167–174.

- Történetfilozófiai iskolák a huszadik században. In: Történeti Tanulmányok XV. Szerkesztette Velkey Ferenc. Debrecen, 2008. 7–30.

- A magyar történetírás a két világháború közötti időszakban. In: Valóság, 2009/2. 48–69.

- Mályusz Elemér és a népiségtörténeti iskola (Szabó István). In: Néprajzi Látóhatár, 2009/1. 5–39.

- A nyugat-európai(francia és angol) történetírás a XIX. században.

In: Valóság, 2009/8. 46-63.o.

            -    A XVI-XVIII.századi történetírás I.

            In: Világosság. 2009/2. 111-125.o.

         - A XVI-XVIII.századi történetírás II. A magyar történetírás a XVI-          XVIII.században.

            In: Világosság, 2009/3. 127-137.o.

       -    Van-e a történelemnek elmélete?

            In: Valóság, 2009/11. 66-72.o.

- Szekfű historiográfiai koncepciója. (Előadás a Szekfű Gyula születésének      125.évfordulója alkalmából tartott tudományos tanácskozáson. Székesfehérvár 2008. november 25.) Magyar Szemle, 2010/1-2(február).  51-63.o.

       -    Az amerikai történetírás.

In: Valóság, 2010/2. 75-94.o.

            - A Szent István-i államtól Kárpát Európáig. (Szekfű Gyula           történetpolitikai          gondolkodása az 1940-es évek első felében.)

            In: Limes, 2010/2. 15-30.o.  

            - Hóman Bálint és a historiográfia.

             In:Magyar Szemle, 2010/11-12. november/december. 90-106.o.

            -     A második világháború utáni német történetírás.

            In: Valóság, 2011/11(november). 20-33.o.

            -   A magyar történetírás a dualizmus korában.

In: Valóság, 2012/2. Február. 22-40.o.

- Szabó István "ellentörténelme"-i az 1950-es években. (Hungarológiai      Konferencia, Kolozsvár, 2011. augusztus 27-én elhangzott előadás.)            Magyar Szemle, 2012/május-június. 98-119.o.

   - Sebestyén Gyula bírósági pere Szekfű Gyulával.

       In: Néprajzi Látóhatár, 2011/3. 83-103.o.         

           -  A francia  történetírás a huszadik században.

             In: Valóság, 2012/8. Augusztus. 47-63.o.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

           

·Magyarországon idegen nyelven 3

 

            - Die Rolle von Elemér Mályusz in der ungarischen Sigismund-Forschung. in: Das Zeitalter König Sigmunds, Debrecen, DUP. 2000. 39–43.

- István Szabó und die Probleme von 1848/1849. in: The first Millenium of Hungary in Europe. Debrecen University Press. Debrecen, 2002. 480–490.

            -    Ethique et raison d’état.  (Gyula Szekfű et Jacques Maritain.)

   In: Schola Europaea. Les valeurs de l'Europe-L'Europe des valeurs. (Európa értékei – az értékek Európája. A Magyar Tudomány Ünnepe, 2007. november 22-23. c. konferencia előadásai.) Szerkesztette: Havas László-Takács László-Tegyey Imre. Budapest-Debrecen. 2009. 333-339.o.

3. Külföldön magyarul 1       

  Hóman Bálint és a historiográfia.

          In: A tudomány határai. (Szerkesztette Cseke Péter.) Korunk/Kompress     Kiadó. Kolozsvár 2011. 153-162.o.           

4. Magyarországon magyarul 9

- Szabó István és 1848/49. in:  Ünnep - hétköznap - emlékezet. /A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény, 2000.augusztus 24-26./ Rendi társadalom - polgári társadalom. 14. Salgótarján, 2002. 276-284.o.

- Utószó és bibliográfia Szekfű Gyula válogatott tanulmányaihoz. in: Szekfű Gyula: Nép, nemzet, állam. Válogatott tanulmányok. I-II. Századvég-Osiris Kiadó.          Bp., 2002. 715–755.

- Bevezetés Szabó István népiségtörténeti tanulmányaihoz. in: Szabó István: Népiségtörténeti tanulmányok. Lucidus Kiadó, Budapest, 2005. 7–44.

- A második világháború utáni német történetírás. In: A felhalmozás míve. (Ünnepi tanulmányok Kövér György tiszteletére.) Szerkesztette: Halmos Károly-Klement Judit-Pogány Ágnes-Tomka Béla) Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 571–579.

