publikációs lista 2012

Dr. DÁNÉ VERONKA

 

I. Szakkönyv, monográfia

3. Külföldön magyarul

Az Őnagysága széki így deliberála” Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata.

Erdélyi Múzeum Egyesület –Debreceni Egyetem Történelmi Intézet kiadása. Debrecen–Kolozsvár, 2006.

Torda vármegye jegyzőkönyvei I. 1607–1658.

(Erdélyi Történelmi Adatok IX. 1.) Kolozsvár, 2009.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

Let the Lord Educate his Nation’s Children and strenghten Them in their Faith”

Colloquia. Journal of Central European History. Institute for Central European Studies (Cluj-Napoca). VIII–IX, no. 1–2, 2001–2002. 60–70.

3. Külföldön magyarul         

Tasnádi Ruber Mihály püspökről és családjáról.

Református Szemle 2007/4. 746–759.

Az őraljaboldogfalvi Kendeffy alapítású iskola (1805–1809, 1824–1848).

Erdélyi Múzeum 2002/3–4. 46–69.

„Isten engemet különösön a papi hivatalra hívutt”. Adatok Borosnyai Lukács Simon életéhez.

Református Szemle 2002/1. 40–52.

Az erdélyi fejedelemségkori vármegyei jegyzőkönyvek kiadásáról.

Mediaevalia Transsilvanica (tom. V–VI), 2001–2002. nr. 1–2. 192–196.

4. Magyarországon magyarul

Torda vármegye fejedelemségkori tisztségviselői.

Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LV. (Történeti Tanulmányok XII.) (2004). 33–58.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

The Comitatus of His Eminence. The Transylvanian Comitatus and Its Court of Law during the Principality Era. In:

Studies int he history of early modern Transylvania. Ed. Gyögy Kovács Kiss (Atlantic studies on society in change No. 140. Editor-in-chief Ignác Romsics. Founder Béla K. Király) East European Monographs no. DCCLXXXVI Distributed by Columbia University Press, New York. 2011. 42–69.

2. Magyarországon idegen nyelven

Die Bocskais in Siebenbürgen − Ungesetzliche Liber Barone?

„Einigkeit ind Frieden sollen auf  Seiten jeder Partei sein”. Die Friedenschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok (15.11. 1606) Herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp) IX. zum 400. Jahrestag des Bocskai-Freiheitskampfes. Debrecen 2007. 95–102.

3. Külföldön magyarul

A Trauznerek a fejedelemség korában.

Emlékkönyv Kiss András születésének 80. évfordulójára. Kolozsvár, 2003. 81–97.

4. Magyarországon magyarul

Hogy gyászos állapotjok vigasztalást vehessen” Bocskai István kiváltságlevele az erdélyi református lelkészözvegyek és árvák javára.

Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai felkelés történetéhez. (Szerk. ifj. Barta János, Papp Klára) Budapest, 2004. 174–184.

A Bocskaiak Erdélyben. Törvénytelen liber bárók?

„Frigy és békesség legyen”. A bécsi és a zsitvatoroki béke. (Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária) Debrecen, 2006. 111–118.

A Torda vármegyei elit Báthory Gábor korában.

Báthory Gábor és kora. (Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila)

Debrecen, 2009. 189–198.

Mezővárosi polgárból vármegyei előkelő: Mészáros Péter Fehér vármegyei alispán karrierje.

Arisztokrata életpályák és életviszonyok. (Szerk. Papp Klára, Püski Levente) Debrecen, 2009. 41–46.

„Ad comitia generalia electi ac deputati” Vármegyei követek az erdélyi országgyűléseken a 17. század első felében (1605–1658)

„Éltünk mi sokáig két hazában. (Szerk. Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor) Debrecen, 2012. 159–177.

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VIII. Ismertetés, recenzió

3. Külföldön magyarul

Új könyv az erdélyi féniksről. Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós.

Erdélyi Múzeum 2003/3–4. 114–117.

Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668–1713–(1736).

Korunk 2001. szeptember. 119–123.

Korai történelmünk Sankt Gallen-i forrásairól. Johannes Duft–Sipos-Missura Tibor: Die Ungarn in Sankt Gallen. Mittelalterliche Quellen zur Geschichte des Ungarischen Volkes in der Stiftsbibliothek St. Gallen/ Magyarok Szent Gallenben. Középkori források a magyar nép történetéhez a Szt. Gallen-i Alapítványi Könyvtárban.

Erdélyi Múzeum 1999. 1–2. 158–159.

 

IX. Egyéb publikációk

 

Forráskiadvány

Erdélyi református zsinatok iratai III. 1771–1789.

(Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 1/3.) Sajtó alá rendezte Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2001.

Erdélyi református zsinatok iratai IV. 1790–1800.

(Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 1/4.) Sajtó alá rendezte Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2001.

Levéltári segédlet

Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető leltára. (Erdélyi Református Levéltári Kiadványok 1.) Kolozsvár : 2002. (Társszerző Sipos Gábor)

Az Erdélyi Református Főkonzisztórium levéltárának mutatója 1700-1750. (Erdélyi Református Levéltári Kiadványok 2.) Kolozsvár : 2002.

 

Szócikk

Vármegyék a fejedelemség korában

(http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=70)