publikációs lista 2012

 

Bradács Gábor

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

-        Biblical speech and phrases in the Vita sancti Heinrici regis et confessoris by Adalbert of Bamberg, in: Acta classica universitatis scientiarum Debreceniensis 46 (2010). 187-203.

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

-        Az Ottók és a Száliak birodalmi egyházának néhány problémája, in: Történeti Tanulmányok XIV. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. Debrecen 2006 (2007), 17-35.

-        Heinricus filius Stephani, qui tantis miraculis claruit. Szent Imre herceg a középkori európai történetírásban, in: Történeti Tanulmányok XVI. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa, Debrecen 2008 (2009). 51-72.

-        A ‘Chronica patriae’. Egy 14. századi osztrák krónika és a magyar történelem, in: Századok 143/6 (2009). 1421-1454.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

-        Der heilige Emmerich von Ungarn und die heilige Elisabeth von Thüringen in der deutschen Geschichtsschreibung des Mittelalters (11-15. Jh), in: Schola Europaea. Les valeurs de l’Europe – l’Europe des valeurs, ed. Ladislaus Havas, Ladislaus Takács, Emericus Tegyey, Debrecen-Budapest, 2009 (Classica, Mediaevalia, Neolatina, 3). 147-165.

-        Durchlewchtig und grossmächtig könig Matthias von Ungarn – Matthias Corvinus in der österreichischen Geschichtsschreibung des späten 15. Jahrhunderts, in: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West, eds. Attila Bárány, Attila Györkös, Debrecen 2009 (Speculum Historiae Debreceniense 1.). 41-54.

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul


 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

-        Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok (Die 650 Jahre alte Stadt Debrecen. Studien zur Stadtgeschichte), szerkesztette Attila Bárány – Klára Papp – Tamás Szálkai (Speculum Historiae Debreceniense 7). Debrecen 2011, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 68. 2012, 418-419.

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

-        A bajor-osztrák térség forrásai az 1159-es egyházszakadás előtörténetéhez – Egy ismeretlen levél Reichersbergi Gerhochtól? (Christoph Egger: Quellen zur Frühgeschichte des Schismas von 1159 im bayerisch-österreichischen Raum. Ein unbekannter Brief Gerhochs von Reichersberg, in: Mitteilungen des Instituts für österreichischen Geschichtsforschung, Bd. 112, 2004, S. 163-176), in: KLIÓ 14. 2005/3, 97-102

-        Egyházi reform és asszonysors az érett középkorban (Peter Dinzelbacher: Kirchenreform und Frauenleben im Hohen Mittelalter, in: Mitteilungen des Instituts für österreichischen Geschichtsforschung, Bd. 113, 2005, S. 20-40), in: KLIÓ 15. 2006/2, 95-101

-        Cambrai-i Gerhard, egy püspök a király, a pápa és a város érdekeinek metszéspontjában (Philipp Endmann: Gerhard II. von Cambrai, ein Bischof im Schnittpunkt der Interessen von König, Papst und Stadt, in: Concilium medii aevii, Bd. 5, 2002, S. 77-119), in: KLIÓ 15. 2006/3, 123-129

-        A németalföldi ferences mozgalom kezdetei – Utrechti Wiger mester élete és munkássága (David Ross Winter: The life and career of Mastre Wiger of Utrecht [fl. 1209-1237]: an early convert to the Order of Friars Minor, in: Journal of Medieval History, 31, 2005, pp. 71-126), in: KLIÓ 16. 2007/1, 80-87

-        Jean-Luc Fray: Villes et bourgs de Lorraine. Réseaux urbains et centralité au Moyen Âge (Városok és „mezővárosok” Lotaringiában. Városhálózat és központosulás a középkorban. Presses Universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 2006, in: Debreceni Szemle 2008/3, 407-410.

 

IX. Egyéb publikációk

-        Sárréti kurrentáló könyv. Hivatali körlevelek a 19. század eleji Bihar vármegyéből. Szerkesztette: Brigovácz László – Petró Leonárd – Sándor Mária. Berettyóújfalu, Bihari Múzeumért Alapítvány – Bihari Múzeum Baráti Köre, 2011 (ISBN 978-963-89347-0-3) (latin nyelvű lektorálás)


 

FÜGGELÉK

 

MAB-ÁLLÁSPONT: A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

 

 törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk[1], egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:

a)       a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),

b)       pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,

c)       ISBN vagy ISSN számmal ellátott,

d)       lektorált[2],

e)       referált (közismert adatbázisban fellelhető)[3],

f)        a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,

g)       szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány

h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál[4],

i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

k) megrendelhető vagy megvásárolható.

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.

 

A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:

·         napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),

·         saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)

·         egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.

·         rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,

·         (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással

·         recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),

·         pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,

·         szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),

·         egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,

·         tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)

·         nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)

·         még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

 

 


 

[1] Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóbanforgó periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.

[2] Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent lektorálást.

[3] Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of  Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.

[4]  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres (előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.