            - Hóman Bálint és Mályusz Elemér kapcsolata. In:Történeti átértékelés.    Hóman Bálint, a történész és a politikus.(Szerk. Ujváry Gábor, a   szerkesztő munkatársa Csurgai Horváth József)

            Ráció Kiadó, Budapest. 2011. 217-228.o.

            - Szekfű historiográfiai koncepciója. In: A negyedik nemzedék és ami      utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. (Szerk. Ujváry Gábor, a szerkesztő munkatársa Nagy József Zsigmond)

            Ráció Kiadó, Budapest. 2011. 101-111.o.

            - Szabó István "Magyar története" az 1950-es években. ("Metszetek a       magyar filozófiai gondolkodás elmúlt 100 évéből "című konferencián            elhangzott előadás.     2011.április 28. Debreceni Akadémiai      Bizottság.)

            In: Nagyerdei Almanach.(A Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetének    Évkönyve.)2011/2. 1-20.o.

            http://www.nagyalma.hu/archivum.php.

- Historiográfia-írás Magyarországon 1945 után. In: "Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról.(Szerkesztette Erős Vilmos ésTakács Ádám.) Tálentum sorozat 13. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 150-166. o.

            - A történetírás történet paradigmái. (Historiográfiai konferencia, előadás.            Debrecen. 2010. november 25.)

            In: Történeti Tanulmányok, XIX. "A historiográfia műhelyében". (Szerkesztette Erős Vilmos és Velkey Ferenc.) Debrecen, 2011(2012.). 9-20. o.

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul 4

Szekfű Gyula: Nép, nemzet, állam. Válogatott tanulmányok. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 755.

Szabó István: Népiségtörténeti tanulmányok. Lucidus Kiadó, Budapest, 2005. 239.

 - "A historiográfia műhelyében". Történeti Tanulmányok, XIX. (A 2010-es historiográfiai         konferencia előadásai.        Debrecen. 2010. november 25.)[Velkey Ferenccel közösen.]Debrecen, 2011(2012). 187 o.

- "Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról.(Takács Ádámmal közösen.) Tálentum sorozat 13. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 167 o.

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven1

 

Das Textbuch als "kulturelle Repräsentation". (Über die historiographische           Sammlung von Adam Budd.)

            In: kakanien revisited. 2011.

        http://www.kakanien.ac.at/rez/VEroes1.pdf.

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul 26

 

- A historizmus problémái. /Georg G. Iggers: Historicism. The History and the Meaning of the Term. Journal of the History of Ideas, 1995/1./ in: Klió, 1995/2. 10–14.

- A Szekfű-Mályusz vita. PhD értekezés tézisei. Debrecen, KLTE 1996. 9.

- A pozitivizmus Angliában. in: Klió,1996/2. 17–19.

- Willi Oberkrome: Volksgeschichte: Methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft. 1918–1945. in: Debreceni Szemle 1996/3. 431–432.

- Gunst Péter: A magyar történetírás története. in: BUKSZ, 1996/3. 334–336.

- Posztmodern historizmus. in: Klió, 1997/2. 15–18.

- Az Annales paradigma, avagy a történetírás kérdőjelei. in: Perem, 1998/1. 3.

-A balti német történészek a nemzeti szocializmus szolgálatában. in: Klió, 1998/1. 144–145.

- Marc Bloch: A történész mestersége. in: Debreceni Szemle,1998/1. 135–136.

- A historiográfia legújabb szintézise. Klió, 2000/1. 25–32.

- Reflexiók a posztmodernről. Klió , 2001/1. 13–15.

- Egy történészvita utórezgései. Klió, 2002/1. 21–23.

- Magyar szellemtörténet. /Miskolczy Ambrus: Nemzet és szellem. Babits Mihály, Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula és Zolnai Béla világáról./ In: Aetas, 2002/1–2. 294–297.

- Cinzio Violante: Das Ende der 'grossen Illusion'. Ein europaeischer Historiker im Spannungsfeld von Krieg und Nachkriegszeit, Henri Pirenne /1914–1923/ - Zu einer Neulesung der "Geschichte Europas". In: Debreceni Szemle, 2005/2. 302–305.

- A posztmodern kihívás. in: Klió, 2006/1. 3–7.

- Nietzsche és a történelem. In: Klió, 2008/1. 20–23.

- Szekfű: árnyak és viták. (Az Eötvös Collegium konferenciakötetéről)( Recenzió a „Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban” című kötetről. Szerkesztette: Paksa Rudolf. Argumentum Kiadó, Eötvös József Collegium, Budapest, 2007. 197. In: Kommentár, 2008/2. 120–127.

- Meinecke emigráns tanítványai. In: Klió, 2008/3. 9–12.

- A historiográfia Amerikában. In: Klió, 2008/4. 13–18.

- Ernst Breisach historiográfiájáról. In. Valóság, 2009/4. 105–113.

- A Froude-betegség diagnosztizálása. In: Klió, 2009/2. 5–8.

      - Gyurgyák János-Kisantal Tamás (szerk.): Van-e a történelemnek       elmélete?         Történetelmélet I-II.

            In: Magyar Tudomány, 2010/4. 707-711.o.

       -   A történelem művelése.

            In: Klió, 2009!4. 3-8.o.

     -   Adam Budd(szerk.): A modern historiográfia szöveggyűjteménye. Nyugati            források.

            In: Klió, 2010/3. 3-9.o.

- Habsburg emlékezet a két világháború között-

            Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. (A Habsburg Birodalom         emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban            1918-1941.) című könyvéről.

         In: Aetas, 2012/2. 190-195.o.

 

 

·Egyéb publikációk 18

 

 

-Verbiage, sorvezetővel.(Válasz Bolgár Dánielnek.) In: BUKSZ, 2007/ 1. 3–7.

 - A szellemtörténettől a népiségtörténetig.(Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról.) Habilitációs értekezés tézisei.

     Debrecen, 2010. 10 o.

 

Forrásközlemények:

 

       - A Hóman - Mályusz ügy. in: Aetas,1996/2–3. 220–244.

       - Adalékok Szekfű Gyula és Mályusz Elemér vitáihoz. in: Történeti Tanulmányok V., 1996. Debrecen, KLTE. 27–41.

       - Mályusz Elemér feljegyzése egy Magyar Történeti Intézet felállításáról. in: Történelmi Szemle, 1998/1–2. 113–126.

       - Mályusz Elemér: A magyar társadalom a francia forradalom időszakában. in: A szabadság Debrecenbe költözött. /Tanulmányok 1848/49 történetéhez./ Erdélytörténeti Könyvek 2. Szerkesztette: Takács Péter. Debrecen, 1998. 33–43.

       - Történelem és élet. /Szabó István előadása./ in: Történelmi Tanulmányok VII., 1999. Debrecen, KLTE.215–224.

       - Szabó István: Nagyszőllős. in: Történelmi Tanulmányok VIII., 2000. Debrecen, 183–186.

       - Szabó István: Kossuth Lajos. in: Debreceni Szemle, 2002. 4. szám. 162–169.

       - Szabó István előadása a tudományos magatartásról. in: Történeti Tanulmányok X., Debrecen, 2003. 155–160.

       - Szabó István: Nemzetszemlélet és magyarságtudat. I. in: Kisebbségkutatás, 2004/4. 647–667.

       - Szabó István: Nemzetszemlélet és magyarságtudat. II. in: Kisebbségkutatás2005/1. 81–94.

- Szabó István levelei Mályusz Elemérnek. in: Szabó István: Népiségtörténeti tanulmányok. Lucidus Kiadó, Budapest, 2005. 209-229.o.

            - Ifjabb  Révész Imre levelei Szekfű Gyulának.(Gyimesi Pálmával közösen)

                In: Lymbus, Magyarságtudományi folyóirat. 2009. 233-257.o.

Interjúk:

- A forma fontosabb a tartalomnál. (Interjú Alun Munslow angol történésszel)

In: Aetas,  2009/4. 190-198.o.

            -  „Posztkoloniális értelmiséginek tartom magam”. Beszélgetés Ewa Domanska    lengyel             történésszel.

     In:Aetas, 2010/4. december. 151-160.o.

 

Egy historiográfiai munkacsoport születése (Szerkesztői előszó). In:A       historiográfia műhelyében.Történeti             Tanulmányok, XIX. (A 2010-es        historiográfiai             konferencia előadásai.            Debrecen. 2010.   november 25.) Debrecen, 2011(2012). 5-8.o.

- "Tudomány és ideológia között." (Előszó) In:"Tudomány és ideológia között". Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról.(Takács Ádámmal közösen.)ELTE,              Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 3-5.o.